O firmie


Użytkownik SNOOPEY to:

PIOTR HAMADA
F.H.U. PAFEN
ul. Luksemburg 14
66-620 Gubin
NIP: 926-148-23-04
REGON: 978118135

Tel. 790 783 154
e-mail: snoopey@o2.pl

nr konta bankowego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

50 1020 5558 1111 1455 7640 0267

 Przed dokonaniem licytacji proszę zapoznać się z opisem przedmiotu oraz treścią regulaminu zakupów u użytkownika SNOOPEY dostępnym poniżej.

REGULAMIN ZAKUPÓW U UŻYTKOWNIKA SNOOPEY

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów na koncie Sprzedawcy, tj. użytkownika SNOOPEY. Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawcą zarejestrowanym na koncie Allegro jest firma PIOTR HAMADA F.H.U. PAFEN  z siedzibą: ul. Luksemburg 14, 66-620 Gubin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 926-148-23-04, nr REGON: 978118135 (dalej Sprzedający lub Sprzedawca).
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną szeroko zakrojonego asortymentu.
4. W celu korzystania z oferty Sprzedawcy niezbędne jest:
posiadanie dostępu do Internetu,
posiadanie adresu e-mail.

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Kliknięcie przez Kupującego na „Kup Teraz”  oznacza zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów.
2. Sprzedawca ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Luksemburg 14, 66-620 Gubin.
3. Termin odebrania zamówionych produktów będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.
4. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Kupujący wskaże:
dane potrzebne do realizacji zamówienia,
zamówione produkty,
sposób dostawy (firma kurierska, odbiór osobisty),
sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
5. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy.
6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
7. Sprzedawca obsługuje Kupujących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i zagranicą.

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sprzedawcę produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3. Koszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi Kupujący. Informacja o  wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy. Koszt przesyłek o dużych lub nietypowych gabarytach, ciężkich wielo przedmiotowych przesyłek np. grzejników lub okien jest ustalana indywidualnie z Kupującym przed realizacją zamówienia.

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
osobiście, gotówką w momencie odbioru towaru,
tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe,
on-line za pomocą systemu PayU,
na raty za pośrednictwem internetowego systemu ratalnego.
2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać nick z allegro oraz numer aukcji allegro.

Dział V. Reklamacje i zwroty

1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail mazelli@o2.pl z załączeniem zdjęć usterki lub w formie pisemnej wraz z wadliwym produktem przesyłając ją na adres siedziby Sprzedającego (Dział I. Postanowienia ogólne) bądź składając ją bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
4. Kupujący zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres Sprzedającego (Dział I. Postanowienia ogólne). W przypadku skorzystania przez Kupującego z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Kupującym będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma PIOTR HAMADA F.H.U. PAFEN  z siedzibą: ul. Luksemburg 14, 66-620 Gubin. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w serwisie allegro przez Kupującego,
w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
dla potrzeb technicznych Sprzedającego,
dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Kupującego.
2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Kupujących:
imię i nazwisko,
adres e-mail,
nr telefonu,
adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP),
3. Każdy Kupujący ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
4. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych
na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).


Dział VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na koncie Sprzedającego znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie dla celów informacyjnych.
2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
3. Sprzedawca zwraca uwagę, że konto Sprzedającego zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w serwisie przez Sprzedawcę, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Kupujący oraz osoby odwiedzające konto Sprzedawcy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kupujący lub osoba odwiedzająca konto Sprzedającego ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
4. Kupujący nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych
i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Kupującym publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
5. O każdej zmianie regulaminu Sprzedający na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kupujących na swoim koncie mazelli w zakładce „O mnie”.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2013

 

INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
W trosce o ochronę środowiska F.H.U. PAFEN  nawiązała współpracę  z AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.( http://www.auraeko.pl/main.php  ) i przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

http://exito.nazwa.pl/allegro/ATV-SERWIS/auraeko_logo.jpg

Nasza firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  i Organizacji Odzysku Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego,  prowadzonym  przez  GIOŚ,  pod  numerem  rejestrowym: E0009493WZBW