Międzynarodowe stosunki gospodarcze Rymarczyk Jan (6483080906)

8 dni do końca
cena kup teraz
40,00 zł
Koszty dostawy
 • Paczka pocztowa ekonomiczna 9,00 zł
 • List ekonomiczny 9,00 zł
 • Paczka pocztowa priorytetowa 10,00 zł
 • lokalizacja: SANOK
 • stan: nowy
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2006
 • kondycja: bez śladów używania
e-mail: sanarksiegarnia@gmai­l.com
tel: 510 092 753510 092 753
Stron: 453
Format: 16,5 x 23,5 cm
Rok wydania: 2006
Oprawa: miękka, klejonaMiędzynarodowe stosunki gospodarcze

Rymarczyk Jan

Globalizacja gospodarki światowej oraz zmiany w polskiej gospodarce, a przede wszystkim jej otwarcie i wzrost powiązań gospodarczych, w tym duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wejście do Unii Europejskiej spowodowały znaczny wzrost zainteresowania międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Podręcznik obejmuje wykład międzynarodowych stosunków gospodarczych, zajmujących się opisem powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami różnych krajów, ustalaniem prawidłowości rządzących tymi powiązaniami oraz prognozowaniem ich rozwoju.Spis treści:

Wstęp
Wykaz skrótów i nazw stosowanych w tekście

TEORETYCZNE PODSTAWY WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
Doktryna słusznej ceny
Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu
Klasyczne teorie wymiany - rozwój teorii wolnego handlu
Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej
Teoria neoklasyczna - model Marshalla
Teoria kosztów alternatywnych i zastosowanie krzywych obojętności
Teoria obfitości zasobów BOhlina i paradoks Leontiefa
Doktryna protekcjonizmu wychowawczego
Handel zagraniczny w teorii J.MKeynesa i w teorii wzrostu R.FHarooda
Alternatywne teorie handlu międzynarodowego
Teorie neotechnologiczne
Teoria luki technologicznej
Teoria cyklu życia produktu
Teorie podażowo-popytowe
Teoria handlu wewnątrzgałęziowego
Inne teorie wymiany międzynarodowej
Współczesny handel międzynarodowy

POLITYKA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
Polityka handlowa - definicja i rodzaje
Przegląd pojęć definicyjnych związanych z polityką handlową
Rodzaje polityki handlowej
Wolny handel a protekcjonizm
Założenia współczesnej polityki handlowej
Strategiczna polityka handlowa
Miejsce i znaczenie eksportu i importu w teoriach wymiany międzynarodowej i w polityce handlowej
Narzędzia polityki handlowej
Klasyfikacja narzędzi polityki handlowej
Oddziaływanie narzędzi polityki handlowej
Środki taryfowe
Środki nietaryfowe - para- i pozataryfowe
Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej
Argumenty ogólne
Argumenty sektorowe
Argumenty 'nowej ekonomii politycznej'

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
Międzynarodowe przepływy kapitału
Pojęcie oraz podział międzynarodowych przepływów kapitału
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Pojęcia podstawowe
Teorie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Nielegalne przepływy kapitałowe
Raje podatkowe
Szara strefa i jej ograniczanie
Proces legalizacji nielegalnych środkówRola banków
Monitorowanie szarej strefy
Transfer technologii
Zdefiniowanie problemu i jego uwarunkowania
Etapy transferu technologii
Kanały międzynarodowego transferu technologii
Transfer technologii i działalności badawczo-rozwojowej
Międzynarodowe przepływy ludności
Międzynarodowa migracja - definicje i ujęcie historyczne
Uchodźstwo
Migracja jako problem globalny
Teorie migracji i jej oddziaływania
Przyczyny i skutki migracji
Metody pomiaru migracji
Umowy międzynarodowe dotyczące migracji

KURS WALUTOWY I RYNEK WALUTOWY
Kurs walutowy
Rodzaje i funkcje kursu walutowego
Zmiany poziomu kursu walutowegoKurs amerykański a kurs europejski
Rynek walutowy
Charakterystyka rynku walutowego
Uczestnicy rynku walutowego
Rodzaje transakcji na rynku walutowym
Transakcje natychmiastowe
Transakcje terminowe
Transakcje zabezpieczające a transakcje spekulacyjne
Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótkim okresie
Kurs walutowy w okresie długim
Prawo jednej ceny
Teoria parytetu siły nabywczej
Realny kurs walutowy
Realny efektywny kurs walutowy
Czynniki wpływające na kurs walutowy w okresie długim
Kształtowanie się kursu walutowego w okresie krótkim
Parytet stopy procentowej
Równowaga na rynku walutowym
Czynniki wpływające na zmiany kursu walutowego w okresie krótkim

MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY
Pojęcie międzynarodowego systemu walutowegoKlasyfikacja systemów walutowych
Ogólny podział systemów walutowych
Klasyfikacja formalna a klasyfikacja rzeczywista
Szczegółowy podział systemów walutowych
Czynniki determinujące wybór systemu walutowego
Możliwość prowadzenia niezależnej polityki monetarnej
Zmiana poziomu nominalnych stóp procentowych
Inflacja
Szoki popytowe
Szoki monetarne
Integracja gospodarcza
Możliwość wystąpienia kryzysu walutowego
Możliwość nadmiernego wzrostu zadłużenia w walucie obcej
Poziom rezerw
Fluktuacje kursu walutowego
Kurs sztywny czy kurs płynny
Historia międzynarodowego systemu walutowego
System waluty złotej (anggold standard)
Lata międzywojenne
System z Bretton Woods
Współczesny międzynarodowy system walutowy

STABILIZACJA I KRYZYSY NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH
Rozwój rynków finansowych
Handel derywatami
Inwestorzy instytucjonalni
Fundusze hedgingowe
Kryzysy finansowe
Kryzysy pierwszej generacji, czyli kanoniczne
Kryzysy drugiej generacji
Kryzysy trzeciej generacji, czyli eklektyczne
Globalna architektura finansowa
Forum Stabilizacji Finansowej
Reforma instytucji z Bretton Woods
Stabilizacja kursów walutowych
Wielostronna integracja walutowa
Jednostronne związanie własnej waluty z walutą obcą
Segmentacja rynków walutowych
Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych

DOCHÓD NARODOWY, BILANS PŁATNICZY I HANDLOWY
Dochód narodowy w gospodarce otwartej
Różne sposoby statystycznej ilustracji PKB
PKB w cenach bieżących w walucie krajowej
PKB w cenach stałych w walucie krajowej
PKB w cenach bieżących w walucie zagranicznej
PKB według parytetu siły nabywczej
Dochód narodowy a handel zagraniczny
Równania bilansowe
Przypadek niedoboru oszczędności krajowych
Przypadek nadmiaru oszczędności krajowych
Bilans płatniczy
Decyzje i struktura bilansu płatniczego
Bilans rozrachunków bieżących
Bilans kapitałowy i finansowy oraz oficjalne rezerwy walutowe
Problem równowagi bilansu płatniczego
Przywracanie równowagi płatniczej w przypadku stałego kursu walutowego
Przywracanie równowagi płatniczej w przypadku zmiennego kursu walutowego
Źródła pochodzenia rezerw walutowych

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODAREK
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek
Podstawowe pojęcia i definicje
Próby mierzenia międzynarodowej konkurencyjności gospodarek
Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki na tle gospodarki światowej
Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
Podstawowe pojęcia i definicje
Próby mierzenia międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Zasady konkurencyjności

TEORIA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej
Definicja integracji gospodarczej
Ekonomiczne tło integracji gospodarczej
Cele integracji
Przesłanki i warunki integracji gospodarczej
Model integracji gospodarczej i jej mechanizm
Przebieg międzynarodowej integracji gospodarczej
Etapy integracji
Efekty kreacji i przesunięcia handlu
Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej
Pojęcie optymalnego obszaru walutowego
Wstrząsy asymetryczne
Optymalny obszar walutowy a efekt Balassy-Samuelsona
Ugrupowania integracyjne na świecie
Przykłady ugrupowań integracyjnych
Unia Europejska jako modelowe ugrupowanie integracyjne
Geneza europejskiej integracji gospodarczej
Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
Regiony i ich rola w integracji europejskiej
Pojęcie i klasyfikacja regionów
Euroregiony

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE
Bank Światowy
Cele i funkcje Banku Światowego
Członkostwo w Banku Światowym i jego struktura organizacyjna
Działalność Banku Światowego i źródła jej finansowania
Grupa Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Cele i funkcje MFW
Członkostwo w MFW i jego struktura organizacyjna
Działalność MFW i źródła jej finansowania
Krytyka działalności MFW i Banku Światowego
Światowa Organizacja Handlu
Rola GATT w ograniczaniu protekcjonizmu w handlu międzynarodowym
Porozumienie ustanawiające WTO
Cele, struktura organizacyjna WTO i członkostwo w niej
Rezultaty Konferencji Ministerialnych
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Cele i funkcje EBOiR
Członkostwo w EBOiR i jego struktura organizacyjna
Działalność EBOiR i źródła jej finansowania
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Cele i funkcje OECD
Członkostwo w OECD i jej struktura organizacyjna
Działalność OECD i źródła jej finansowania
Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju
Cele, funkcje i struktura UNCTAD
Działalność UNCTAD

PROBLEMY ROZWOJU I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
Charakterystyka krajów rozwijających się
Problemy rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne
Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się
Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się
Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się
Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne
Problemy zadłużenia międzynarodowego
Przyczyny kryzysu zadłużeniowego
Skutki kryzysu zadłużeniowego
Próby rozwiązania kryzysu zadłużeniowego

KORPORACJE MIĘDZYNARODOWE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego
Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzynarodowych
Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi
Zarządzanie międzynarodowe - aspekty ogólne
Fuzje i akwizycje
Logistyka w działalności korporacji międzynarodowych
Korporacje międzynarodowe w gospodarce polskiej

GLOBALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Pojęcie i charakterystyka procesu globalizacji
Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych
Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych
Intensyfikacja przepływów towarowych, usługowych, kapitałowych, technologicznych i informacyjnych
Zwiększenie roli korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
Intensyfikacja procesów integracyjnych
Instytucjonalizacja handlu międzynarodowego
Redefinicja roli i funkcji państwa
Nowe sfery i przejawy konkurencji
Powstanie ekonomii opartej na wiedzy
Zagrożenia związane z procesem globalizacji

Bibliografia
Indeks rzeczowy


wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4000 7305 4744
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Paczka pocztowa priorytetowa 10,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Paczka pocztowa ekonomiczna 9,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
List ekonomiczny 9,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
List priorytetowy 10,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie 24,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

pozostałe informacje

Od 01-08-2016 do 30-10-2016 możesz nabyć tytuły po określonej przez Siebie realnej cenie. Wystarczy zaproponować cenę (mailem) za interesujący Cię tytuł* a wystawię go prześlę nr aukcji. * nie dotyczy wydawnictw: Difin, Wydawnictwo Akademickie Żak.