kontakt

  • +48 75 613 99 40
    Adres korespondencyjny Adam Adamczyk ul. Mila 7 59-900 Zgorzelec-Logow

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
Adam Adamczyk
ul. Mila 7
59-900 Zgorzelec-Lagow
Polska
 
Odstapienie od umowy Odstąpienie od umowy konsumenta 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). 2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru (Por. art. 34 § 4 ustawy o prawach konsument). 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem Link do dokumentu : http://www.adko.pl/Regulamin/formularz.pdf 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć: a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia). 5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu. 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru). 8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru. 9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Adam Adamczyk ul. Mila 7 59-900 Zgorzelec lub Adam Adamczyk Am Klinikum 7 D-02828 Goerlitz (Niemcy) 10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. 11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto. 12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane. 13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

reklamacje

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje§ 1 Odpowiedzialność za wady rzeczy 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia1). 2. Wada fizyczna2 polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5). 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, b) żądać usunięcia wady, c) żądać obniżenia ceny3, d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie4. 6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację lub wysłać na koszt Sprzedawcy5 reklamowany Towar na adres: Adam Adamczyk ul. Mila 7 59-900 Zgorzelec. 6. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (http://www.adko.pl/Regulamin/reklamacja.pdf) 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 75 613 99 40 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne). 1 Por. art. 5561 k.c. – 5563 k.c. 2 Przykłady wad fizycznych: klient zakupił zegarek według zapewnienia sprzedawcy wodoodporny, jednak po zanurzeniu zegarka w wodzie jego mechanizm przestał działać; w opakowaniu zbiorczym brakuje kilku części, które zostały wymienione w treści umowy lub na opakowaniu jako elementy sprzedawanego zestawu; naczynie, według opisu przeznaczone do użytkowania na płycie indukcyjnej, nie spełnia swojej funkcji; towar uległ uszkodzeniu podczas montażu/składania według instrukcji dołączonej przez sprzedawcę lub producenta; wybrany model towaru nie jest kompatybilny z innymi urządzeniami pomimo zapewnień sprzedawcy. 3 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c. 4 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 5 Por. art. 5612 k.c. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. § 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

pozostałe informacje

Kontakt Podmiot odpowiedzialny prawnie : Firma ADKO Am Klinikum 7 D-02828 Goerlitz NIP 207/200/00270 VAT-ID DE206250230 Tel. +48 75 613 99 40 Tel. +49-3581-7613-10 Fax. +49-3581-7613-29 Mail allegro@adko.pl Finalizacja zakupu Finalizacje prosimy dokonac bezposrednio w formularzu Allegro. Tam prosze wybrac forme platnosci i adres wysylki. Faktury VAT wystawiamy tylko w EUR (FV wysylamy na zyczenie kupujacego) Prosimy o kontakt przed licytacja! Platnosci i wysylki Wszystkie towary wysylamy paczkami jak i listami poleconymi po wplacie na konto (do godz. 11.00 w dni robocze) lub po otrzymaniu potwierdzenia o wysylce za pobraniem pocztowym (do godz. 14.00 w dni robocze). Wysylka odbywa sie od poniedzialku do piatku (Poczta Polska UP Zgorzelec 1) - realizacja zamowien w nastepnym dniu roboczym Nie odpwiadamy za termin dostawy paczki badz listu przez Poczte Polska Dastarczenie na nastepny dzien jest wartoscia statystyczna (ca.90%) Dostawe na konkretny termin prosimy ustalic przed licytacja Ze wzgledu na charakter sprzedazy, odbior osobisty jest tymczasowo niemozliwy