Opłaty i podatki ekologiczne po polsku (6541760191)

zakończona
29,50 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
 • E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 8,00 zł
 • List polecony ekonomiczny 9,90 zł
 • E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 11,00 zł
 • lokalizacja: Bytom
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowe
 • okładka: miękka
 • kondycja: bez śladów używania
Inne aukcje | Dodaj do ulubionych | O mnie

Informacje

UWAGA!
Odpowiadamy w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: 32 750-02-25
E-mail: allegro@polskaksiega­rnia.pl

Opłaty i podatki ekologiczne po polsku29,50 zł

 • Wydawca: CeDeWu Sp.z o.o.
 • ISBN: 9788375562989
 • Autor: Kryk Barbara,Kłos Lidia,łucka Irena Agata

Po­rad­nik „Opła­ty i po­dat­ki eko­lo­gicz­ne po pol­sku” peł­ni ro­lę do­rad­cy dla wszyst­kich podmio­tów ko­rzy­sta­ją­cych ze śro­do­wi­ska, tj. przed­się­bior­ców, jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych i osób fi­zycz­nych nie­bę­dą­cych przed­się­bior­ca­mi­, któ­rzy zgod­nie z usta­wa­mi two­rzą­cy­mi pra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska, ma­ją obo­wią­zek przy­go­to­wać dwa ra­zy w ro­ku od­po­wied­nie spra­woz­da­nie oraz wnieść od­po­wied­nie opła­ty eko­lo­gicz­ne. Opła­ty te tra­fia­ją na kon­ta fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i go­spo­dar­ki wod­nej róż­nych szcze­bli.
Sy­stem opłat eko­lo­gicz­nych funk­cjo­nu­je w Pol­sce od pra­wie 30 lat, po­mi­mo te­go za­wi­łe prze­pi­sy w tym za­kre­sie spra­wia­ją pro­ble­my z sa­mo­dziel­nym na­li­cza­niem opłat, spo­rzą­dza­niem wy­ma­ga­nych pra­wem ewi­den­cji i spra­woz­dań. Z te­go wzglę­du przy­go­to­wa­no ten prak­tycz­ny po­rad­nik o tym jak po­praw­nie i ter­mi­no­wo przy­go­to­wy­wać wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty oraz zgod­nie z no­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pro­wa­dzić ewi­den­cję za­nie­czysz­czeń i na­li­czać opła­ty.
Po­rad­nik skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej czę­ści syn­te­tycz­nie omó­wio­no obo­wiąz­ki przed­się­bior­ców wzglę­dem śro­do­wi­ska, ogól­nie scha­rak­te­ry­zo­wa­­no po­dat­ki i opła­ty eko­lo­gicz­ne, za­gad­nie­nia praw­ne z ni­mi zwią­za­ne oraz do­ko­na­no sys­te­ma­ty­ki opłat eko­lo­gicz­nych obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce.
W dru­giej czę­ści przed­sta­wio­no za­sa­dy obli­cza­nia opłat eko­lo­gicz­nych za po­szcze­gól­ne ro­dza­je za­nie­czysz­czeń na pod­sta­wie prak­tycz­nych przy­kła­dów, w tym za po­bór wo­dy, wpro­wa­dza­nie ga­zów i py­łów do po­wie­trza, wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód i zie­mi, emi­sję za­nie­czysz­czeń z sa­mo­cho­dów – eko­po­dat­ki od sa­mo­cho­dów, od­pa­dy, zu­ży­te ba­te­rie.
W tej czę­ści moż­na zna­leźć od­po­wiedź m.in. na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:
- Ja­ka jest pod­sta­wa praw­na da­ne­go ro­dza­ju opłat?
- Kto mu­si je wno­sić, za ja­kie dzia­ła­nia i jak je obli­czyć?
- Ja­kie są staw­ki opłat za 2010 r.?
- Jak skła­dać wnio­ski i wno­sić opła­ty?
- Ja­kie for­mu­la­rze i jak na­le­ży wy­peł­nić?
- Co to są opła­ty podwyż­szo­ne?
- Czy są zwol­nie­nia, umo­rze­nia?
- Czy moż­li­we jest roz­ło­że­nie na ra­ty lub odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści?
- Jak roz­wią­zać pro­blem za­le­gło­ści?

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Bank Zachodni WBK S.A. 74 1090 2011 0000 0001 0855 0112
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 13,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony priorytetowy 12,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony ekonomiczny 9,90 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 4 dni
Pocztex Kurier48 12,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3 dni
Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 8,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 20,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 2 dni
Pocztex Kurier48 pobraniowy 14,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3 dni
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 11,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Wystawiam faktury VAT

dane sprzedawcy

PolskaKsiegarnia jest księgarnią internetową firmy H.K.T.”EWA” Sp.J. NIP 626-033-56-11 Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach KRS 0000089667 41-902 Bytom ul. Piekarska 96/13 tel.32 7500 225, tel/faks 32 281 18 18 Serdecznie zapraszamy poniedziałek- piątek w godz.8-16

kontakt

 • 32 281-18-18
  Czynne od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 16:00

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Zwrot zakupionego towaru najlepiej z dowodem zakupu np. paragonem lub Fakturą VAT, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni liczonych od daty odebrania towaru.

reklamacje

Reklamacje: *Produkty podlegające reklamacji prosimy odsyłać na podany adres księgarni. *Wszystkie towary dostępne na aukcjach objęte są roczną gwarancją producenta. *Podstawą reklamacji może być np. paragon lub faktura vat. *Wszystkie towary są nowe. *Wymianie podlega po odesłaniu towar z opisem uszkodzenia i dokumentem zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą księgarni, telefonicznie, e-mail lub w innej dogodnej formie dla nabywcy. *Towar zostanie wymieniony na wolny od wad.

pozostałe informacje

Na życzenie pakujemy książki w ozdobny papier ! GRATIS !!! Idealne rozwiązanie dla osób, które kupią książkę na prezent. * wybierz aukcję * dokonaj wpłaty BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZA PAPIER I PAKOWANIE * wyślij nam adres wysyłki wraz z informacją że ma to być traktowane jako prezent * wysyłamy towar,zapakowany w ozdobny papier, paragon w zaklejonej kopercie. *jeśli chcesz dodać życzenia lub inną treść wyślij nam ją także mailem Pozdrawiamy i zapraszamy na udane zakupy.