PLAKATY A3 100szt lub A4 200szt 135g - MEGA JAKOŚĆ (6950713466)

zakończona
35,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
  • Przesyłka kurierska 16,00 zł
Zakupy od 499 zł darmowa dostawa
  • lokalizacja: internet, Polska
  • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • waga (z opakowaniem): 2.0 [kg]
  • format plakatu: format A3, format A4

opis

Masz pytania? Napisz do nas! colourdream@wp.pl
Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
dla firm rękojmia wyłączona

Adres do reklamacji

xxx
xxx
00-000 xxx
Dodatkowe informacje

  

Postanowienia ogólne 

1. Prezentowane informacje dotyczące Produktów/Towarów/Usług, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. 

2. Usługobiorca jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Serwisu stosownie do jego przeznaczenia. 

3. Usługobiorca jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów. 

1.2. Definicje 

1.2.1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.2.2. KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument; 

1.2.3. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

1.2.4. PRODUKT/TOWAR/USŁUGA – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Serwis zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Usługobiorcę i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Usługobiorcą i Serwisem. 

1.2.5. PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony i podlegający dalszemu określeniu przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia oraz uzupełnieniu przez Usługobiorcę o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne zgodne ze specyfikacją podaną przez niego w Formularzu zamówienia. 

1.2.6. POZYTYWNA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA Na pozytywną weryfikację zamówienia składa się: 

- prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia. 

- przesłanie Projektu/Zamówienia wybranego i zaakceptowanego przez Usługobiorcę. 

- zaksięgowaniu płatności za złożone Zamówienie.

2. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. Konsumentów 

2.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową: 

- Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres colourdream@wp.pl

- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Zamówienia z umową należy go dostarczyć na adres: Agencja Reklamy, Ul. Unii Lubelskiej 10 D, 37-600 Lubaczów.

- Serwis ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres  - W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową. 

2.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.  - Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Konsument może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres  colourdream@wp.pl 

- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dot. przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

2.3 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Konsumenta sposób. - W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwraca koszt przesyłki przedmiotu reklamacji. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów 

3.1 Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów 

3.2 Warunkiem rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Klienta, gdy dotyczy ona uszkodzeń Towaru/Produktu/Usługi powstałych podczas transportu do Klienta, jest zgłoszenie tych uszkodzeń do Usługodawcy w sposób opisany ust. 4.3 w terminie 14 dni od dnia wykrycia uszkodzenia (nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamówienia) wraz ze szczegółowym opisem problemu oraz dostarczenie reklamowanego Zamówienia na koszt Klienta na adres Usługodawcy. 

3.3 Reklamacje Towarów/Produktów/Usług zamawianych w Serwisie z tyt. uszkodzeń powstałych podczas ich transportu do Klienta mogą być składane za pomocą Formularza Reklamacyjnego dostępnego w zakładce Regulamin lub zgłoszenie takiego żądania poprzez wiadomość e-mail. 

3.4 W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki/dostarczenia Zamówienia. 

3.5 Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta o dalszym trybie postępowania. 

3.6 Usługodawca nie przyjmuje Towarów/Produktów przesłanych za pobraniem. 

3.7 Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Klienta z tytułu utraconych korzyści, utraty renomy lub wizerunku przedsiębiorstwa, szkód następczych pośrednich i wynikowych jest wyłączona. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Klienta związana z zakupionym Towarem/Produktem/Usługą jest ograniczona do jego ceny sprzedaży. 

3.8 W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w p-tach 3.1 do 3.7 stosuje się odpowiednio zapisy regulaminu dotyczące Trybu  postępowania reklamacyjnego dotyczące Konsumentów. W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

Załącznik 1 : WZÓR WNIOSKU REKLAMACYJNEGO 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji)

- Data: - Numer zamówienia/ nick allegro: 

- Preferowana forma kontaktu w sprawie reklamacji: np. kontakt mailowy

- Rodzaj żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy).

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

4. Uszkodzenie towaru/produktu w transporcie 

4.1 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru/Produktu kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki. 

4.2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu uszkodzenia przesyłki. 

4.3. Przed podpisaniem protokołu uszkodzenia przesyłki należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem  rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). 

4.4. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym. Znacznie to ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacyjną. 

4.5. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody. Nie uwzględniamy reklamacji po przyjęciu paczki uszkodzonej.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

-

Adres do zwrotu

-

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

-
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

  

1. Prawo odstąpienia od umowy 

1.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, lub przesłanie takiego oświadczenia na adres mailowy : colourdream@wp.pl.  

1.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Towaru/Produktu do Usługodawcy. 

1.3 Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. 

1.4 Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. 

1.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30.05.14 r.): 

1.5.1 świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 5.1., 

1.5.2 dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 

1.5.3 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

1.5.4 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

1.5.5 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 


O sprzedającym
colourdream

Dane firmy

Kontakt

  • 723 066 165
poniedziałek - piątek
09:00 - 14:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Oferujemy Państwu pełen zakres usług, od zaprojektowania prostego zaproszenia po przygotowanie kompleksowej reklamy zewnętrznej. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie oraz wiedza teoretyczno-praktyczna. Jesteśmy firmą z doświadczoną załogą, która z przyjemnością postara się spełnić wszelkie Państwa oczekiwania. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie i wysokiej jakości materiałach. Wszelkie zlecenia realizujemy z dużą starannością. Jakość naszych produktów i usług z pewnością Państwa zadowoli.

Pozostałe informacje

Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie projektu pod względem literowym - po akceptacji nie odpowiadamy za błędy wynikłe z tego powodu. Akceptując "projekt" potwierdzają Państwo poprawność pisowni, grafiki i układu. Brak akceptacji może uniemożliwić terminową realizację zlecenia, zaś po zaakceptowaniu projektu przez Państwa, przystępujemy do terminowego druku/cięcia. Złożone zamówienie nie może być odwołane ani zmienione.