Ochrona interesów finansowych Unii Europejski (6482156321)

cena kup teraz
84,51 zł
z 999 sztuk
PWN Księgarnia internetowa
telefon (22) 695 45 86
(od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności

Justyna Łacny

Format: EPUB
Zabezpieczenie: Watermark
Wydano: 2010
Wydawca: Kluwer SA Wolters

Opis Ebooka
Pełny tytuł Ebooka: "Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności"

Wydatkowanie środków finansowych budżetu Unii Europejskiej na cele wdrażania unijnej polityki spójności nakłada na administrację krajową wiele obowiązków. Praca przedstawia charakterystykę i systematykę tych obowiązków oraz opisuje skutki prawne wynikające z ich naruszenia. Administracja krajowa zobowiązana jest m.in. prowadzić postępowania mające na celu zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz postępowania zmierzające do odzyskania kwot wydatkowanych nieprawidłowo i do nakładania sankcji. Państwa członkowskie mają też obowiązek zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych, ustanawiane w celu wydatkowania unijnych funduszy, funkcjonują skutecznie. Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do podjęcia przez Komisję Europejską działań o charakterze nadzorczym.

Spis treści

Wykaz skrótów 11Przedmowa 17Wstęp 21Rozdział 1 Podstawy prawne ochrony interesów finansowych 371.1. Środki finansowe budżetu Unii jako przedmiot ochrony 37 1.1.1. Pojęcie "interesy finansowe Unii 37 1.1.2. Budżet Unii 39 1.1.3. Podstawy prawne budżetu Unii 42 1.1.4. Etapy funkcjonowania budżetu Unii 44 1.1.4.1. Przyjmowanie budżetu Unii 45 1.1.4.2. Wykonywanie budżetu Unii 47 1.1.4.3. Kontrola wykonania budżetu Unii 50 1.1.5. Struktura budżetu Unii 53 1.1.5.1. Dochody budżetu Unii 53 1.1.5.2. Wydatki budżetu Unii 56 1.2. Ewolucja podstaw prawnych ochrony interesów finansowych Unii 57 1.2.1. Projekt Traktatu z 1976 r. (lata 1956-1991) 57 1.2.2. Traktat o Unii Europejskiej (lata 1992-1996) 65 1.2.2.1. Przepisy art. 209 lit. a TWE 65 1.2.2.2. Przepisy Tytułu VI TUE "Postanowienia o współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych" 66 1.2.2.3. Rozporządzenia o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich 69 1.2.2.4. Projekt Corpus Iuris 70 1.2.3. Traktat z Amsterdamu (lata 1997-2000) 74 1.2.3.1. Przepisy art. 280 TWE 74 1.2.3.2. Przepisy Tytułu VI TUE "Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych" 76 1.2.3.3. Rozporządzenia o Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 79 1.2.3.4. Projekt dyrektywy o karnoprawnej ochronie interesów finansowych Wspólnoty 82 1.2.4. Traktat z Nicei (lata 2001-2003) 83 1.2.5. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (lata 2004-2006) 85 1.2.6. Projekt Traktatu z Lizbony (2007) 87Rozdział 2 Podstawy prawne funkcjonowania polityki spójności 912.1. Charakterystyka polityki spójności 91 2.2. Ewolucja polityki spójności 95 2.3. Podstawy prawne polityki spójności 106 2.4. Instytucjonalne aspekty polityki spójności 109 2.5. Polityka spójności UE w latach 2007-2013 112 2.5.1. Zasady pomocy 112 2.5.1.1. Zasada podziału zarządzania 113 2.5.1.2. Pozostałe zasady pomocy 115 2.5.2. Finansowanie polityki spójności 120 2.5.3. Cykl wdrażania polityki spójności 124 2.5.3.1. Programowanie 125 2.5.3.2. Zarządzanie i kontrola 129 2.6. Oceny wdrażania polityki spójności 133Rozdział 3 Czyny naruszające interesy finansowe Unii 1383.1. Nieprawidłowość 138 3.2. Przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii 145 3.2.1. Nadużycie finansowe 145 3.2.2. Korupcja urzędnicza 149 3.2.3. Pranie pieniędzy pochodzących z nadużycia finansowego oraz z korupcji urzędniczej 153 3.2.4. Przepisy wspólne 156 3.3. Nieprawidłowość a przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii 159Rozdział 4 Obowiązki państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności 1614.1. Obowiązki państw członkowskich podejmowane w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków finansowych EFRR, EFS i FS 161 4.1.1. Ustanowienie i funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli 162 4.1.2. Postępowanie z nieprawidłowościami 165 4.1.2.1. Kontrole zarządcze 166 4.1.2.2. Poświadczenie deklaracji wydatków i wniosku o płatność 167 4.1.2.3. Audyty systemu zarządzania i kontroli oraz audyty operacji 169 4.2. Obowiązki państw członkowskich podejmowane w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków finansowych EFRR, EFS i FS 177 4.2.1. Odzyskiwanie wydatkowanych nieprawidłowo środków finansowych EFRR, EFS i FS oraz nakładanie kar 177 4.2.1.1. Sankcje za naruszenie prawa Unii 177 4.2.1.2. Środki i kary administracyjne 183 4.2.1.2.1. Środki administracyjne 184 4.2.1.2.2. Kary administracyjne 193 4.2.1.3. Wymogi związane ze stosowaniem środków administracyjnych i kar administracyjnych 198 4.2.1.3.1. Wymogi wynikające z przepisów unijnych 199 4.2.1.3.2. Wymogi wynikające z orzecznictwa Trybunału 208 4.2.2. Raportowanie o nieprawidłowościach 216 4.2.3. Korekty finansowe nakładane przez państwa członkowskie 221Rozdział 5 Obowiązki instytucji Unii w zakresie ochrony interesów finansowych Unii w dziedzinie polityki spójności 2245.1. Obowiązki Komisji 224 5.1.1. Działania kontrolne podejmowane w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków finansowych EFRR, EFS i FS 225 5.1.1.1. Dochodzenia administracyjne Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć (OLAF) 225 5.1.1.2. Audyty prowadzone przez dyrekcje generalne Komisji 237 5.1.2. Działania podejmowane w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków finansowych EFRR, EFS i FS 239 5.1.2.1. Wstrzymanie biegu terminu płatności okresowej 240 5.1.2.2. Zawieszenie płatności okresowej 243 5.1.2.3. Korekty finansowe 245 5.1.2.3.1. Proceduralne aspekty nakładania korekt finansowych 257 5.1.2.3.2. Korekty finansowe w orzecznictwie Trybunału 259 5.1.2.4. Automatyczne anulowanie zobowiązania budżetowego 280 5.2. Działania Trybunału Obrachunkowego 283 5.2.1. Funkcjonowanie Trybunału Obrachunkowego 283 5.2.2. Poświadczenia wiarygodności rachunków oraz prawidłowości i legalności transakcji leżących u ich podstaw 285 Rozdział 6 Karnoprawne obowiązki ochrony interesów finansowych Unii 2916.1. Konwencja PIF i protokoły 291 6.1.1. Wdrożenie Konwencji PIF i protokołów 296 6.1.2. Zapewnienie przestrzegania Konwencji PIF i protokołów 297 6.1.2.1. Sądowa kontrola przestrzegania Konwencji PIF i protokołów 299 6.1.2.2. Analiza wyników dostosowania krajowego prawa karnego do wymogów Konwencji PIF i protokołów 305 6.2. Zapewnienie przestrzegania prawa unijnego za pośrednictwem przepisów karnych państw członkowskich 308 6.2.1. Wpływ prawa unijnego na krajowe prawo karne 310 6.2.2. Kompetencja Unii do przyjmowania przepisów karnych 318Podsumowanie 332Instrumenty ochrony interesów finansowych Unii, stosowane ex ante i ex post 334 Instrumenty stosowane ex ante 336 Instrumenty stosowane ex post 341 Skutki regulowania ochrony interesów finansowych Unii w reżimie pierwszo- i trzeciofilarowym Unii 346Spis źródeł 352Akty prawne 352 Orzecznictwo sądów unijnych 358 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 358 Orzecznictwo Sądu 367 Opinie rzeczników generalnych 369Komunikaty Komisji 370Inne dokumenty 374Bibliografia 377

Jak kupić Ebook:
ebook
 1. Sprawdź w opisie aukcji format pliku i rodzaj zabezpieczenia.
 2. Dodaj Ebook do koszyka i zapłać.
 3. Potwierdzenie transakcji otrzymasz mailem.
 4. Pobierz eBook z zakładki "Moje Allegro" → "Moja półka".
Kontakt:
dostawa

Biuro Obsługi Klienta

telefon infolinia:
22 695-45-86

mail Adres e-mail:
ebooki@ravelo.pl

(czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
09:00-17:00)

Uwaga:
dostawa

Przed zakupem sprawdź, czy plik z tej aukcji otworzysz na posiadanym urządzeniu oraz czy posiadasz stosowną aplikację wymaganą do otwarcia pliku:

dostawadostawa

Jesteśmy w Grupie
telefon

Ważne informacje:
dostawa
 • Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
 • Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych kontaswój kraj określają jako Polska.
 • Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
 • Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce Opis.
 • Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce Opis.
 • Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
 • Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
 • Aby mieć możliwość pobrania ebooka, należy posiadać aktywne konto na Allegro. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości pobrania produktu.
 • Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

Dane sprzedawcy:

Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

Witamy w Ravelo! Nasz sklep internetowy istnieje od 2002 roku, początkowo pod nazwą kdc.pl (Klub Dla Ciebie), potem jako część dużego koncernu Weltbild, do którego należała również sieć księgarń, katalog wysyłkowy i wydawnictwo Świat Książki. Rok 2013 przyniósł wiele zmian, w wyniku których staliśmy się częścią polskiej Grupy PWN. Dokonana w 2014 r. zmiana nazwy sklepu na Ravelo.pl to przypieczętowanie długiego procesu przekształceń. Zapraszamy Was do udziału w budowaniu dalszego ciągu tej historii. Znajdziesz u nas szeroki wybór książek w wersji elektronicznej, przeznaczonych do odczytania na komputerze, e-czytniku, tablecie i telefonie komórkowym. Oferujemy ebooki w formacie MOBI, EPUB i PDF - niezbędne informacje znajdziesz na stronie aukcji. Mamy nadzieje, ze zadowoli Cię bogata oferta, niskie ceny oraz szybka realizacja zamówienia. Wystarczy, ze dodasz e-książkę do koszyka, zapłacisz i już za chwilę otrzymasz mailem link do pobrania ebooka. Zapraszamy na zakupy!

kontakt

 • 22-695-45-86
  Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
darmowy zwrot
 
Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy publikacja elektroniczna nie została pobrana. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć tez uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

reklamacje

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@ravelo.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prosimy pamiętać, że reklamacji nie podlega format pliku ebooka oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony formatu pliku. Dlatego ważne jest to, abyś sprawdził, czy ebook, który kupujesz może być odtworzony na Twoim czytniku. Przykładowo na czytniku Kindle możesz czytać niezabezpieczone pliki PDF oraz pliki w formacie MOBI. Nie ma za to możliwości odczytania na nim pliku EPUB – czytnik nie wspiera tego formatu. Konieczna jest konwersja pliku EPUB do formatu MOBI. Zwróć też uwagę - w przypadku zabezpieczonych plików - na konieczność autoryzacji urządzeń, na których będziesz odczytywać swoje ebooki. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta: e-mail: ebooki@ravelo.pl tel. +48 22 695-45-86 godziny pracy BOK-u: 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

pozostałe informacje

REGULAMIN ZAKUPÓW: CECHY ŚWIADCZENIA: - W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. - Od 01 stycznia 2015 r., ze względu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków a. Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. b. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.