Prawo bankowe. Komentarz Ebook. (6482187464)

cena kup teraz
228,65 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Zbigniew Ofiarski
Format
EPUB
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
2013
Wydawca
Kluwer SA Wolters
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

Prawo bankowe. Komentarz

Prawo bankowe. Komentarz

Opis eBooka

Pełny tytuł: Prawo bankowe. Komentarz
Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W książce omówiono m.in.: problematykę tworzenia banków, działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu), specyfikę wykonywania czynności bankowych, zakres nadzoru sprawowanego nad bankami. Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe. Adresaci: Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 17Wprowadzenie 27Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 29Rozdział 1. Przepisy ogólne 31Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31Art. 2. [Definicja banku] 40Art. 3. [Zastrzeżenie wyrazów "bank" oraz "kasa"] 48Art. 4. [Słownik ustawowy] 57Art. 4a. [Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego] 92Art. 5. [Klasyfikacja czynności bankowych] 95Art. 6. [Pozostała działalność banków] 137Art. 6a. [Powierzanie działalności bankowej podmiotom zewnętrznym] 144Art. 6b. [Istota odpowiedzialności insourcera] 156Art. 6c. [Warunki outsourcingu] 157Art. 6d. [Zezwolenie na outsourcing] 161Art. 7. [Forma czynności bankowych] 164Art. 7a. [Specyfika terminowych operacji finansowych] 170Art. 8. [Płynność płatnicza banku] 171Art. 9. [System zarządzania w banku] 174Art. 9a. [Organy banku a system zarządzania bankiem] 175Art. 9b. [Cele systemu zarządzania bankiem] 176Art. 9c. [Cele systemu kontroli wewnętrznej] 177Art. 9d. [Komórka audytu wewnętrznego] 179Art. 9e. [Rada nadzorcza wobec audytu wewnętrznego] 180Art. 9f. [Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania] 181Art. 9g. [Polityka zmiennych składników wynagrodzeń] 189Art. 10. [Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez bank zrzeszający] 193Art. 10a. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] 194Art. 11. [Przedmiot decyzji KNF] 200Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków 205Art. 12. [Rodzaje banków] 205Art. 13. [Założyciele banku] 206Art. 13a. [Siedziba zarządu banku] 209A. Banki państwowe 210Art. 14. [Utworzenie banku państwowego] 210Art. 15. [Organy banku państwowego] 212Art. 16. [Rada nadzorcza w banku państwowym] 214Art. 17. [Zarząd banku państwowego] 216Art. 18. [Zakres kompetencji organów banku] 219Art. 19. [Statut banku państwowego] 223B. Banki spółdzielcze 224Art. 20. [Bank spółdzielczy] 224C. Banki w formie spółek akcyjnych 225Art. 21. [Utworzenie banku akcyjnego] 225Art. 22. [Rada nadzorcza w banku akcyjnym] 227Art. 22a. [Zarząd w banku akcyjnym] 228Art. 22b. [Powołanie członków zarządu banku] 230Art. 22c. [Protokół walnego zgromadzenia] 234Art. 23. (uchylony) 236Art. 24. (uchylony) 237 Art. 25. [Nabywanie znacznych pakietów akcji banku] 237Art. 25a. [Treść zawiadomienia] 243Art. 25b. [Informacje uzupełniające zawiadomienie] 245Art. 25c. [Język zawiadomienia] 248Art. 25d. [Oświadczenie] 248Art. 25e. [Pełnomocnik do doręczeń] 249Art. 25f. [Wystąpienie KNF do władz nadzorczych w innym państwie] 250Art. 25g. [Przyjęcie zawiadomienia przez KNF] 251Art. 25h. [Sprzeciw KNF] 253Art. 25i. [Doręczenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] 257Art. 25j. [Czynności zawiadamiającego w razie braku sprzeciwu KNF] 258Art. 25k. [Uchylenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF] 258Art. 25l. [Skutki nabycia akcji z naruszeniem procedury zawiadomienia KNF] 259Art. 25m. [Uchylenie zakazów przez KNF] 263Art. 25n. [Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji] 264Art. 25o. [Obowiązek informowania o nabyciu znacznego pakietu akcji] 268Art. 25p. [Obowiązek informowania o zamiarze zbycia akcji] 269Art. 25r. [Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu innych papierów wartościowych] 270Art. 25s. [Kontrola struktury kapitału w banku spółdzielczym] 272Art. 26. (uchylony) 273Art. 26a. (uchylony) 273Art. 26b. (uchylony) 273Art. 26c. (uchylony) 273Art. 27. [Nabycie i posiadanie akcji przez podmiot zależny] 273Art. 28. [Rodzaje akcji banków] 275Art. 29. (uchylony) 278D. Postępowanie przy tworzeniu banków 279Art. 30. [Warunki utworzenia banku] 279Art. 30a. [Zezwolenie na utworzenie banku] 284Art. 31. [Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku] 286Art. 32. [Kapitał założycielski banku] 290Art. 33. [Czynności KNF poprzedzające wydanie zezwolenia na utworzenie banku] 292Art. 34. [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu] 295Art. 35. [Postępowanie rejestrowe dotyczące banku] 298Art. 36. [Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank] 299Art. 37. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia] 302Art. 38. [Utrata mocy zezwoleń] 303Art. 39. [Utworzenie banku lub oddziału banku za granicą] 304Art. 40. [Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju] 306Art. 40a. [Obowiązki oddziału banku zagranicznego w Polsce] 310Art. 41. [Prawo właściwe dla oddziałów banków zagranicznych w Polsce] 313Art. 42. [Przedstawicielstwa] 313Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział 318Art. 42a. [Utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] 318Art. 42b. [Obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów] 322Art. 42c. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego] 324Art. 42d. [Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową] 325Art. 42e. [Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców] 326Art. 42f. [Szczególne wymagania wobec banku krajowego] 329E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną 330Art. 43. [Możliwość przekształcenia banku państwowego] 330Art. 44. [Procedura przekształcenia banku państwowego] 331Art. 45. [Kontynuacja działalności przez przekształcony bank] 332Art. 46. [Moment przekształcenia] 333Art. 47. [Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych] 333Art. 48. [Zbywanie akcji banku] 334Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 336Art. 48a. [Możliwość prowadzenia działalności na terytorium państwa goszczącego] 336Art. 48b. [Zakres wykonywanej działalności] 337Art. 48c. [Zawiadomienie KNF] 337Art. 48d. [Przesłanki odmowy przekazania zawiadomienia] 339Art. 48e. [Zamiar dokonania zmian w odniesieniu do oddziału banku] 341Art. 48f. [Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej] 342Art. 48g. [Skutki utraty zezwolenia na utworzenie banku krajowego] 343Art. 48h. [Wykonywanie niektórych form działalności bankowej przez instytucję finansową na terytorium państwa goszczącego] 344Art. 48i. [Możliwość prowadzenia działalności w Polsce przez instytucję kredytową] 351Art. 48j. [Zakres działalności możliwej do wykonywania przez instytucję kredytową] 352Art. 48k. [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych] 352Art. 48l. [Rozpoczęcie działalności przez oddział instytucji kredytowej] 354Art. 48ł. [Moment rozpoczęcia działalności transgranicznej przez instytucję kredytową] 358Art. 48m. [Obowiązki sprawozdawcze oddziału instytucji kredytowej] 359Art. 48n. [Prowadzenie działalności w Polsce przez unijne instytucje finansowe] 360Art. 48o. [Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych] 362Rozdział 3. Rachunki bankowe 367Art. 49. [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych] 367Art. 50. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami] 383Art. 51. [Rachunek wspólny] 388Art. 51a. [Rachunek wspólny osób fizycznych] 391Art. 51b. [Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego] 394Art. 52. [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego] 397Art. 53. [Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego] 413Art. 54. [Ochrona wkładu oszczędnościowego przed egzekucją] 418Art. 55. [Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego po śmierci wkładcy] 420Art. 56. [Zadysponowanie wkładem na wypadek śmierci wkładcy] 423Art. 57. [Ograniczenia dotyczące rachunku wspólnego] 429Art. 58. [Rachunek oszczędnościowy małoletniego] 429Art. 59. [Rachunek powierniczy] 431Art. 60. [Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa] 434Art. 61. [Ochrona wkładcy w razie utraty dokumentów związanych z rachunkiem bankowym] 435Art. 62. [Umarzanie w toku egzekucji utraconych dokumentów] 437Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków 439Art. 63. [Formy rozliczeń za pośrednictwem banków] 439Art. 63a. [Realizacja przelewów na rachunki ZUS] 443Art. 63b. [Czek gotówkowy] 445Art. 63c. [Polecenie przelewu] 447Art. 63d. [Polecenie zapłaty] 451Art. 63e. [Czek rozrachunkowy] 458Art. 63f. [Warunki stosowania kart płatniczych do rozliczeń] 460Art. 63g. (uchylony) 463Art. 63h. [Wzór formularza polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej] 464Art. 64. [Solidarna odpowiedzialność banków] 465Art. 65. [Obowiązki banku] 467Art. 66. [Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe] 469Art. 67. [Izby rozliczeniowe] 472Art. 67a. [Ochrona środków na rachunku rozliczeniowym banku] 476Art. 68. [Uprawnienia regulacyjne Prezesa NBP] 478Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań 483Art. 69. [Umowa kredytu] 483Art. 70. [Zdolność kredytowa] 501Art. 71. [Limity zaangażowań banków] 508Art. 72. (uchylony) 514Art. 73. [Konsorcjum bankowe] 515Art. 74. [Kontrola banku sprawowana wobec kredytobiorcy] 518Art. 75. [Wypowiedzenie umowy kredytu] 519Art. 75a. [Termin spłaty kredytu] 521Art. 75b. [Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej] 523Art. 76. [Zasady oprocentowania kredytu] 526Art. 76a. [Zwłoka kredytobiorcy w spłacie kredytu] 528Art. 77. [Dodatkowa prowizja banku] 529Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej] 530Art. 78. [Umowa pożyczki pieniężnej] 531Art. 78a. [Kredyt konsumencki udzielany przez bank] 533Art. 79. [Zakaz stosowania preferencji] 534Art. 79a. [Szczególny tryb dokonywania czynności bankowych z osobami kierującymi bankiem] 537Art. 79b. [Obowiązek zawiadomienia KNF] 540Art. 79c. [Odesłanie do szczególnej procedury] 541Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy 542Art. 80. [Zlecenie dokonania określonych czynności bankowych] 542Art. 81. [Istota gwarancji bankowej] 544Art. 82. [Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej] 550Art. 83. [Potwierdzenie gwarancji oraz poręczenia] 551Art. 84. [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego] 552Art. 85. [Akredytywa dokumentowa] 553Art. 86. [Akredytywa pieniężna] 556Art. 86a. [Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej oraz o akredytywie] 557Art. 87. [Przedawnienie roszczeń] 558Art. 88. (uchylony) 559Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych 561Art. 89. [Warunki emisji bankowych papierów wartościowych] 561Art. 90. [Cel emisji i treść bankowych papierów wartościowych] 563Art. 91. [Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych] 572Art. 92. [Wyłączenie] 573Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków 575Art. 92a. [Przeniesienie wierzytelności przez bank] 577Art. 92b. [Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację] 582Art. 92c. (uchylony) 582Art. 92d. [Sekurytyzacja syntetyczna] 584Art. 93. [Zabezpieczenia wierzytelności banku oraz potrącenie] 585Art. 93a. [Skonsolidowane oprocentowanie] 592Art. 94. (uchylony) 595Art. 95. [Status ksiąg rachunkowych banków] 596Art. 96. [Bankowy tytuł egzekucyjny] 604Art. 97. [Nadanie klauzuli wykonalności] 613Art. 98. [Egzekucja przeciwko osobie trzeciej] 622Art. 99. (uchylony) 625Art. 99a. (uchylony) 626Art. 100. (uchylony) 626Art. 101. [Przewłaszczenie na zabezpieczenie] 627Art. 102. [Kaucja bankowa] 630Art. 103. (uchylony) 633Art. 104. [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej] 634Art. 105. [Obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową] 652Art. 105a. [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową] 691Art. 106. [Obowiązek banku w zakresie przeciwdziałania niektórym przestępstwom] 700Art. 106a. [Obowiązek zawiadomienia] 707Art. 106b. [Dodatkowe uprawnienia prokuratora w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową] 713Art. 106c. [Możliwość żądania przez prokuratora informacji objętych tajemnicą bankową od podmiotów innych niż banki] 716Art. 106d. [Przetwarzanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową] 718Art. 107. [Zakres odpowiedzialności pracownika banku] 719Art. 108. [Wyłączenie odpowiedzialności banku] 723Art. 109. [Ogólne warunki i regulaminy bankowe] 725Art. 110. [Prowizje i opłaty pobierane przez banki] 729Art. 111. [Obowiązek ogłaszania informacji przez bank] 734Art. 111a. [Obowiązek ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących bankiem] 737Art. 111b. [Obowiązek ogłaszania informacji o outsourcerach] 740Art. 112. [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami] 741Art. 112a. (uchylony) 744Art. 112b. [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych] 745Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków 749Art. 113. (uchylony) 749Art. 114. (uchylony) 750Art. 115. (uchylony) 750Art. 116. (uchylony) 750Art. 117. (uchylony) 751Art. 118. (uchylony) 751Art. 119. (uchylony) 751Art. 120. (uchylony) 752Art. 121. [Bankowe izby gospodarcze] 752Art. 122. [Zrzeszanie się banków] 759Art. 123. [Rada zrzeszenia] 760Art. 124. [Łączenie się banków] 761Art. 124a. [Nabycie przedsiębiorstwa bankowego] 764Art. 124b. [Zakaz podziału banku spółdzielczego] 765Art. 124c. [Podział banku zorganizowanego w formie spółki akcyjnej] 766Art. 125. (uchylony) 770Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków 771Art. 126. [Rozmiary funduszy własnych banku] 771Art. 127. [Struktura funduszy własnych banku] 773Art. 128. [Standardy kapitałowe] 788Art. 128a. [Obowiązek informowania KNF] 796Art. 128b. [Szczególne traktowanie banków państwowych] 797Art. 128c. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru nabycia akcji lub udziałów] 800Art. 128d. [Stosowanie wspólnych metod statystycznych] 801Art. 129. [Ogólne ramy gospodarki finansowej banku] 804Art. 130. [Rezerwa na ryzyko ogólne] 809Rozdział 11. Nadzór bankowy 813Art. 131. [Podmiotowy zakres nadzoru bankowego] 813Art. 131a. [Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego] 822Art. 132. [Inicjatywa w sprawie podjęcia czynności lub środków nadzoru] 826Art. 133. [Cele i czynności nadzoru bankowego] 826Art. 134. [Badanie sprawozdań finansowych] 836Art. 135. [Ponowne sprawdzenie sytuacji finansowej banku] 839Art. 136. [Obowiązek zawiadomienia] 842Art. 137. [Delegacje ustawowe dla KNF] 845Art. 137a. [Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych] 855Art. 138. [Środki prawne przysługujące KNF] 856Art. 138a. [Dodatkowe wymogi kapitałowe nakładane na bank] 866Art. 138b. [Współpraca KNF z właściwymi władzami nadzorczymi] 868Art. 139. [Obowiązki podmiotów nadzorowanych] 872Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia] 875Art. 140a. [Opinia właściwych władz nadzorczych] 876Art. 140b. (uchylony) 878Art. 140c. [Obowiązek przekazania informacji do Komisji Europejskiej] 879Art. 141. [Kary pieniężne] 881Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych 885Art. 141a. [Środki nadzoru nad instytucjami kredytowymi] 885Art. 141b. [Nadzór nad bankiem krajowym w państwie goszczącym] 895Art. 141c. [Właściwość organów nadzoru] 898Art. 141d. [Czynności kontrolne w oddziale instytucji kredytowej] 901Art. 141e. [Przekazywanie informacji między KNF a właściwymi władzami nadzorczymi] 902Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany 905Art. 141f. [Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym] 905Art. 141g. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki krajowe działające w holdingach] 925Art. 141h. [Przeprowadzanie czynności kontrolnych] 931Art. 141i. [Obowiązek zapewnienia kontroli wewnętrznej w holdingu] 935Art. 141j. [Uprawnienia regulacyjne KNF] 939Art. 141k. [Obowiązki związane z wykonywaniem nadzoru skonsolidowanego] 941Art. 141l. [Wykaz holdingów] 944Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku 946A. Postępowanie naprawcze 946Art. 142. [Przesłanki przedstawienia programu naprawczego banku] 946Art. 143. [Środki stosowane w przypadku nieskuteczności programu naprawczego] 950Art. 144. [Nadzór kuratora nad programem naprawczym banku] 957Art. 145. [Zarząd komisaryczny w banku] 967Art. 146. [Uprawnienia członków zarządu komisarycznego] 975B. Likwidacja, przejęcie banku 976Art. 147. [Przesłanki zakończenia działalności banku] 976Art. 148. [Skutki przejęcia banku] 983Art. 149. [Bilans przejęcia banku] 988Art. 150. [Przeznaczenie funduszy własnych przejętego banku] 990Art. 151. [Uprawnienia akcjonariuszy i członków banku przejętego] 991Art. 152. [Możliwość zmiany treści zobowiązania] 993Art. 153. [Likwidator banku] 996Art. 154. [Zasady likwidacji banku] 999Art. 155. [Pozostałe uprawnienia i obowiązki likwidatora] 1005Art. 156. [Kompetencje KNF w zakresie przejęcia i likwidacji banku] 1011Art. 156a. [Dobrowolna likwidacja banku] 1012Art. 157. [Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank] 1023Art. 157a. [Obowiązek powiadomienia władz nadzorczych państwa goszczącego] 1024Art. 157b. [Obowiązek powiadomienia] 1026Art. 157c. [Uznanie środków ingerencji zgodnie z zasadą wzajemności] 1027Art. 157d. [Likwidator oddziału instytucji kredytowej] 1030Art. 157e. [Ocena skutków reorganizacji lub likwidacji oddziału instytucji kredytowej] 1032C. Upadłość banku 1036Art. 158. [Przesłanki zawieszenia działalności oraz upadłości banku] 1036Art. 159. [Okres zawieszenia działalności banku] 1046Art. 160. (uchylony) 1051Art. 161. (uchylony) 1052Art. 162. (uchylony) 1053Art. 163. (uchylony) 1053Art. 164. (uchylony) 1056Art. 165. (uchylony) 1057Art. 166. (uchylony) 1061Art. 167. (uchylony) 1062Art. 168. (uchylony) 1063Art. 169. [Ograniczenie uprawnień władz banku] 1064Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna 1069Art. 170. [Sankcje cywilnoprawne] 1069Art. 171. [Sankcje karne] 1073Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 1086Art. 172. [Osiąganie wymaganego poziomu funduszy własnych] 1086Art. 173. [Okres dostosowania wysokości kapitału założycielskiego] 1090Art. 174. [Likwidacja funduszu ryzyka] 1092Art. 175. [Sprawy w toku dotyczące tworzenia banków] 1095Art. 176. [Dokończenie postępowań naprawczych, likwidacyjnych i upadłościowych] 1097Art. 177. [Zachowanie statusu przez banki już działające] 1097Art. 178. [Banki niemające zezwolenia Prezesa NBP] 1100Art. 179. [Wyjątek od ograniczeń w zakresie inwestycji kapitałowych] 1102Art. 180. [Dostosowanie się banków do norm koncentracji kapitałowej] 1103Art. 181. [Przepisy właściwe dla umów zawartych przez banki przed dniem 1 stycznia 1998 r.] 1104Art. 182. [Utrzymanie mocy obowiązującej dotychczasowych aktów wykonawczych] 1109Art. 183. [Wkłady oszczędnościowe na okaziciela] 1110Art. 184. (uchylony) 1113Art. 185. (uchylony) 1113Art. 186. [Nabywanie nieruchomości przez bank będący cudzoziemcem] 1115Art. 187. [Zmiany w przepisach obowiązujących] 1116Art. 188. [Zmiany dostosowawcze w ustawie o restrukturyzacji banków spółdzielczych] 1118Art. 189. [Dostęp naczelnika urzędu skarbowego do informacji będących w posiadaniu banku] 1119Art. 190. [Zmiany w ustawie o rachunkowości] 1121Art. 191. [Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego] 1122Art. 192. [Łączenie i grupowanie banków w formie spółki akcyjnej] 1122Art. 193. [Utrata mocy przez ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe] 1123Art. 194. [Wejście w życie ustawy] 1124Bibliografia 1125

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.