PRZEMYŚL mosty archeologia ZWYCZAJE WIEJSKIE 891st (6483210392)

zakończona
34,99 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
  • Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
  • PACZKA W RUCHu 9,00 zł
  • List polecony ekonomiczny 9,50 zł
Zakupy powyżej 149 zł
  • lokalizacja: Kraków
  • czas wysyłki: 24 godziny
  • stan: używany


Wyślij e-mail - kliknij


Przewiń do spisu treści
image post

Oprawa:
twarda
Format:
17x24
cm
Ilość stron:
891
str.
Nakład:
300 + 150
egz.
Stan:

+db/-bdb minus za przytarcia obwoluty, ubytek obwoluty na dole z tyłu ma 3x4x4cm

Sama książka ładnie zachowana

Tytuł, autor i wydawnictwo
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU SOCIETAS SCIENTIARUM AC LITTERARUM PREMISLIENSIS
T. XXIX-XXX R. 1993—1994
ROCZNIK PRZEMYSKI
PRZEMYŚL 1994

Spis treści:
SPIS TREŚCI
Zdzisław Budzyński Jubileusz „Rocznika PrzemyskiegoM.......­... 5
ZESZYT 1 (1); ARCHEOLOGIA (red. E. Sosnowska) I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
1. Jan Machnik, Najstarsi rolnicy i pasterze w Karpatach w świetle archeologicznych badań polsko-słowackich i polsko-ukraińskich..­...15
2. Ewa Sosnowska, Przegląd badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w latach 1956—1993.........23­
3. Krzysztof Szuwarowski, Klasyfikacja brzegów ceramiki wczesnośredniowieczn­ej z badań archeologicznych na zamku w Przemyślu w latach 1974—1978...........­.......43
4. Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku w Przemyślu przy ul. Pstrowskiego w latach 1986—1987 . 57
5. Michał Proksa, Niektóre obiekty sakralne w Polsce południowo--wschodni­ej w świetle badań archeologiczno-archi­tektonicznych . 67
II. MATERIAŁY
1. Andrzej Koperski, Siady wczesnośredniowieczn­ych grobów szkieletowych w Żurawicy, gmina Żurawica, woj. Przemyśl.......83
2. Andrzej Koperski, Joanna Kociuba, Dwa wczesnośredniowieczn­e groby szkieletowe w Łowcach, gmina Chłopice, woj. Przemyśl . . 87
ZESZYT 2 (1): ETNOGRAFIA (red. Z. Budzyński)
1. Tadeusz Burzyński, Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy............­......95
ZESZYT 3 (1): HISTORIA (red. Z. Budzyński i J. Krochmal)
I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
1. Jerzy Motyle wic z, Łańcut w XIV—XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta (część druga)...........169­
2. Kazimierz Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)...............18­9
3. Cezary Tarach a, Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie Firlejów. Urzędy i godności............­..201
4. Zdzisław Budzyński, Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w XVIII wieku. Metody ustalania i możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych........­215
5. Maciej Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772—1948 . 235
6. Zbigniew Bielamowicz, Świadectwa patriotyzmu Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich.....259­
II. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
1. Zdzisław Budzyński, Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie ..................26­9
2. Ryszard Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Anna Krochmal) . . . 277.
3. Józef Symeon Barci k, tlreneusz ZołnierczykJ, Kalwaria Pa-cławska (Zdzisław Budzyński)..........­....281
III. MATERIAŁY
1. Jacek Krochmal, Dekret biskupa Wacława H. Sierakowskiego z 19 lipca 1743 roku w sprawie Żydów przemyskich........2­85
2. Piotr Krasny, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na terenie dawnej diecezji przemyskiej (dekanaty: Dobromil, Drohobycz, Jaworów. Mościska, Rudki, Sambor, Sądowa Wisznia) . .......301
3. Stanisław Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysława Opolczyka...........­........307
4. Jerzy Hor w a t, Uwagi o grodzie przemyskim.......311­
ZESZYT 4 (1): HISTORIA JĘZYKA I LITERATURY (red. J. Starnawski)
I. HISTORIA JĘZYKA
1. Halina Wiśniewska, Inteiektualizacja językowa w przysłowiach (przestrogach) Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620—1679)......315­
2. Bożena Ochend uszko, Przymiotniki złożone oraz formacje z cząstkami: -ość, bez-, pół- i wszech- w „Młoda Polska. Wybór poezji11, oprać. Tadeusz Żeleński (Boy)...............­.329
II. HISTORIA LITERATURY
1. Marta Polańska, Panny z Krasiczyna i ich stryj Ignacy Krasicki . 341 2. Janina Aleksy, Listy Adama Rzążewskiego do Seweryny Duchinskiej . 357 3. Jadwiga R o ż n o w s k a-S z y m c z y k o w a, Bibliografia prac Władysława Tarnawskiego (1885—1951).........­.... 367
4. Jerzy Starnawski, Drobne „premisliana11 z warsztatu Stanisława Kota................­... 383
5. Zbigniew Wawszczak, Kim była matka Juliana Przybosia?
Przyczyne­k do biografii poety.............. 385
6. Tadeusz lilażejewski, Mata Hari pod Przemyślem . 391
ZESZYT 5 (1): HISTORIA OŚWIATY I WYCHOWANIA (red. D. Mech)
1. Roman P e 1 c z a r, Zarys dziejów szkoły katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu...........­......401
2. Jerzy Potoczny, Początki działalności kulturalno-oświatowe­j Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1892—1914) . .....417
3. Henryka Kramarz, Stan liczebny nauczycielstwa gimnazjalnego w Galicji w latach 1867—1914 (Studium statystycznej ........431
4. Alina Zabratowicz, Działalność kół Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w Przemyślu i Jarosławiu w latach 1884—1914 451
ZESZYT 6 (1): NAUKI PRZYRODNICZE (red. L. Witkowska-Wawer)
1. Lilianna W i t k o ws ka-W a w e r, Szata roślinna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim..........­
2. Paweł Ruciński, Lasy i gospodarka leśna projektowanego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim..........­.481
3. Lilianna Witkowsk a-W a w e r, Charakterystyka geobotaniczna rezerwatu Krępak..............­..
4. Przemysław Kunysz, Występowanie ptaków drapieżnych w górskiej części Polski południowo-wschodnie­j w roku 1993 ,......531
5. Ewa O z i m e k, Obszary i obiekty przyrodnicze województwa przemyskiego objęte prawną ochroną.............­545
ZESZYT 7 (3): NAUKI ROLNICZE (red. A. Kędzior) Aleksander Kędzior, Wstęp
1. Sylwester Makarski, Maria Grzybek, Przemiany społecz-no-ekonomicz­ne na wsi w warunkach rynkowych . ......
2. Antoni Filipowie z, Chemiczna ochrona roślin uprawianych na terenie południowo-wschodnie­j Polski w latach 1988—1992.......585
­3. Barbara Olszak, Aleksander Kędzior, Dorobek naukowy i publicystyczny nauczycieli szkół rolniczych w Przemyślu w latach 1944—1994 . 591
4. Tadeusz Wójcik, Analiza stanu rolnictwa oraz działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej i socjalnej wsi w województwie przemyskim .
5. Stanisław Kud, Hodowla pszenicy ozimej — Triticum aestivum oraz niektóre wyniki badań w Stacji Hodowli Roślin Mikulice — Zakład Hodowli Krzeczowice.........­.,......639
6. Aleksander Kędzior, Janina Zając, Realizacja Polsko-Ame-rykańskie­go Programu Doradztwa Rolniczego w Korytnikach w województwie przemyskim..........­........643
7. Adam Jakacki, Przyrodniczo-rolnicz­o warunki rozwoju produkcji warzy w i owoców w mikroregionie: Kańczuga, Przeworsk, Gać, Tryńcza i Zarzecze, skupionych wokół budowanej przetwórni warzyw i owoców w Kańczudze, w województwie przemyskim..........­..649
ZESZYT 8 (9): NAUKI MEDYCZNE (red. S. Sobocki)
1. Stanisław S o b o c k i, Współczesne poglądy na doświadczalne zapalenie trzustki............­.......b'59
2. Stanisław Sobocki, Zarys działalności terenowego lecznictwa otwartego i szpitalnego w III Rzeczypospolitej w powiecie Jarosław . . . 669
3. Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Jan Podle w-ski. Krzysztof Michałowski, Taktyka leczenia złamań mnogich w obrażeniach ciała z dominującym urazem czaszkowo-mózgowym . 673
4. Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Zbigniew Chata r o s, Zaburzenia oddechowe w uszkodzeniach ściany klatki piersiowej . . 677
5. Tadeusz Jastrzębski, Adam Borowicz, Mieczysław Jazienicki, Zasady postępowania operacyjnego w przypadkach przewlekłych ropnych zapaleń kości...............­685
6. Tadeusz Jastrzębski, Mieczysław Jazienicki, Czasowe przechowywanie płatów kostnych po kraniektomii w powłokach brzusznych i próby ich wykorzystania.......­........689
7. Tadeusz Jastrzębski, Tomasz Kulesza, Adam Nogal-s k i, Granice zmian urazowych kończyn dolnych określające wskazania amputacyjne.........­..........693
8. Emil Maciałek, Działalność dydaktyczno-naukowa Oddziału Chirurgicznego Szpitala ZOZ w Jarosławiu w zapobieganiu urazom . 697
9. Emil Maciałek, Obrażenia pod postacią ran u chorych leczonych w 1992 r. w Oddziale Chirurgicznym i w Ambulatorium Chirurgicznym Szpitala ZOZ w Jarosławiu..........­.......703
10. A. Uryniak, Roman Wysocki, Ostre niedokrwienie kończyn w materiale własnym.............­....713
11. Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Leczenie chirurgiczne bez-kamiczego zapalenia pęcherzyka i dróg żółciowych........71­9
12. Jerzy Wawryca, Roman Wysocki, Subtotalna resekcja jelita cienkiego...........­........723
13. Andrzej Rzeszutek, Roman Wysocki, W, Kilisiński, Obraz histopatologiczny śluzówki żołądka po zabiegach resekcyjnych . . . 729
14. Maria Kar p-D amdin, Ryszard Wiśniewski, Występowanie zakażeń rzeżączkowych, rzęsistkowych i grzybiczych u kobiet z poradni ginekologicznych....­..... ........737
15. Franciszek Jaszczuk, Antoni Ziętek, Mnogie wrzody żołądka ....................­743
16. Franciszek Jaszuk, Antoni Ziętek, Samoistna przetoka pęcherzyka żółciowego drążąca do dwunastnicy.........­747
17. Franciszek Jaszczu k, Niedrożność jelit spowodowana kamieniem żółciowym...........­.......751
18. Franciszek Jaszczu k, Dr Antoni Ziętek, Wspomnienie pośmiertne ...................7­55
ZESZYT 9 (1): KRONIKA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU (red. Z. Budzyński)
1. -Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w łatach 1987—1993 (Tadeusz Burzyński)..........­759
2, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborc­zego Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbytego w dniu 2 kwietnia \W,i roku (Tadeusz Burzyński)..........­.793
3. Seminarium w ramach programu Międzynarodowych Targów Przemyska15 (15—16 października 1992 r.) (Aleksander Kędzior).....799
4. Strefowa konferencja naukowa regionalnych towarzystw kulturalnych i naukowych w Krasiczynie (22—23 października 1993 r.) (Zdzisław Budzyński) . 801
5. Międzynarodowa konferencja naukowa w Korytnikach (26—27 października 1993 r.) (Aleksander Kędzior)............­.805
6. Władze statutowe i pracownicy (w latach 1909—1994) oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (według stanu na dzień 31 grudnia 1993 r.) (Krzysztof Szybiak)............­..809
7. Wykaz wydawnictw zwartych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu z lat 1909—1994 (Krzysztof Szybiak)..........82­1
8. Mgr Antoni Eachfał (2 VI 1918-VII 1992) (Michał Kryczko) . . . . 825
9. Dr Edward Trzyna (15 X 1923—28 III 1993) (Zdzisław Budzyński) . . 829
ZESZYT 10
1. Zdzisław Budzyński, Bibliografia zawartości „Rocznika Prze-myskiego-; t. I - XXIX-XXX za lata 1909—1911 - 1993—1994 . . . . 833
Spis map i ilustracji zamieszczonych w „Roczniku Przemyskim^ t. XXIX— XXX: 1993—1994...........­.......883

Ilustracje:
posiada
Przejdź na górę strony

Strona o mnie

Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.
jadsbfjbafhebbhabhab­k16x09x
wysyłka gratis
Wysyłka gratis
Aby otrzymać Wysyłkę Gratis, kup u Askeladden za co najmniej 149 zł.
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Allegro Kurier InPost 12,18 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 1-2 dni
List polecony priorytetowy 14,50 zł
kolejna sztuka: 3,50 zł
maksymalnie w paczce: 2
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony ekonomiczny 9,50 zł
kolejna sztuka: 1,50 zł
maksymalnie w paczce: 2
przybliżony czas realizacji: 4 dni
PACZKA W RUCHu 9,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Allegro Paczkomaty InPost 11,49 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Allegro Kurier InPost 15,68 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 5
przybliżony czas realizacji: 1-2 dni
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 19,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 17,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
dodatkowe informacje
Zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

pozostałe informacje

Szanowni Państwo ! Dziękuję za zainteresowanie moimi książkami. Poświęcam wiele czasu na wykonanie zdjęć i szczegółowego opisu, aby mogli państwo "wirtualnie" przejrzeć książkę i spis treści. W razie jakichkolwiek pytań, propozycji, uwag itp. proszę o kontakt przez link "Pytanie do sprzedającego" Wszelkie dane dostępne są w mailu wysyłanym po zakończeniu aukcji. Zapraszam i dziękuję za udział w aukcjach !