dane sprzedawcy

Sklep Odstraszanie z siedzibą w Krakowie jako lider w dziedzinie odstraszania zwierząt na terenie Polski prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Dzięki pełnym stanom magazynowym, gwarantujemy szybką dostawę produktów najwyższej jakości. Produkty wysyłamy lub dowozimy w dowolne miejsce na terenie Polski jak i eksportujemy poza granicę.

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: LINAREM ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, faksem na numer +48 12 642 10 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@linarem.pl ). W celu zwrotu towaru prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Sporządź oświadczenie lub wypełnij formularz zwrotu (pobierz formularz zwrotu towaru), w którym wskazany będzie towar/towary, które zostaną zwrócone. 2. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz zwrócić następujące dokumenty:a) oświadczenie albo wypełniony formularz zwrotu,b) dowód zakupu lub jego kopię. 3. Zwracany do nas towar musi być w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 5. Przesyłkę odeślij do nas na adres: Linarem ul. Makuszyńskiego 22a,31-752 Kraków z dopiskiem „Zwrot towaru” 6. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 7. Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta. 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy produkt był wykonany na specjalne zamówienie klienta np. siatka docięta na wymiar itp.

reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie np.: a) pisemnie na adres: LINAREM ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków; b) drogą mailową na adres: biuro@linarem.pl ; c) osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00 oraz w sobotę od 10:00 - 14:00. 2. Sporządzone oświadczenie albo wypełniony formularz reklamacji prosimy wydrukować i podpisać. 3. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym albo oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres: Linarem ul. Makuszyńskiego 22a, 31-752 Kraków. Z dopiskiem „reklamacja towaru” UWAGA! Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta. 4. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania. 5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.