dane sprzedawcy

Extradom s.c.
Piłsudskiego 27
05-120 Legionowo
NIP: 536-00-22-526
REGON: 011274890
Extradom s.c. jest specjalistyczną firmą działającą w branży narzędziowej. Zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem zakładów przemysłowych, serwisów, warsztatów i firm z wielu branż w narzędzia, elektronarzędzia, osprzęt i materiały eksploatacyjne. W ofercie mikronarzędzia i klucze Proxxon, narzędzia Wolfcraft, Yato, Stanley, Starmix, Kress, Neo Tools, Steinel, DeWalt, Brennenstuhl i ponad 60 innych producentów. - TRADYCJA – firma działa od 1979 roku, siedziba mieści się we własnym budynku i stale pod tym samym adresem – masz pewność zawsze nas tu znajdziesz. - DOŚWIADCZENIE – wypróbowany zespół handlowców, 10 lat na Allegro, ponad 60 000 pozytywnych komentarzy. - FACHOWE DORADZTWO - narzędzia to nasza pasja, wiemy o nich prawie wszystko. Potrafimy skutecznie dobrać odpowiednie narzędzie do konkretnego zadania. - 100% BEZPIECZEŃSTWA - tylko nowe i oryginalne produkty, polska gwarancja. Zapraszamy do współpracy i życzymy samych udanych transakcji. zespół swiatnarzedzi_pl

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
Extradom s.c.
Piłsudskiego 27
05-120 Legionowo
 
Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając nam jako Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie o mnie lub posłużyć się poniższym wzorem: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) [DANE SPRZEDAJĄCEGO] Extradom s.c. 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 27 mail: sklep@swiatnarzedzi.pl Ja ...................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..............................................................................., numer oferty ............................................. Data zawarcia umowy to ................................, data odbioru ............................. Imię i nazwisko .................................. Login Allegro .................................... Adres ............................................ Data ................................ Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jako sprzedawca niezwłocznie potwierdzimy Kupującemu otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ze względu na swój charakter niektóre towar takie jak: szafki, wózki oraz meble warsztatowe, nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt odesłania takich towarów może być wyższy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany powyżej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Kupujący możesz posłużyć się drukiem o nazwie: zgłoszenie reklamacyjne, który można pobrać ze strony o mnie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, oczekiwaną formę załatwienia reklamacji, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez nas decyzji). Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Kupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres siedziby spółki. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Kupującego. RĘKOJMIA Jeżeli Towar ma wadę kupujący będący konsumentem może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą. GWARANCJA: Towary sprzedawane przez nas mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w opisie oferty.

pozostałe informacje

SPRZEDAWCA - dane rejestrowe: a) Jarosław Ciechański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EXTRADOM s.c. Jarosław Ciechański z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 27, NIP: 5360000513, REGON: 010356999, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; b) Zbigniew Bieńkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EXTRADOM s.c. Zbigniew Bieńkowski z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego27, NIP: 5361009120, REGON: 145898550, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; c) Anna Bieńkowska - Ciechańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EXTRADOM s.c. Bieńkowska - Ciechańska Anna z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 27 A, NIP: 5361009137, REGON: 145894657, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; działający jako wspólnicy spółki cywilnej EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 27, NIP: 5360022526, REGON: 011274890; e-mail: sklep@swiatnarzedzi.pl, tel. 22 7844441. PŁATNOŚĆ: Formy płatności: wpłata na konto (płatność z góry), gotówka przy odbiorze osobistym, pobranie (płatność przy odbiorze przesyłki). Wpłaty należy dokonywać na następujący nr konta: ING Bank Śląski 12 105010121000 0005 0244 6032 podając w tytule wpłaty swój nick. Termin zapłaty wynosi maksymalnie 30 dni. DOSTAWA: Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad. Koszt przesyłki podany w opisie oferty. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany jest w opisie oferty. Standardowy cennik przesyłek jest zamieszczony na stronie o mnie. Dostawa wyłącznie na terenie Polski. Zakupione przedmioty wysyłamy Pocztą Polską lub firmą kurierską. Orientacyjny termin nadania przesyłki wynosi 24-48 godzin (liczony w dniach roboczych) od otrzymania wpłaty lub dyspozycji o wysyłce za pobraniem. Przybliżony termin dostarczenia przesyłki wynosi 24-48 godzin od nadania (liczony w dniach roboczych). Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie o mnie, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.