OGŁOSZENIE 

względem ograniczenia Podwód.

 

Pismo napisane w Poznaniu 24.06.1815 roku przez Naczelnego Prezesa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego - Zerboniego di Sposetti.

 

Druk Ogłoszenia w języku niemieckim i polskim zawiera 9 paragrafów odnośnie Podwód.

4 strony druku. Dobry stan zachowania. Znak wodny- kotwica.

 

Król Prus Fryderyk Wihelm III już 28.10.1810 roku wydał Edykt, którego celem było ograniczenie przypadków wymagających dostawiania podwody i "(...) w celu urządzenia utrzymuiących się podwód, w ten sposób, ażeby ciężar ten był podziałem dla wszystkich (...)".


Zerboni di Sposetti pisze:

" Lubo zupełne i ostateczne urządzenie względem Podwód w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem poźnieyszemu iescze zostawione bydź musi czasowi, to iednakże widzę się bydź przynaglonym, wydać w tym przedmiocie tym czasowo następne, a urządzeniu w dawnieyszych Królewskich Prowincyach odpowiadaiące rozporządzenia (...)".

 

FRAGMENTY:

 

PARAGRAF 1

" Od dnia 1. Lipca roku 1815 ustaia wpowszechności w całem Wielkiem Xięstwie Poznańskiem Podwody dla Oficyalistów cywilnych, i dla poiedyńczo ieżdżących Woyskowych, i tak osoby woyskowe iakoli też cywilne, odbywaiąc podróż w interesach służbowych, winni są ieździć

extrapocztą lub zwyczayną pocztą.(...)"

 

PARAGRAF 3

Kommendanci, którym dawana musi być podwoda w podróżach :" (...)  Będą oni z otrzymanych podwód dawać kwit, a Konsyliarze Ziemiańscy podawać będą do Królewskich Regencyi likwidacyą o zapłatę wedle proporcyi po 6 dgr. na milę i konia."

 

PARAGRAF 5 

" Imperatorsko - Rossyiscy Kuryerowie nie maią prawa żądać podwody, lecz powinni ieździć extrapocztą."

 

PARAGRAF 6

" Od obowiązku dostawiania podwód w czasie przechodów całych oddziałów woysk kraiowych lub sprzymierzonych, oraz podczas wielkiego przewozu potrzeb woyskowych, nie może wprawdzie ieszcze kray bydź uwolnionym, stemwszystkiem powinnością iest Konsyliarzów ziemiańskich, ażeby się wcześnie zawiadomili o potrzebney

w takich zdarzeniach ilości podwód (...)".

 

PARAGRAF 7

" Tylko konie, trzymane bezpośrednio do służby Królewskiey, n.p. konie pocztowe, wolne są od posługi podwodowey (...)." Wszyscy utrzymujący konie ( posiadacze dóbr, dzierżawcy dóbr skarbowych, księża itd.) nie mogą się uchylać od podwód.

 

 

Podwoda (także "podwód") – jedna z tak zwanych posług komunikacyjnych wynikających z prawa książęcego (łac. ius ducale), obowiązującego w średniowiecznych monarchiach patrymonialnych (np. w Polsce pierwszych Piastów). Polegała na obowiązku dostarczenia na potrzeby władcy lub jego ludzi koni wierzchowych. W okresie późniejszym obowiązkiem tym polegającym na dostarczenie na żądanie dworu, władz państwowych lub wojskowych wozu z koniem i woźnicą obciążono chłopów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwoda


Za czasów Bolesława Chrobrego funkcjonuje w Polsce, o czym wspomina kronikarz Marcin Kromer, instytucja podwód, to jest obowiązek dostarczania przez poddanych koni i wozów księciu, jego posłańcom oraz urzędnikom. 


http://www.wilanow-palac.pl/podwod_czyli_poczatki_komunikacji_na_ziemiach_polskich.html


Fryderyk Wilhelm III (ur. 3 sierpnia 1770 w Poczdamie, zm. 7 czerwca 1840 w Berlinie) – z dynastii Hohenzollernów, król pruski od 1797.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_III_Pruski

 

Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 .

Pierwszym Naczelnym Prezesem administracji księstwa w latach 1815-1824 był Joseph von Zerboni di Sposetti

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Pozna%C5%84skie


Rarytas kolekcjonerski dla regionalistów i historyków.

 

E-CYMELIA.PL Eugeniusz Franczyk Zielona Góra

 

Cymelia (cimelia, cymelium) – zbiory lub eksponaty o szczególnej wartości, posiadające własną historię. Najcenniejsze druki, rękopisy, jednostkowe, rzadkie eksponaty, wyróżniające się formą, treścią lub pochodzeniem.

POLECAMY NASZE INNE AUKCJE: