STAROPOLSKA ARCHITEKTURA DREWNIANA-CHATY-MEBLE (6541474139)

zakończona
39,99 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
  • List polecony ekonomiczny 10,00 zł
  • List polecony priorytetowy 15,00 zł
Zakupy powyżej 200 zł
  • lokalizacja: OPOLE
  • czas wysyłki: 24 godziny
  • język: polski

"SZTUKA LUDOWA w POLSCE" , KAZIMIERZ MOKŁOWSKI; książka jest reprintem, czyli dokładną kopią oryginału (za wyjątkiem zmienionej okładki) wydanego w 1903 roku we Lwowie nakładem Księgarni H.Altenberga i składa się z dwóch części : część I "DZIEJE MIESZKAŃ LUDOWYCH w POLSCE" oraz część II "ZABYTKI SZTUKI LUDOWEJ w POLSCE" ; obecne wydanie : ALTAIR 2006; papier kredowy,552 strony.


Stan : bdb : nie ma żadnych uszkodzeń.

W przypadku zakupów wielokrotnych, proszę o kontakt w celu ustalenia sumarycznego kosztu wysyłki książek w jednej paczce.SPIS TREŚCI :Część I
Dzieje mieszkań ludowych w Polsce

WSTĘP :
Prace o chacie polskiej. Karłowicz Jan, Władysław Matlakowski ...1 Stanisław Witkiewicz a sprawa zajęcia się społeczeństwa sztuką ludową ...2 Dawniejsze lekceważenie kultury narodowej w sztuce. Sprawa badania chaty polskiej u Niemców i u nas...3 Znaczenie nauki o chacie dla poznania dziejów sztuki kultury narodowej ...4 Czem jest praca niniejsza...5ROZDZIAŁ I. «O Metodzie» :
Co wpływa na kształt domu. Twierdzenie Riehla. Warunki otoczenia fizycznego i wytwórczości w swoim wpływie na formę mieszkania...6 Przykład na stepowcach Kirgizach. Znaczenie konia i trzód u nich. Tkanina i wełna jako wątek w sztuce stepowców...7 Pokrewność form zdobniczych silniejsza niż pokrewność brzmień...8 Próba wytłómaczenia tego zjawiska. Przedmiot w sztuce wyrażony. Samodzielne powstawanie tych samych zjawisk w kulturze ogólno ludzkiej na rozmaitych miejscach...9 Zawisłość warunków wytwórczości ludzkiej, a więc sztuki od przyrody. Wpływ tworzywa, w którym się forma wyrabia na nią samą...10 Tło życiowe u stepowców-koczownikó­w. Tło życiowe u ludów osiadłych wśród bagien na palach żyjących. Kultura koszowa-ziemiankowa. Gospodarstwo leśne i jego wpływ na kulturę. Kamień i cegła jako tworzywo mate-ryalnej kultury...11 Powtarzanie się pokrewnych form kulturalnych. Określenie zasady postępu ... 11 Warunki zmian w społeczeństwach. Znaczenie przeżytej przeszłości dla późniejszych warstw w kulturze. Heglowskie «aufgehoben»...12 Poprawka do twierdzenia Riehla...12


ROZDZIAŁ II. Europa przedhistoryczna :
Historya fizyczna Europy. Dyluwium i epoka lodowa. Zjawienie się człowieka czwartorzędowego. Człowiek trzeciorzędowy «ujść rzecznych»...13 Jaskiniowiec europejski. Grota naturalna, potem sztuczna, jako jego mieszkanie. Kamień łupany jako narzędzie. Wyparcie jaskiniowca przez człowieka neolitycznych czasów. Rozbiór sztuki jaskiniowca...14 Wpływ myśliwstwa jako tła gospodarczego na formy w sztuce jaskiniowców. Usunięcie się lodowców. Próba wytłómaczenia istnienia epoki lodowej przez braci Sarasinów...15 Ustąpienie lodowców i zapanowanie tundry półstepowej w Europie. Ustąpienie człowieka z jaskiń i częściowe przenoszenie się na pale i bagna. Zjawienie się plecionki koszowej z wikliny i wynalazek garncarstwa...16 Mnogość palowych mieszkań, odkrytych naprzód przez Meyera. Opis palowych mieszkań. Metal używany na narzędzie ówczesnych czasów. Miedź...18 Sprawa zjawienia się żelaza. Okres bronzowy i żelazny. Warstwy hallsztacka i lateńska...18 Zjawienie się rolnictwa po raz pierwszy u chłopów palowych. Kształt mieszkania palowców...19 Technika giętego drutu. Mieszkania palowo-nasypowe (Terramare) w północnych Włoszech...19 Opis mieszkań palowych po za granicami Europy. Wpływ palowych okresów na cywilizacyę...20 Rasowość ludów palowych. Ludność przedaryjska w Europie. Baskowie. Plemiona indogermańskie długogłowe i krótkogłowe stepowe. Aryanizacya Europy ...21 Pochodzenie Słowian. Zmieszanie długogłowców z krótkogłowcami, kultury palowej z namiotowo-stepową. Przedmiot kliniczny badań — lud polski...22 Genealogia rozwojowa mieszkań w Europie...23 i 24 Czas trwania okresów w kulturze europejskiej...24


ROZDZIAŁ III. Myśliwy. — Jaskiniowiec europejski:
Warstwa kultury jaskiniowca europejskiego. Sprawa pnia wspólnego aryjskiego dla ludów europejskich...25 Tubylczość Aryów. Napływowy żywioł krótkogłowców. Możliwość istnienia śladów językowych. Barwa języka i jej wytłómaczenie...26 Znaczenie wymowy. Rozbiór zabytków materyalnej kultury. Trwałość istnienia podobnych zabytków...27 Rozbiór kultury i warunków życia jaskiniowców-myśliwc­ów epoki lodowej. Myśliwstwo jako najdawniejsze tło gospodarcze...27 Zimno zmusza do wyszukania jaskiń na mieszkanie. Znaczenie jaskiń w epoce lodowej...28 Francya jako ognisko kultury jaskiniowej w Europie. Kość i róg jako najstarsze narzędzie i tło zdobnicze...29 Zjawienie się krzemienia. Okres przejściowy między rogiem, kością a krzemieniem, jako narzędziem i bronią. Sztuka wyrabiania łupanych siekier krzemiennych za pomocą pałeczki rogowej w okresie paleolitycznym...30 Krzemień wobec krzemienia jako narzędzie w epoce neolitycznej. Dawna współzależność kości i krzemienia w epoce lodowej...30 Przedmiot rysunku wykładnikiem życiowym danego ludu. Zwierzę łowne przedmiotem sztuki u myśliwców jaskiniowców. Świat łowiecki ówczesny...31 Źródło sprawności rysunkowej u myśliwców. Groty naturalne i sztuczne...32 Jaskinie sztucznie drążone rozmaitego kształtu w «Hassan kef». Groty jaskinie w Azyi i Afryce...33 i 34 Jaskinia-mieszkanie sztuczne z Szwecyi. Ślad językowy krzemienia jako młota. Konieczność rozbioru warstwy jaskiniowej dla zrozumienia budownictwa kamiennego Egiptu, Fenicyi, Assyryi, Grecyi i Rzymu...35 i 36


ROZDZIAŁ IV. Namiotowiec Stepowy:
Stanowisko językoznawców i antropologów w sprawie pochodzenia Aryów-Europejów...37 Gdzie jest ojczyzna Aryów? Stepowa przeszłość w Europie...41 Klan obrazowy wyrazów do życia stepowego się odnoszących. Prawidło pochodzenia dźwięków wyrazowych na pokrewne obrazem pojęcia...41 i 42 Tkanina jako zasadniczy obrazowy i brzmieniowy wątek stepowców. Motać i namiot jako źródło wielu pochodnych pojęć i wyrazów...44, 45 i dalsze Pojęcie ruchu i zmiany, odbite w wyrazach stepowców. Metal stepowców. Śmiertelność w czasie zimy...51 Ognisko z gnoju suszonego...52 Szycie skóry ścięgnami i dalsze pochodne obrazowo pojęcia i wyrazy, odnoszące się do części namiotu i jego budowy...53, 54 i 55 Sposób pozostawiania zmarłych na stepie u namiotowców...56 Koń, gonić, ogon, gnój, niecić ogień, jako ogniwa materyalnego łańcucha pojęć u stepowców...57 i 58 Cześć ognia i ogniska domowego...59, 60 i 61 Przeciwieństwo światła i ciemności, zimna i ciepła w mitologii Aryów — Światłowed i Czernoboh u Słowian; Bóstwo życia i śmierci...62 i 63 Cześć konia u Stepowców...64 i 65Koń w zdobnictwie Aryów-Europejów...66 i 67Koń jako znamię dostojności koneziów w Słowiańszczyźnie. Odbicie nazwy konia...69 Przydzielanie warstw kulturalnych w dziejach cywilizacyi. Ślady namiotowych budowli w Indyach i Europie...70 i 71 Hymn Atharwedy. Znaczenie urn domkowych...72 Porównanie ich z namiotami...74, 75 i 76 Sprawa kolistości mieszkań i budowli gospodarczych...77, 78 i 79 Powrotne fale w dziejach cywilizacyi w związku z najściem okrągłych form budowlanych do Europy środkowej w wiekach średnich...79 i 80 Znaczenie kolistości jako symbolu władzy i piękności...81 Położenie środkowe ogniska w namiocie...82 Ognisko w chatach litewskich, na Huculszczyźnie i w świątyniach norweskich ...83, 84, 8r, 86 i 87 Namiot-kosz u Kozaków...87 Ślad istnienia namiotu w drzewie wyrażonego u Hucułów. Pierwotność kultury huculskiej. Koliba huculska...88, 89, 90, 91 i 92 Ule okrągłe na Long Island...92 Przemiana okrągłości na prostokąt...93 Czem jest ornament u ludu...94 Słonce w zdobieniu u ludu polskiego...95, 96 i 97 Słoneczko i koło u wozu jako jednoznacznik symbolistyczny...97 Sfastyka...98 Baby sięgające od Turanu po Kalisz jako słupy przydrożne Aryów... 99 i 100 Zjednoczenie słońca, wozu i konia w mytach i zdobnictwie...100 i 101 Śparogi...102 Plecionkowość i wyszywkowość ornamentyki stepowej...104, 105 i 106 Traktowanie wyszywkowe roślin w ornamentyce na Podhalu...107 Pismo wiciowo-węzłowe...10­8 i 109 Dostojność jego w dawności...110 Kolebka Aryów. Przewodnictwo wodzów przez drogi wodne. Ślady językowe i w mytach się znajdujące...111 Przejście do palowców...112


ROZDZIAŁ V. Palowcy w dziejach kultury Europy i Polski:
Przejście od namiotowych mieszkań do osad nabagienno palowych. Bagna jako układ fizyczny dawnej Europy...113 Sprawozdania o istnieniu mieszkań palowych...114 Wpływ budownictwa palowego na współczesną chatę niemiecką dolinową 115 i 116 Ślady palowej kultury w Italii, a szczególnie w Rzymie...116, 117 i 118 Słownictwo łacińskie, należące do klanu obrazowego kultury palowej 118, 119 i 120 Jakiem było budownictwo drewniane u Rzymian?...120 Budownictwo palowe źródłem wynalezienia konstrukcyi murowanej łukowej u Rzymian...121 i 122 Żywotność względna budownictwa drewnianego u Germanów...122 Słownictwo germańskie należące do klanu obrazowego kultury palowej 122, 122 i 124 Ślady archiwalne i ludoznawcze mieszkań palowych w Niemczech...125 Rozbiór budownictwa drewnianego greckiego i słowiańskiego...126 Bagna w Grecyi. Budowle palowe w Grecyi...137 Słownictwo greckie należące do klanu obrazowego wyrazów kultury palowej...127, 128, 129 i 130 Ślady kultury palowej w podaniach Helleńskich...130 Klan. Wielkość klanu wyrazowego Palowców w Słowiańszczyinie. Budowle palowe u dawnych Daków i u dzisiejszych Rumunów...130 i 131 Budowle palowe w dorzeczu Dunaju i Sawy...131 i 132 Słownictwo słowiańskie odniesione do klanu obrazowego wyrazów kultury palowej...132, 133, 134, 135, 136, 137 i 138 Ugrupowanie wyrazów należących do kultury palowej w ten sposób, by dały przybliżouy obraz ówczesnego życia codziennego...139 i 140 Wpływ nazwy palu, plosa i pałanki, jako utworów życia na palach i bagnach na nazwy plemienne...140 Współzależność śladów językowych dawnych kultur od śladów starożytniczych...14­1 Układ fizyczny Europy środkowej w okresie polodowym...141, 142 i 143 Uwzględnienie źródeł historycznych...144 Obraz kraju Słowiańszczyzny północno zachodniej w dalszych czasach...145 Polesie współczesne jako obraz dawnej Polski...146 Układ poziomy Polski...146 Budowle palowe na ziemiach dawnej Polski...147 Odmienność budowli słowiańsko-polskich.­..148 i 149 Świadectwo Virchowa...145 Opis grodów i budowli palowych Słowiańszczyzny północno-zachodniej 152, 153, 154 ,155, 156, 157, 158, 259, 160 i 161 Moczary w Polsce Piastowej...162 Technika wojenna rycerstwa polskiego zdobywania grodów wśród bagien wznoszonych...163 Nowa teorya o powstaniu nazwy «Polaków i Polski» 162, 164, 165, 166, 167, 168 169 i 170 Stosunek do teoryi najazdu prof. Piekosińskiego ...171 i 172 Wpływ stosunków życiowo-gospodarczyc­h na układ plemion...172, 173 i 174 Źródło powstania organizacyi państwowych w ogóle, a organizacyi państwa polskiego w szczególności...175 Opole jako organizacya terytoryalno-państwo­wa Polski z podboju wynikająca...177 i 178 Podobieństwo nazw i warunków życia Polaków i Połabian. Słownictwo palowe odbite w nazwach osad dawnej Polski...180 Pochodzenie nazwy i początku Polski od zamku Plunę wedle kroniki Bogufała...181 Początki organizacyi państwowej polskiej...182 Osiedlenia palowe zachowane w nazwach o określonej charakterystyce układu fizycznego, zawarte w granicach terytoryum dawnej Polski 183, 184,185, 186,187 i 188 Jaki jest totem, znak narodowo-plemienny Polaków?..188 Znaczenie znaków-symbolów plemienno rodowych wogóle...189 i 190 Rozbiór teoryi prof. Piekosińskiego w tej mierze...190 Wartość wniosków opartych na podobieństwie znaków obrazowych 191, 192, 193, 194 Pismo obrazowe...194 «Pal» jako znak symboliczny dawnej Polski...194 Początkowe dzieje Piastowej Polski oświetlone ze stanowiska badań autora 196,197,198, 199,200 Resztki śladów palowych budowli w budownictwie współczesnem polskiem 200, 201, 202


ROZDZIAŁ VI:
Kosz Ziemianka. Str. Wiklina i rokicina jako tworzywo budownicze, następne po namiotach. Kosze mieszkalne...204, 205 Znaczenie koszów przy wynalazku garnków palowych...203 Właściwe rozumienie podziału na warstwice kulturalne...202 Zabytki językowe warstwicy koszowo-ziemiankowej­...204, 205, 206, 207Nazwy plemienne odbite w koszu i ziemiance...208 Wspomnienia kosznic mieszkalnych...208, 209, 210 Ślady ziemianek...210 Kosz zaporozki...211 Zabytki techniki budowlanej koszowo-ziemiankowej u ludu...211, 212 Pokrycia chat w rozmaitych okresach...212 Kosz jako tworzywo budowlane na Podolu...213Wpływ epoki koszowej na ornamentykę przedhistoryczną normańsko romańską. (Krywe, krywula). Gałęź uwęźlona symbolem władzy, znakiem porozumienia ...214 Różnica między ornamentem koszowym-plecionkowy­m a wyszywkowym tkackim...215 Plecionka rośiinna...215


ROZDZIAŁ VII. Budownictwo leśne:
Rozszerzenie lasu w Europie...216 Charakterystyka Polski lesistej...217 Znaczenie drzewa jako tworzywa budowlanego. Różnica w układzie między sposobem budowania palowym a leśnym...218 Ryglówka niemiecka. Istnienie plemion słowiańskich, budujących się również na słup...218 Lechowie plemię leśnorolnicze ...219 Związek nazwy Polaków i Połabian z systemem budowania względnie pokrewnośc systemu budowania Polaków i Połabian z niemiecką ryglówka...220 Wieńcówka, budowla na zamek, właściwością reszty plemion zachodnio słowiańskich. Porównanie chaty germańskiej z kolebą huculską...220 Złożenie chat niemieckich i polskich...222 Rzym, Germania buduje się w ryglówce, Grecya i Słowiańszczyzna na wieniec...222 Chata grecka wedle Homera...223 Słownictwo odnoszące do klanu obrazowego wyrazów gospodarki leśnej...224, 225 225, 226, 226 i 228, Rozbiór układu słupowego niemieckiego ryglówki i polskiego (wiązanie w ząbce, na krzyż)...228 i 229 Drzewo szpilkowe i jego wpływ na rodzaj układu drzewnego w budownictwie...230 Znaczenie słupa w budownictwie niemieckiem i polskiem...230 Błąd w zapatrywaniach Henninga na chatę polską. Źródło powstania niemieckiej ryglówki i słowiańskiej wieńcówki wedle innych wybitnych uczonych niemieckich...231 i 232 Co rozstrzyga o wzajemnej zależności ustrojów budowlanych...233 Sądy podróżników niemieckich po Polsce o sposobie ludowym budowania...233 Znaczenie drzewa jako tworzywa budowlanego w Polsce...234 Zanik leśnej gospodarki w XVI wieku na Wołyniu...236 i 237Związek składu chaty z bogactwem lasów...237 Świadectwo Herodota o budownictwie drewnianem słowiańskiem...238 Rozbiór budowli typu słowiańskolechickieg­o...238 Koliba huculska i rumuńska jako typ przejściowy między budownictwem namiotowem a leśnem...239 Przejście od budownictwa palowego do leśnego...239 «Kładżba» chaty naszej...240 Słownictwo budownicze polskie...240 Okrąglaki z kory odarte pierwszem tworzywem w budownictwie leśnem. Rozwój wiązania wieńcowego...251 Sąd o budownictwie drewnianem prof. Maryana Sokołowskiego...252 Wiązanie na wieńcówkę w rozmaitych okolicach dawnej Rzeczypospolitej 243 i 244 System rysiów podokapowych jak następstwo z użycia wieńcówki...244 i 242 Co mówił o chacie polskiej Józef Ignacy Kraszewski . . 245, 247, 248, 249 i 250 Zdanie budownictwa Podczaszyńskiego o chacie polskiej...251 Gołębiowski «Domy i Dwory»...251 i 252 Sąd ś. p. prof. Łuszczkiewicza...252 Podział prof. Karłowicza w odniesieniu do chaty polskiej...253 Prawidło kolejnego przekształcania się mieszkań...253 Przypomnienie genealogii rozwojowej mieszkań...254 Chata jednoizbowa bez przyzby i z przyzbą...254 i 255 Chata z izbą, przyzbą i komorą trójdziałową 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 i 268 Przyzba podcieniowa w Polsce...269, 270, 271 Wpływ chaty trójdziałowej na budownictwo świątyń greckich, romańskich i po-
morsko-polskich.­..272 i 273 Święte drzewo w kulcie europejskim i polskim...274 Przejście świętego drzewa do symbolicznego zdobnictwa 274, 275, 276, 277, 278 i 279 Kultura przedchrześcijańska w Polsce...280 Jak wyglądała Kontyna starosłowiańska na Pomorzu i w Polsce 281, 282, 283, 284 i 285 Powstanie podstrzesza w świątyniach...286 Zdobienie przedchrześcijańskie­...287 Wyobrażenie kloców świętych...288 Dalszy rozwój chaty mazowieckiej trójdziałowej w Polsce 290, 291, 292, 293, 294,295, 296, 297, 298 i 299 Chata zagrodowa w swoich przejawach...300, 301, 302, 303, 304, 305 i 306 Powstanie chaty zagrodowej...307 i 308 Odmiany chaty zagrodowej...309, 310 i 311 Odpowiednik niemiecki polskiej chaty zagrodowej...312 Brama jako wejście do zagrody...313, 314 i 316 Łańcuch rozwojowy budowli należących do typu leśnego...315 i 316 Dachy...317 Sprawa odrodzenia sztuki z motywów ludowych...317, 318, 319, 320, 321 i 322 Sprawa stylu ludowego polskiego...323 Wpływ niemiecki na urządzenie wewnętrzne naszej chaty...325 Zdobienie roślinne w sztuce ludowe] polskie]...324 i 325 Drzewo jako tworzywo w budownictwie wiejskiem i pólwiejskiem klas wyższych 325 Przechodzenie form z jednego materyału w drugi...326 Sprawa odtworzenia w kamieniu, cegle i wyprawie stylu ludowego polskiego...226 Zakończenie...326 i 327


ROZDZIAŁ VIII. Budownictwo ludowe rolnicze i współczesne:
Przejśc­ie od leśnego do rolniczego budownictwa...328 i 329 Właściwości budownictwa rolniczego...330 i 331 Rozkład dawnej kultury ludowej pod wpływem towarowego systemu gospodarczego...332 Odrodzenie kultury ludowej w klasach wyższych...333 Zapłodnienie formami ludowemi twórczości narodowej w sztuce...334


CZĘŚĆ II


Zabytki sztuki ludowej w Polsce


ROZDZIAŁ I. Dwory i dworki szlacheckie:
Mieszka­nia ludowe źródłem budownictwa i sztuki klas wyższych...337 Błędy w ocenianiu budownictwa szlacheckiego...337 Ścisły związek między dworami drewnianymi szlacheckimi a chatą włościańską 337,338, 339 i 340 Dwór szlachecki zróżniczkowaną chatą chłopską...340 Świadectwo Gołębiowskiego...341 Sąd Władysława Łuszczkiewicza o dworach modrzewiowych...342, 343, 344 i 346 Mylnośc jego sądu...346, 347 i 348 Brak dworów XV i XV stulecia. Dwory XVI i XVII wieku. Znamienne cechy w rozkładzie i w sylwecie dworu szlacheckiego...350 Wygląd dworu nieobronnego szlacheckiego z XV i XVI wieku...350 Chaty włościańskie na Podhalu skurczonym obrazem dworów szlacheckich XV wieku...350 i 351 Stanisław Witkiewicz, jako odnowiciel dworu szlacheckiego XV stulecia w swoich projektowanych domach zakopiańskich...352 Bóżnice Litwy i Białej Rusi, jako surogat dworów szlacheckich XVI wieku...352 Co mówi o charakterze dachów dworów polskich Górnicki...353


ROZDZIAŁ II. Dwory obronne i zamki:
Ogólny układ zamków w środkowej Europie...354 Charakterystyka zamków niemieckich. Zamek południowo-niemiecki i Krzyżacki 355 Grody zamkowe polsko-ruskie...355 i 356 Zamki drewniane polskie i rosyjskie...356 Opisy zamków ziemi wołyńsko-podolskiej z XVI w. 359, 357, 358, 359, 360 i 361 Zamek Kalinowskiego na Ukrainie z XVII wieku...362 Podcienia i alkierze obronne w budynku zamkowym wedle umowy o budowę zamku kórnickiego z r. 1426. Wniosek ogólny. Odtworzenie polskiego zamku...364


ROZDZIAŁ III. Kościoły, cerkwie, dzwonnice, kaplice, krzyże przydrożne i nagrobki:
Wielka ilość kościołów pozostałych z dawnych czasów...365 Śląsk, Księstwo Poznańskie, Prusy zachodnie i wschodnie, Królestwo Polskie, Litwa i Białoruś pod względem zachowanych kościołów i cerkwi...365 Resztki kościołów drewnianych w Wielkiem Księstwie Poznańskiem...369 Na Kaszubach i Mazowszu pruskiem...370 Rozprawa o kościołach i cerkwiach drewnianych prof. Maryana Sokołowskiego 372, 375, 376, 377, 378 Sądy innych autorów o tym przedmiocie ...378 i 379 Teorya Dietrichsona o pochodzeniu kościołów drewnianych norweskich, a dane Seesselberga...380 i 381 Źródło sztuki ciesielskiej...382 Kościoły polskie i cerkwie rusińskie. Ich dawność i pochodzenie...382 i 383 Charakterystyka kościołów...384 Wpływ murowania na układ kościołów drewnianych...386
Ró­żnica istotna między kościołami drewnianymi norweskimi a polskimi...386 Cerkwie wschodnio galicyjskie...388 Rzekomy bizantynizm cerkiewny na Rusi...389, 390 i 391 Układ poziomy i widok zewnętrzny cerkwi...392, 395 i 397 Zdobniczość i konstrukcya drzewna cerkwi wspólna budowlom na zachodzie kraju 399 Cerkwie jako typ starszy...402 Co przynosi metoda wyłączania stosowana do cerkwi...403 Dzwonnice jako szczątek dawnych wież obronnych 403, 407, 408, 409, 410, 414, 415 i 416 Układ ich wewnętrzny i jego znaczenie...416 Różnica w układzie między wieżami huculskiemi, a dzwonnicami na dołach. Dzwonnice na dołach jako konstrukcya wojenna dawnych Polaków. Wpływ murowania na cerkwie i kościoły...417, 418 i 419 Konieczność szczegółowego badania tych zabytków...423 Niszczenie cerkwi...423 Szkice ś. p. prof. Zacharyasiewicza odnoszące się do tego przedmiotu. Kaplice, krzyże i nagrobki drewniane...423


ROZDZIAŁ IV. Bóżnice drewniane i meczety:
Bóżnice na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej...4­24, 425, 426, 429 i 430 Rys poziomy i charakter wewnętrzny bóżnic...430, 431 i 432 Pozorność odmienności bóżnic od innych budowli polskich...433 i 434 Dawniejsze zespolenie bóżnic z resztą domów małomiasteczkowych. Odrzucenie hipotezy M. Bersohna...436 Cechy zewnętrzne bóżnic drewnianych...436 Podobieństwo bóżnic z dawnemi dworami szlacheckimi drewnianymi...436 Bóżnice galicyjskie...438 Bóżnice nie należą do «sztuki żydowskiej». Cechy zasadnicze bóżnic wiążące je z innemi budowlami ludowemi polskiemi...438 Motywy zdobień w bóżnicach...440 i 441 Rozmieszczenie terytoryalne bóżnic drewnianych...443 Monografia M. Bersohna...443 Meczety na Litwie...443


ROZDZIAŁ V:
Ratusze. Ratusze polskie. Brak pomników tego rodzaju w dzisiejszych czasach. Ratusz goniądzki bezwieżowy. Zestawienie ratusza z domem podcieniowym. Brak ratusza wieżowego, Zachował się podobny ratusz w żelaznym Brodzie w Czechach. Sprawa odworzenia ratusza wieżowego polskiego...444 i 445


ROZDZIAŁ VI:
Domy podcieniowe i dworki podmiejskie. Domy drewniane i podcieniowe, dawna cecha naszych miasteczek. Przeniesienie ich w murowańce. Czy układ ich jest rodzinnego pochodzenia? Domy podcieniowe pochodne chaty mazowieckiej...448—4­57 Powstanie krytych krużganków podcieniowych...458 Wschodnie pochodzenie podcieni...458 i 459 Kupiecko-gospodarczy charakter domów podcieniowych. Wygląd domów podcieniowych...460. 461 i 462 Związek domów podcieniowych z formami polskiego renesansu...462 Dachy złożone polskie...463 i 464 Domy mało miasteczkowe...465 i 466


ROZDZIAŁ VII. Budynki gospodarcze:
Ważność budynków gospodarczych dla dziejów mieszkań...467 i 468 Starożytność nazw odnoszących się do budynków gospodarczych. Mosty i jazy 477


ROZDZIAŁ VIII. Zewnętrze i wnętrze:
Zewnętrze chaty. Bramki...478 Zagroda...480 Szczyty dachów...482 Śparogi i pazdury. Dachy. Mansard polski...483 Grzebień gontowy na kalenicy. Strzecha...484 Okapy gotyckie i renesansowe. Okna. Błony w oknach...485 Ramy i oprawy okienne...486 Obramienia okienne...490 Odrzwia...490 i 491 Dźwirza...492, 493 i 495 Wnętrze...499 Powała i sosręb...499 i 500 Powała naśladująca sklepienie. Wycinanki, nalepianki i malowania...500


ROZDZIAŁ IX. Sprzętarstwo:
Począt­ki sprzętarstwa. Pochodzenie obce zydla, szlabana i skrzyni...501 Krzesło, stół i łóżko...508, 509, 510 i 512 Łyżniki. Ornament malowany na skrzyniach i łóżkach...515 Znaczenie lokalnych różnic...519


ZAKOŃCZENIE:
Koniec pracy. Próba tymczasowa. Tymczasowy porządek w zagadnieniu. Nie-tknięcie wielu działów. Obszar niespełnionej jeszcze roboty. Pożytek sztuki ludowej...520.SPIS RYCIN (przy każdej ilustracji jest jej numer kolejny plus numer(y) strony(-y):


1. Mieszkanie palowe ze Szwabii...18. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Broń łowna (haki, strzały, włócznie, harpuny) uczynione z rogu i kości przez jaskiniowca-myśliweg­o z epoki lodowej. — 5, Ozdoby naśladujące zęby zwierzyny, jako nawlekana na drut ozdoba. — 8, Płytka kościana z wizerunkiem rena, przeszytego strzałą. Rysunek myśliwego z jaskiń francuskich epoki lodowej... 28 3. Broń łowna i narzędzia epoki paleolitycznej, łupanego kamienia, epoki lodowej...31. 4. Broń łowna i narzędzia z epoki neolitycznej (młodszej) gładzonego kamienia...32. 5. Groty — sztuczne jaskinie w Hiszpanii przy Equilar...33. 6. Szczątkowy obraz jaskiń, mieszkań w kształcie grobów kamiennych, zwanych dolmenami...35. 7. Jaskinia sztuczna mieszkalna z prowincyi Finnmark w Szwecyi...38. 8. Rozwinięty typ grobu skalnego z Egiptu jako obraz zamarłych jaskiniowych mieszkań...39. 9. Urny domkowe z Karyntyi...73. 10. Urna domkowa z Germanii z plecionkowem pokryciem...75. 11. Urna domkowa, obraz przedhistorycznej chaty italskiej...75. 12. Urna domkowa, obraz przedhistorycznego namiotu (kosznicy) słowiańskiej
z Gandowa na Pomorzu...77. 13. 1, Urna domkowa starosłowiańska z Parchimu w Meklemburgii. 2, Drewniane mieszkanie Germanów, z czasów Marka Aureliusza. 3 i 4, Szkielet i wygląd namiotu turkmeńskiego...78. 14. Mieszkania południowo-słowiańsk­ie...83. 15. Rys poziomy koliby huculskiej...91. 16. Widok przedni koliby...91. 17. Przekrój grobu Wikingów...93. 18. Obraz 1 i 2. Słońce i krzyż z jednego domu. — Obraz 3. Gwiazda poranna. — Obraz 4. Krzyż i księżyc. — Obraz 5. Słoneczko z Zakopanego na przyczółku. — Obraz 6. Słońce z przyczółka na Pokuciu. —Obraz 7 i 8. Rozmaite rodzaje ozdób na dnach urn słowiańskich. —Obraz 9. Sfastyka. — Obraz 10. Śparogi z Prus Wschodnich. — Obraz 11. Śparogi kurońskie...95. 19. Słońce i krzyż ze szczytów tejże samej chaty z okolic Drohobycza...97. 20. Słonce (gwiazda sześciopromienna) i krzyż ze Stróża pod Nowym Sączem...97. 21. a) Głowica końska namiotu Wikingów; b) Konie na chacie łużyckiej; c) Śparogi z pod Krowodrzy, pod Krakowem; d) Śparogi z Litwy pruskiej;e) Śparogi z Kurpiowskiej chaty...99. 22. Rosya. Głowica krzemienna...101. 23. Koń i słońce rytmicznie powtarzające się w okół kotła, znalezionego na ziemiach słowiańskich. 5, 6, Zmarniałe śparogi z Prus wschodnich. 7, 8, 9 «Końce» z czerpaków na Podhalu i śparóg. 10, Głowica końska ze śparogów na Kurpiach. 11, Tożsamo na Łużycach. 12, Tożsamo z Prus Wschodnich...103. 24. I, II Ozdoby z drewnianych parzenic w Zakopanem. III. Wyszywka naramiennikowa z Huculszczyzny. IV. Deseń paska tkaniny z grobu przedhistorycznego z Horodnicy. V. Motyw zdobniczy na drzewie z Zakopanego. VI. Ornament na odrzwiach wejścia do dzwonnicy w Jasionowie na Huculszczyźnie...105­. 25. Myrwa cięta w drzewie. 2. Dół nogawicy portek z myrwą. 3, Myrwa z wazy cypryjskiej. Myrwa na wyszywce huculskiej...107. 26. Zdobienie na drzewie. 3, 4, 6, Motywy wyszywanek na chustkach ze zbioru Udzieli. 5. Zapiecek ze stołka na Pomorzu. U spodu jego, gałązka z liściem odpowiadająca wyszywce...108. 27. 1. Pismo wiciowo-węzłowe irlandzkie. 2, 3. To samo z urn słowiańskich. 4, 5, 6. Znaki uwęźlone młynarzy niemieckich...109. 28. Szemat Unijny układu patowego nawodnego...115. 29. Szemat linijny pochodny z konstrukcyi palowej...115. 30. Chata italska z Kampanii rzymskiej...121. 31. Dom na palach z kolumny Marka Aureliusza...127. 32. «Magasas» rumuńska...129. 33. Palowa budowla z doliny Drawy...131. 34. Wał grodowy przy Kęcinie...160. 35. Rys poziomy szematyczny wsi na Połabiu...177. 36. Obraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z lewej strony znaki (litery) starogreckie runiczne na kamieniu z wyspy Cypru odtworzone. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, z prawej strony znaki rycerstwa polskiego. Obraz 9 b. Pismo obrazowe z listu żołnierza. 9 a. Herb Kościesza...189. 37. I. 1, 2, Obraz szematyczny tasaka, topora; 3. tha alfabetu sanskryckiego; 4, Tyr, ze starogreckiego alfabetu; 7, T, ze starorzymskiego alfabetu . 191. 38. 2, 3, 6, przejście od jeźdźca konnego do sfastyki; obraz 1, 7, 8, znak człowieka; obraz 5, warstat tkacki; obraz 4, jeleń w biegu; obraz 9, jeździec na koniu z pod Sandomierza...192. 39. Obraz 1, 2, 3, 4, Herby Popielidów, Ogonów i Powałów, Kościeszów i Strzegoniów rycerstwa polskiego; 5, 6. Marka rybacka i herb bartni-czy polski; 7, obraz człowieka na urnie; 8, obraz z człowieka w liście żołnierza; 9, obraz człowieka narysowany przez sześcioletnie dziecko; 12, «człowiek» na przyczółku dachowym; 10, znak na parzenicy góralskiej; 11, znak na monecie Piastowskiej...193. 40. Monety z doby Piastowskiej w Polsce. — Konstrukcya palowa wodna nawodna. — Częstokół i kosznica mieszkalna. — Konstrukcya palowa z szeregiem domostw. — Fortyfikacya grodu, wraz z bramą wchodową sposobem palowym uczyniona...197. 41. Monety z doby Piastowskiej. — 1. Znak rodowy (Łabędzia lub Gryfa). — 2. Znak rodowy (totemowy) Lisa (Wilka?). — 3. Znak rodowy «Ostrzew».— 4. Znak rodowy Piastów (Pięściów). — 5. Znak rodowy pokolenia Po-pelów (plemienia na palach mieszkającego — Polaków). — 6. Taż sama moneta z drugiej strony ze znakiem rodowym Piastów. — 7. Znak (Po-pela) Polaków, wyrażony innym sposobem i odtworzenie innej szema-tycznej konstrukcyi. — 8. Pokoleniowy układ (piętrowy) warstw palowych...199. 42. Palowa budowla z Hagenau (Prusy Wschodnie)...201. 43. Młynek w Puniach...202. 44. 1, Ziemianka-kosznica przedhistoryczna. — 2, Kosznica na Podolu. — 3. Kosznica z Przemyskiego...209. 45. Urna z ornamentem plecionkowym z Anglii...213. 46. Krywula litewska...213. 47. Urna z plecionkowym ornamentem z pod Gąbina w Poznańskiem...214. 48. Kapitel romański ze zdobieniem plecionkowem...214. 49. Chata polabiańska...219. 50. Czoło chaty Mazurów polskich z Prus Wschodnich...221. 51. Chata kolonistów niemieckich z Prus Wschodnich...221. 52. Szczegół z dzwonnicy z Uhrynowa szlacheckiego. 1. Przęsło w całości, —2. Słup z belką poprzeczną, zastrzały...227. 53. Wiązanie z domu gotyckiego niemieckiego z Marbach z XV stulecia. 5. Całość. 6 i 7. Rozebranie celem pokazania czopowego połączenia...229. 54. Chata z Jastarni z półwyspu Hela z Prus Wschodnich......... 229. 55. Wiązania «kładzione», okrąglaki z lewej strony «na zrąb i na wyrąb», «zamek», kanciaki...241. 56. Profil rysia z Zakopanego...243. 57. Wysuwanie bierwion po za miejsce związania na zrąb (na zamek), (Stara Rawa w Królestwie Polskiem). Profile belek (Krakowskie)...245. 58. Ryś z chaty ślązko. polski ej z Orawy...245. 59. System rysiów przyzbowych z Prus Zachodnich...247. 60. Chata poleska z powiatu Pińskiego...249. 61. Strzecha ozdobna z lewej strony (Wisła). Zanikający dymnik u strzechy z prawej strony wzięty z chaty w Starem Siole pod Lwowem...249. 62. Chata dolno saksońska...253. 63. Chata jednoizbowa norweska...255. 64. Kleta litewska jednoizbowa...257. 65. Świątynia z Rhamnos w Attyce (rys poziomy odpowiadający litewskiej klecie)...257. 66. Śpichlerek litewski...257. 67. Staja huculska...259. 68. Rys poziomy Erechteionu ateńskiego...260. 69. Rys poziomy chaty dolno-saskiej...261. 70. Dom allemański drewniany z Marbach w kantonie berneńskim...261. 71. Rys poziomy kościołów starych norweskich...262. 72. Rys poziomy świątyni Ljorskogonar z Islandyi. II, Komora grobowa w Karleby...263. 73. Chata ze wsi Łanczyna. Gub. Piotrkowska...264. 74. Chata ze wsi Nieborowa pod Łowiczem...265. 75. 1. Rys poziomy odpowiadający tejże chacie. 2. To samo z powiększoną komorą...265. 76. Chata z Jeżowej z przyzbą rysiową. (Gubernia Piotrkowska, Królestwo Polskie)...265. 77. Chata we Włoszynie (gub. Lubelska) z wejściem od czoła...267. 78.Chata z przyzbą słupową i wejściem u czoła (Prusy Zachodnie, wieś Kozfówka p. Tucholski)...267. 79. Szczegół słupowego podcienia chaty Łańczyńskiej...268. 80. Szczegół z podcienia wschodniego (Kair)...269. 81. Podcienie domu z Siekierzycka nad Odrą, zwany tam «Liwinghaus» (Palank-haus-pałanka­)...271. 82. a) Spichrz z pod Stróża, b) Rys poziomy...271. 83. Stara kapliczka w Pociejkach w pow. Słuckim na Litwie...272. 84. Spichrzyk z Podhala...273. 85. 1. Płaskorzeźba indyjska. 2. Kamień nadbramny z muru obwodowego w Mykene. 3. To samo z kościoła bizantyjskiego w Grecyi...275. 86. I. Cześć dla pnia drzewnego. 2. Rzeczywisty poprzeczny przekrój pnia. 3. Płaskorzeźba świątyni w Lund. 4. Cześć dla drzewa i liści...275. 87. Sosrąb huculski...277. 88. Pazdury roślinne...279. 89. Kontyna starosłowiańska...28­3. 90. Rys poziomy...285. 91. Spichrz z fartuchem...285. 92. Motyw podcieniowy z Prus Zachodnich...286. 93. Laska symboliczna...287. 94. Rys poziomy chaty pomorskiej...288. 95. Widok chaty pomorskiej...289. 96. Chata z powiatu Kamioneckiego...289. 97. Chata z pod Gąbina w Księstwie Poznańskiem...289. 98. Chata mazowiecka z Łanczyna (Gubernia Piotrkowska, Królestwo Polskie)...290. 99. Chata kujawska...291. 100. Chata kujawska...291. 101. Chata z Kużawki nad Bugiem...292. 102. Chata podlaska z Terespola...292. 103. Chata kurpiowska z gminy Dylewo w puszczy Ostrołęckiej...293. 104. Chata Kurpiów w puszczy Ostrołęckiej...293. 105. Chata z końca XVII wieku na Mazowszu i Podlasiu nadnarwiańskiem...29­4. 106. Zesunięte dwie klety jednoizbowe w Norwegii...294. 107. Wytworzenie się chaty zagrodowej z klety przez zestawienie przyzbami...295. 108. Chata Bojków, z okolic Tuchli w Galicyi...296. 109. Chata Bojków, z okolic Tuchli w Galicyi...296. 110.Szczegół przysionka z chaty Bojków...297. 111. Chata żmujdzka...298. 112. Widok chaty żmujdzkiej...298. 113. Chata śląskocieszyńska... 298. 114. Chata polska ze Śląska austryackiego...299. 115. Chata Mazurów pruskich....300. 116. Chata Mazurów pruskich...301. 117. Chata polska z Prus Zachodnich...301. 118. Chata górali zakopiańskich...302. 119. Chata z pod Chyrowa...302. 120. Chata Chyrowska...303. 121.Chata podhalska...304. 122. Chata litewska...305. 123. Chata Litwinów z Litwy pruskiej...305. 124. Chata Łotyszów Kuronów z półwyspu kurońskiego...305. 125. Rozwinięta chata litewska z Prus Wschodnich...306. 126. Koleba z pod Krakowa...307. 127. Chata łotewska...307. 128. Chata ze wsi Piekielnika na Spiżu...308. 129. Chata ze wsi Piekielnika...309. 130. Chata ze wsi Piekielnika...309. 131. Chata z Truskawca (Drohobycz)...311. 132. Chata z Brunarów Niżnych w Grybowskiem...311. 133. Chata z okolic Jasła...311. 134. Chata huculska z Mikuliczyna ...312. 135. Brama do zagrody wiodąca z przedmieścia Tyśmienicy pod Stanisławowem...313. 136. Ozdobne wejście do zagrody podmiejskiej we Lwowie...314. 137. Rysy poziome rozwojowo pojęte...315. 138. Dachy...317. 139. Motyw z wejścia do zagrody na Łużycach Sorbskich... 317. 140. Widok zagrody z Poznańskiego w Grodzisku...318. 141. Dom w Skale z barokowym szczytem...318. 142. Odrzwia z dzwonnicy przy starym monastyrze Bazylianów z Tyśmienicy starej...319. 143. Odrzwia i drzwi z Tuchli...320. 144. Odrzwia wsi Radlina w okolicy Kielc...321.
145. Ornament malowany roślinny z szafy litewskiej...322. 146. Ornament roślinny z pasa polskiego...323. 147. Ornament roślinny ze skrzyni krakowskiej...325. 148. Chata podolska...329. 149. Chata słowińsko-kaszubska.­..329. 150. Szczegóły składowe chaty podolskiej...330. 151.Stara chata bliźniacza z Knihinina pod Stanisławowem...330. 152. Chata na przedmieściu Kulikowa...331. 153. Chata z Załoziec na Podolu galicyjskiem...333. 154. Rys poziomy dworku szlacheckiego Romerów...338. 155. Dworek drobno szlachecki w Tykocińskiem...339. 156.Dworek z okolic Stanisławowa (Oalicya)...339. 157. Dwór w Mereczowszczyźnie na Litwie...341. 158. Dwór w Twardowicach, gub. Piotrkowska...343. 159. Dwór z okolic Piotrkowa...343. 160. Dwór modrzewiowy w Czarnożyłach, powiat Wieluński, Królestwo Polskie...345. 161. Rys poziomy dworu w Kowalewszczyźnie...3­46. 162. Dwór modrzewiowy w Sopoćkiniach, powiat Kielecki, Królestwo Polskie...347. 163. Dwór w Ciepielewie, gubernia Radomska, powiat Iłżecki...347. 164. Dwór modrzewiowy w Smardzewie pod Sieradzem...348. 165. Dwór na Podlasiu nadnarwiańskiem...34­9. 166. Sala dworu w Chruszczynie wielkiej, Królestwo Polskie...351. 167. Rys poziomy rozmieszczenia zameczka polskiego drewnianego...357. 168. Przekrój przez rów i ostrokołowe utwierdzenie w zameczku polskim...359. 169. Widok idealny zameczka drewnianego polskiego...363. 170. Kościół w Gidlach, Królestwo Polskie...366. 171. Kościółek w Zgierzu, Królestwo Polskie...366. 172. Kościół w Kamicy koło Konina...367. 173. Kościół w Chechle, Królestwo Polskie...367. 174. Kościółek w Niedźwiedzicach na Litwie... 368. 175. Kościółek w Wyłkowiskach na Żmudzi...368. 176. Kościół w Krukowie, Wielkie Księstwo Poznańskie...369. 177. Wiązanie wieńcowe kościoła w Krukowie, W. Ks. Pozn...369. 178. Węgieł kościoła w Krukowie, W. Ks. Pozn...369. 179. Kościół w Łęgowicach w Wiel. Ks. Pozn...369. 180. Kościół w Bachwicach Wiel. Ks. Pozn...370. 181. Kościół w Wierzeniu...370. 182. Kościół kaszubski w Jastarni na półwyspie Hela...371. 183. Kościółek drewniany z Mazowsza pruskiego, Prusy Wschodnie...371. 184. Kościół w Lubomlu na Górnym Śląsku... 373. 185. Kościółek na Górnym Śląsku w Zimnej Wódce...373.186. Kościół drewniany w Mikulszycach na Śląsku Górnym...374. 187.Kościółek na Górnym Śląsku...375. 188. Kościół w Bystrzycy na Górnym Śląsku...376. 189. Kościół w Kamienicy obok Bielska...377. 190. Rys poziomy świątyni pogańskiej starogermańskiej w Lundzie, zestawiony z rysem poziomym kościoła norwegskiego drewnianego z XII wieku...377. 191. Kościół w Dębnie na Podhalu...379. 192. Kościół w Ostrowcu na Podhalu...380. 193. Kościół w Ostrowcu na Podhalu...381. 194. Kościół stary w Chochołowie na Podhalu...382. 195. Kościółek w Tyrszowie p. Staromiejski, Galicya...383. 196. Rys poziomy cerkwi w Śnietnicy p. Grybowski, Galicya...384. 197. Rys poziomy cerkwi w Boguszy, p. Grybowski...384. 198. Widok cerkwi w Boguszy, p.Grybowski...385. 199. Widok boczny cerkwi w Boguszy p. Grybowskiego...387. 200. Cerkiew w Tyliczu, niedaleko Krynicy...388. 201.Cerkiew w Tyliczu, niedaleko Krynicy...389. 202. Rys poziomy cerkwi na Zniesieniu we Lwowie...390. 203. Cerkiew na Zniesieniu we Lwowie...391. 204. Cerkiew w Torkach, pow. Przemyski, Galicya...391. 205. Cerkiew w Medyce, pow. Przemyski, Galicya...392. 206.Cerkiew w Lenince małej, p. Staromiejski, Galicya...393. 207. Cerkiew św. Krzyża w Drohobyczu....394. 208. Cerkiew św. Krzyża w Drohobyczu...394. 209. Rys poziomy cerkwi w Starej Soli, p. Staromiejski, Galicya...395. 210. Widok boczny cerkwi w Starej Soli...396. 211. Kościół w Jabłonowie, p. Kołomyja, Galicya...397. 212. Cerkiew-zamek ze szczytem drewnianym (Sułkowice, p. Latyczowski, Podole rosyjskie)...398. 213. Cerkiew w Starym Łyścu, p. Stanisławowski, Galicya...398. 214. Cerkiew w Starym Łyścu, p. Stanisławowski...399­. 215. Cerkiew w Czystopadach, na Podolu galicyjskiem, p. Zbaraski...400. 216. Cerkiew w Sołotwinie, p. Nadwórniański, Galicya...401. 217. Cerkiew w Rozdole, Galicya wschodnia...401. 218. Cerkiew na Podolu rosyjskiem w Bakozie, p. Uszycki...402. 219. Cerkiew w Jaryczowie, p. Mohylowski, Podole...402. 220. Cerkiew huculska w Mikuliczynie (Galicya wschodnia)...403. 221. Widok wnętrza (ikonostasa) cerkwi starej w Kulikowie...404. 222. Rysy poziome cerkwi i kościołów...405. 223. Dzwonnica niegdyś przy cerkwi w Kamieńcu podolskim...406. 224.Dzwonnica w Skale, Królestwo Polskie...406. 225. Układ na «krzyż» lub w «ząbce» w dzwonnicy kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie z XIV w...406. 226. Dzwonnica w Bochni...407. 227. Dzwonnica przy kościele w Lubomlu na Górnym Śląsku....408. 228. Dzwonnica w Jędrzejowie, Król. Polskie...409. 229. Dzwonnica w Słomniskach, (Król. Polskie)...410. 230. Dzwonnica w Prandocinie, Król. Polskie...411. 231. Wieża kościelna w Marchengut, Prusy Wschodnie...411. 232. Dzwonnica kościelna w Starej Soli, p. Staromiejski, Galicya...412. 233. Rys poziomy podstawy murowanej dzwonnicy kościelnej w Starej Soli, p. Staromiejski, Galicya...412. 234. Widok dzwonnicy cerkwi św. Krzyża w Drohobyczu...413. 235. Widok dzwonnicy cerkiewnej w Bukaczowcach. Galicya wsch...413. 236. Widok dzwonnicy cerkwi św. Jerzego w Drohobyczu...414. 237. Widok dzwonnicy z, Żurowa obok Bukaczowiec. Galicya wschodnia...415. 238. Dzwonnica w Starym Łyścu, p. Stanisławowski...416­. 239. Dzwonnica cerkwi w Starej Tyśmienicy, p. Tłumacki. Galicya...417. 240. Dzwonnica cerkwi w Kułaczkowcach, p. Kołomyjski...418. 241. Dzwonnica huculska, cerkwi w Jasionowie za Mikuliczynem...419. 242. Cerkiew w Małnowie w górach Skolskich, p. Sttyjski, Galicya...420. 243. Cerkiew w Rosulnej, p. Nadwórniański, Galicya...421. 244. Kaplica w Truskolasach, Król. Poi...421. 245. Krzyż żmujdzki...421. 246. Krzyże żmujdzkie...422. 247. Słupy nagrobkowe litewskie w Kałowej koło Hagenau. (Litwa pruska)...422. 248. Przekrój i rys poziomy powały w bóżnicy w Gwoźdźcu, p. Kołomyjski...425. 249. Rys poziomy bóżnicy w Gwoźdźcu pod Kołomyją...425. 250. Bóżnica w Gwoźdźcu, p. Kołomyjski...425. 251. Bóżnica w Jabłonowie, p. Kołomyjski. (Wydawnictwa kom. do badania dziejów sztuki w Polsce)...426. 252. Bóżnica w Peczeniżynie, p. Kołomyjski...426. 253. Bóżnica w Rozdole, Galicya wschodnia...427.254. Bóżnica w Żydaczowie, Galicya wschodnia...427.255. Rys poziomy i przekrój sali bóżnicy drewnianej w Felsztynie pod Chyrowem, Galicya wschodnia...428. 256. Rys poziomy i przekrój powały bóżnicy w Chyrowie, Galicya wschodnia...428. 257. Bóżnica w Chyrowie, Galicya wschodnia...428. 258. Bóżnica w Felsztynie pod Chyrowem, Galicya wschodnia...429. 259. Bóżnica w Chodorowie, Galicya wschodnia...429. 260. Bóżnica w Sassowie, p. Złoczowski...430. 261. Bóżnica w Zabłudowiu, gub. Grodzieńska...431. 262. Bóżnica w Zabłudowiu, gub. Grodzieńska...431. 263. Bóżnica w Nasielsku, p. Pułtuski...432. 264. Bóżnica w Wysokiem Mazowieckiem, Król. Polskie...433. 265. Bóżnica w Pohrebyszczu na Ukrainie...434. 266. Bóżnica w Wołpiu, gub. Grodzieńska... 434. 267. Bóżnica w Mohylewie nad Dniestrem...435. 268. Rys poziomy «bimy» w bóżnicy w Gwoźdźcu, p. Kołomyją...435. 269. ⅛ strona bimy w bóżnicy w Gwoźdźcu, p. Kołomyją...435. 270. Szczyt baldachimu «bimy» w bóżnicy w Gwoźdźcu, p. Kołomyja...435. 271. Rzeźbione zakończenia na «bimie» bóżnicy w Gwoźdźcu pod Kołomyją...437. 272. Wnętrze bóżnicy w Gwoźdźcu pod Kołomyją...439. 273. Bóżnica w Ostropolu na Podolu rosyjskiem...440. 274. Dawna bóżnica w Jurborgu nad Niemnem na Litwie...440. 275. Bóżnica żydowska w Uzlanach, na Białej Rusi...441. 276. Meczet w Winksznupiu koło Kalwaryi w Królestwie Polskiem...442. 277. Meczet drewniany w Lubiszkach koło Wilna...443. 278. Ratusz w Goniądzu na Podlasiu nadnarwiańskiem...44­5. 279. Ratusz w Żelaznym Brodzie. (Czechy)...445. 280. Odtworzenie idealne polskiego drewnianego wieżowego ratusza...446. 281. Dom podcieniowy w Piotrkowie, (Królestwo Polskie) przed pogorzelą...449. 282. Domy podcieniowe w Piotrkowie, (Królestwo Polskie) przed pogorzelą...449. 283. Szereg domów podcieniowych w rynku Kamieńca Podolskiego...449. 284. Dom podcieniowy w Jabłonowie pod Kołomyją...450. 285. Dom podcieniowy w Jabłonowie pod Kołomyją (Galicya)... 450.286. Dom podcieniowy w Delatynie (Pokucie-Galicya)...­451.287. Dom podcieniowy ze szczytem barokowym w Gwoźdzcu pod Kołomyją ,Galicya...451. 288. Dom podcieniowy w Peczeniżynie pod Kołomyją...452. 289. Dom podcieniowy w Świrzu pod Lwowem...452. 290. Domy podcieniowe w Wiśniczu w Galicyi przed pogorzelą...453. 291. Wiśnicz (Galicya zachodnia.) Domy podcieniowe przed pogorzelą...453. 292. Dom podcieniowy w Wiśniczu (Galicya) przed pogorzelą...454. 293. Domy podcieniowe w Wiśniczu w Galicyi przed pożarem...454. 294. Wiązanie domu podcieniowego w Wiśniczu...455. 295. Dom podcieniowy w Wiśniczu przed pogorzelą...455. 296. Dom podcieniowy w Muszynie obok Krynicy, Galicya...456. 297. Domy podcieniowe drewniane w Rakowicach, Wiel. Ks. Pozn...457. 298. Dom podcieniowy w Gołubiu, Prusy Zachodnie...457. 299. Dom podcieniowy w Jabłonkowie na Śląsku austryackim...459. 300. Bliźniacze domy podcieniowe w Jabłonkowie na Śląsku austryackim...459. 301. Dom podcieniowy w Częstochowie...460. 302. Szkice domów podcieniowych (z tych jeden piętrowy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Królestwo Polskie)...460. 303. Dom podcieniowy na rynku w Kazimierzu Dolnym, nad Wisłą (Królestwo Polskie)...461. 304. Stary dom podcieniowy w Goraju gub. Lubelska, Królestwo Polskie...462. 305. Stary dom podcieniowy w Goraju gub. Lubelska, Królestwo Polskie...463. 306. Dom przedmieszczański w Nowym Targu...463. 307. Domy podcieniowe w Nowym Targu...464. 308. Dom przedmieszczański w Czeladzi, Król. Polskie...465. 309. Spichlerz na plebanii we Wszelowcu...468. 310. Śpichlerzyk w Kapicach Tykocińskich (Litwa)...468. 311. Śpichlerek z Nieciecza nad Narwią (Tykocińskie)...468. 312. Lamus litewski...469. 313. Spichlerz Żuka Skarżyńskiego (zachodnia Galicya)...469. 314. Spichlerz z Jeżewa, Podlasie narwiańskie...470. 315. Galery a ze szczycikiem na spichlerzu sandomierskim...470. 316. Spichlerz z wieku XVII z podwórza Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie...471. 317. Spichrz w Kraczewicach pod Opolem nad Wisłą, gub. Lubelska...472. 318. Lamus w Goleniu (Lubelskie)...472. 319. Świronek litewski...472. 320. Śpichlerek w Płonce na plebanii...473. 321. Stary lamus we wsi Pietkowie, gub. Łomżyńska...473. 322. «Kuła sata» czyli tok do młócenia we wsi Rukoje, p. Rzeżycki, gub. Wileńska...474. 323. Stodoła z Podhala, w okolicy Czorsztyna...474. 324. Gospoda w Ossowcu nad Bugiem...474. 325. Sernica w Szołkowie Klimowiczów, pod Wiłkomierzem...475. 326. Brama wjazdowa do dworu w Paplinie, pow. Węgrowski, Król. Pol...475.
327. Brama zagrodowa w Bytomiu na Śląsku górnym...476. 328. Szczyty, pazdury i listwy wyrzynane...479. 329. Wsporniki z wysuwanych bierwion...480. 330. Wycinanki gontowe i deszczótkowe...480. 331. Profile gotyckie okapów w budowlach drewnianych...481. 332. Okapy renesansowe i barokowe...481. 333. Tablica okien...482. 334. Oprawy szyb okiennych...483. 335. Okienka dachowe...484. 336. Szczegół wiszącej galeryi z klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu...484. 337. Szczegół podcienia u wejścia na cmentarz przy cerkwi św. Mikołaja w Rohatynie (Galicya wschodnia)...485. 338. Słupki luźne i poręczowe, listwy i głowice parkanów...486. 339. Słupki podcieniowe i wiązania zastrzałowe...487. 340. Tablica drzwi...388. 341. Odrzwia w kościele z Chechła (Król. Pol.)...490. 342. Odrzwia z bożnicy w Gwoźdźcu...491. 343. Zakopane, odrzwia i dźwirze słoneczkowe chaty góralskiej...492. 344. Drzwi do kościoła w Rychnowie w Prusach Wschodnich...492. 345. Dźwirza kościoła św. Salomei w Grodzisku...493. 346. Dźwirza ozdobne, bronzem nabijane, z bóżnicy w Stanisławowie...494. 347. Układ powały domu mieszczańskiego we Lwowie...495. 348. Sosręby lwowskie...496. 349. Sosręby lwowskie...497. 350. Sosręby...498. 351. Tablica ornamentów roślinnych...499. 352. Łyżniki z Podhala...502. 353. Stół litewski...502. 354. Tablica porównawcza stołów polskich...503. 355. Stół z ornatu Kmity z katedry na Wawelu...503. 356. Stół ze Lwowa z podwórza Stauropigji...503. 357. Stół z Rosulny...504. 358. Stół ze wsi Knihinina pod Stanisławowem...506. 359. Stół Łemków z okolicy Grybowa (Galicya)...507. 360. Stół litewski z Litwy pruskiej...507. 361. Ława z poręczami (szlaban) w okolicy Ropczyc (Galicya)...507. 362. Stołek u Łemków z okolic Grybowskiego...507. 363. Stół z Bartfeldu na Spiżu...508. 364. Stół z Kłuczkowa, wsi nad Czorsztynem na Podhalu...508. 365. Stojak modlitewny z bóżnicy w Jabłonowie...509. 366. Stojak modlitewny z bóżnicy w Jabłonowie...509. 367. Przód stojaka modlitewnego z bóżnicy w Jabłonowie pod Kołomyją...510. 368. Listwa ze stojaka w bóżnicy w Jabłonowie pod Kołomyją...511. 369. Krzesło tak zwane Kazimierza Wielkiego, obecnie w skarbcu Częstochowskim...512 370. Krzesło obrzędowe z Pomorza...513. 371.Stołek z Podhala...513. 372. Skrzynia malowana (Knihinin pod Stanisławowem) Galicya wschodnia...514. 373. Szafa litewska z Litwy Prus Wschodnich...514. 374. Szafa litewska malowana z Litwy Prus Wschodnich...515. 375.Listwa ścienna malowana w kwiaty z wieszadłem, w cerkwi św. Jerzego w Drohobyczu...516. 376. Rama ozdobna ,'do obrazu z cerkwi w Starym Łyścu pod Sanisławowem...517. 377. Wyroby żelazne i gliniane...517. 378. Skrzypce (pies) z okolic Biłgoraja w Lubelskiem...518. 379. Klawec stary instrument litewski...518.

wysyłka gratis
Wysyłka gratis
Aby otrzymać Wysyłkę Gratis, kup u net-mart za co najmniej 200 zł.
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony priorytetowy 15,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony ekonomiczny 10,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 4 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

Sprzedawane towary są nowe albo używane. Odpowiednia informacja jest zamieszczona w opisie. Do zakupu załączany jest paragon albo - na życzenie - rachunek fiskalny.

pozostałe informacje

Płatność : Po zakupie serwer Allegro wysyła odpowiednią informację e-mailem, w której pod rozwijalną opcją "Wiadomość dla kupującego" są zawarte wszystkie dane do przelewu. W przypadku zakupów wielokrotnych, proszę się kontaktować poprzez serwer Allegro w celu otrzymania info o koszcie wysyłki dla wielu pozycji w jednej paczce.W powyższym przypadku, aby wpłacić należną kwotę należy wpisać sumę podaną przez Net Mart w opcji "Inny sposób dostawy" w formularzu wysyłki podanym przez Allegro . Bank i numer konta: IDEA BANK 59 1950 0001 2006 0464 8408 0002 Odbiorca: NET MART DARIUSZ WIRSKI ul.Chabrów 50 m. 30 45-221, Opole Wysyłka : Info w sprawie wysyłki i sama wysyłka POCZTĄ POLSKĄ do jednego dnia roboczego po wpłacie . Udanych zakupów !!!