Opłaty i podatki ekologiczne po polsku (6541760191)

zakończona
29,50 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
 • E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 8,00 zł
 • List polecony ekonomiczny 9,90 zł
 • E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 11,00 zł
 • lokalizacja: Bytom
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowe
 • okładka: miękka
 • kondycja: bez śladów używania
Inne aukcje | Dodaj do ulubionych | O mnie

Informacje

UWAGA!
Odpowiadamy w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: 32 750-02-25
E-mail: allegro@polskaksiega­rnia.pl

Opłaty i podatki ekologiczne po polsku29,50 zł

 • Wydawca: CeDeWu Sp.z o.o.
 • ISBN: 9788375562989
 • Autor: Kryk Barbara,Kłos Lidia,łucka Irena Agata

Po­rad­nik „Opła­ty i po­dat­ki eko­lo­gicz­ne po pol­sku” peł­ni ro­lę do­rad­cy dla wszyst­kich podmio­tów ko­rzy­sta­ją­cych ze śro­do­wi­ska, tj. przed­się­bior­ców, jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych i osób fi­zycz­nych nie­bę­dą­cych przed­się­bior­ca­mi­, któ­rzy zgod­nie z usta­wa­mi two­rzą­cy­mi pra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska, ma­ją obo­wią­zek przy­go­to­wać dwa ra­zy w ro­ku od­po­wied­nie spra­woz­da­nie oraz wnieść od­po­wied­nie opła­ty eko­lo­gicz­ne. Opła­ty te tra­fia­ją na kon­ta fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i go­spo­dar­ki wod­nej róż­nych szcze­bli.
Sy­stem opłat eko­lo­gicz­nych funk­cjo­nu­je w Pol­sce od pra­wie 30 lat, po­mi­mo te­go za­wi­łe prze­pi­sy w tym za­kre­sie spra­wia­ją pro­ble­my z sa­mo­dziel­nym na­li­cza­niem opłat, spo­rzą­dza­niem wy­ma­ga­nych pra­wem ewi­den­cji i spra­woz­dań. Z te­go wzglę­du przy­go­to­wa­no ten prak­tycz­ny po­rad­nik o tym jak po­praw­nie i ter­mi­no­wo przy­go­to­wy­wać wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty oraz zgod­nie z no­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pro­wa­dzić ewi­den­cję za­nie­czysz­czeń i na­li­czać opła­ty.
Po­rad­nik skła­da się z dwóch czę­ści. W pierw­szej czę­ści syn­te­tycz­nie omó­wio­no obo­wiąz­ki przed­się­bior­ców wzglę­dem śro­do­wi­ska, ogól­nie scha­rak­te­ry­zo­wa­­no po­dat­ki i opła­ty eko­lo­gicz­ne, za­gad­nie­nia praw­ne z ni­mi zwią­za­ne oraz do­ko­na­no sys­te­ma­ty­ki opłat eko­lo­gicz­nych obo­wią­zu­ją­cych w Pol­sce.
W dru­giej czę­ści przed­sta­wio­no za­sa­dy obli­cza­nia opłat eko­lo­gicz­nych za po­szcze­gól­ne ro­dza­je za­nie­czysz­czeń na pod­sta­wie prak­tycz­nych przy­kła­dów, w tym za po­bór wo­dy, wpro­wa­dza­nie ga­zów i py­łów do po­wie­trza, wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód i zie­mi, emi­sję za­nie­czysz­czeń z sa­mo­cho­dów – eko­po­dat­ki od sa­mo­cho­dów, od­pa­dy, zu­ży­te ba­te­rie.
W tej czę­ści moż­na zna­leźć od­po­wiedź m.in. na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:
- Ja­ka jest pod­sta­wa praw­na da­ne­go ro­dza­ju opłat?
- Kto mu­si je wno­sić, za ja­kie dzia­ła­nia i jak je obli­czyć?
- Ja­kie są staw­ki opłat za 2010 r.?
- Jak skła­dać wnio­ski i wno­sić opła­ty?
- Ja­kie for­mu­la­rze i jak na­le­ży wy­peł­nić?
- Co to są opła­ty podwyż­szo­ne?
- Czy są zwol­nie­nia, umo­rze­nia?
- Czy moż­li­we jest roz­ło­że­nie na ra­ty lub odro­cze­nie ter­mi­nu płat­no­ści?
- Jak roz­wią­zać pro­blem za­le­gło­ści?

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Bank Zachodni WBK S.A. 74 1090 2011 0000 0001 0855 0112
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 13,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony priorytetowy 12,50 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 2 dni
List polecony ekonomiczny 9,90 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 3
przybliżony czas realizacji: 4 dni
Pocztex Kurier48 12,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3 dni
Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 8,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 20,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 2 dni
Pocztex Kurier48 pobraniowy 14,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3 dni
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 11,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Wystawiam faktury VAT
Zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

PolskaKsiegarnia jest księgarnią internetową firmy H.K.T.”EWA” Sp.J. NIP 626-033-56-11 Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach KRS 0000089667 41-902 Bytom ul. Piekarska 96/13 tel.32 7500 225, tel/faks 32 281 18 18 Serdecznie zapraszamy poniedziałek- piątek w godz.8-16

kontakt

 • 32 281-18-18
  Czynne od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 16:00

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Zwrot zakupionego towaru najlepiej z dowodem zakupu np. paragonem lub Fakturą VAT, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni liczonych od daty odebrania towaru.

reklamacje

Reklamacje: *Produkty podlegające reklamacji prosimy odsyłać na podany adres księgarni. *Wszystkie towary dostępne na aukcjach objęte są roczną gwarancją producenta. *Podstawą reklamacji może być np. paragon lub faktura vat. *Wszystkie towary są nowe. *Wymianie podlega po odesłaniu towar z opisem uszkodzenia i dokumentem zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą księgarni, telefonicznie, e-mail lub w innej dogodnej formie dla nabywcy. *Towar zostanie wymieniony na wolny od wad.

pozostałe informacje

Na życzenie pakujemy książki w ozdobny papier ! GRATIS !!! Idealne rozwiązanie dla osób, które kupią książkę na prezent. * wybierz aukcję * dokonaj wpłaty BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZA PAPIER I PAKOWANIE * wyślij nam adres wysyłki wraz z informacją że ma to być traktowane jako prezent * wysyłamy towar,zapakowany w ozdobny papier, paragon w zaklejonej kopercie. *jeśli chcesz dodać życzenia lub inną treść wyślij nam ją także mailem Pozdrawiamy i zapraszamy na udane zakupy.