kontakt

  • poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00
  • sobota - niedziela zamknięte

pozostałe informacje

KONTAKT 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Rozwojowa 6, Brzezie k/Sulechowa, 66-100 Sulechów 2. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cedrus.zgora.pl 3. Numer telefonu: +48 728-859-662 ( w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku) 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane: a) przez stronę internetową Sklepu po przejściu całej procedury składania zamówienia. Zasady składania zamówień zostały opisane w dziale „Jak kupować”, b) telefonicznie pod numerem telefonu +48 728-859-662 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 2. Użytkownik składa Przedsiębiorcy wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu, tj. po zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie na stosowny przycisk.3. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Przedsiębiorcę.4. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Przedsiębiorcy.5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy Użytkownik pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wobec Przedsiębiorcy z jakiegokolwiek tytułu.6. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych „Polityce prywatności”.7. Przedsiębiorca przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Przedsiębiorcę, adres pod który Użytkownik może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie i zwrócić towar) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Użytkownik powinien w wyznaczonym w pkt 1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres podany w § 3 pkt 1 albo przesłać na e-mail: zamowienia@cedrus.zgora.pl3. Użytkownik może skorzystać z formularza wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.4. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 na wskazany w § 3 pkt 1 adres lub e-mail Przedsiębiorcy.5. Skutki odstąpienia od umowy przez Użytkownika: a) W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. b) Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany § 3 pkt 1 adres Przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru). Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Użytkownika, a także w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter towar nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie. c) Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zwrócić Użytkownikowi uiszczoną przez Użytkownika cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie). Przedsiębiorca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. GWARANCJA Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny został załączony bezpośrednio do zamówionego towaru i nie stanowi inaczej, Przedsiębiorca gwarantuje sprawne działanie towaru zgodnie z jego cechami użytkowymi, sprzedanego przez Przedsiębiorcę Użytkownikowi w okresie gwarancji i na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym załączonym do towaru.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. DANE OSOBOWE 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę. 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.