dane sprzedawcy

PPUH ELIKS
Proletariatu 166
42-580 Wojkowice
NIP: 644-203-81-78
REGON: 240055110
Sklep prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELIKS z siedzibą w Wojkowicach ul. Proletariatu 166 działające na podstawie wpisu do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.NIP 644-203-81-78, REGON 240055110 . Wszelkie ceny podane na aukcjach są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
PPUH ELIKS
Proletariatu 166
42-580 Wojkowice
 
Na podstawie przepisów o prawach konsumentów, konsument ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Można pobrać wzór ze strony: http://www.sypialny.com.pl/wzor_odstapienia.pdf WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYPRZEZ KONSUMENTA ZGODNIE Z ART. 27 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: PPUH ELIKS Elżbieta Ryfka ul. Proletariatu 166 42-580 Wojkowice telefon : 32 445 3132 email : kontakt@sypialny.com.pl Ja/My(*) _______________________________________niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Data zawarcia umowy: ________________________ Data odbioru rzeczy: ____________________________ Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________ Adres konsumenta(-ów): ___________________________ Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________ Data: ________________________________________ Konsument zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@tanieje.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - okoliczności uzasadniające reklamację. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjne

pozostałe informacje

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym następującym po nich dniu roboczym. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczanie towaru bez wad. O wysyłce towaru wraz z podaniem numeru nadania informujemy mailem. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem towaru - w przypadku zakupu kilku przedmiotów koszt przesyłki ustalany jest na podstawie sumarycznej wagi. Przesyłka kurierska dostarczona zastanie w ciągu 1-2 dni roboczych, przesyłka pocztowa priorytetowa Pocztą Polską w ciągu 1-2 dni roboczych, natomiast przesyłka ekonomiczna Pocztą Polską w ciągu 2-4 dni roboczych, przesyłka do paczkomatu w ciągu 3-4 dni roboczych. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy się pomóc w ustaleniu gdzie znajduje się przesyłka. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.