LISTWA ZASLEPKA HP ELITEBOOK 8460P RACHUNEK (6541144845)

zakończona
29,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • Przesyłka kurierska
  • Paczka pocztowa priorytetowa
  • Paczka pocztowa ekonomiczna
  • lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
  • stan: używany

TOMLAP

Kontakt

Telefon:
+48 690 013 917

Email:
cichytableta@poczta.fm

Gadu-gadu:

Dane do płatności

Tomasz Kupczyk
ul. Odległa 6
63-400 Ostrów Wielkopolski
nr konta:
83 1050 1201 1000 0090 7393 1835

WITAM SERDECZNIE

DO SPRZEDANIA LISTWA ZASLEPKA KABLI WIFI DO

HP ELITEBOOK 8460P

SPRAWNE TESTOWANE

GWARANCJA ROZRUCHOWA

WYSTAWIAMY FAKTURE (NIE VAT) LUB PARAGON

ZDJECIA PRZEDSTAWIAJĄ SPRZEDAWANY TOWAR

ZAPRASZAM NA INNE AUKCJE Z CZĘŚCIAMI DO LAPTOPÓW

ZA ZAKUPY NA KILKU AUKCJACH ZA PRZESYŁKE PŁACISZ TYLKO RAZ

wysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 10
Paczka pocztowa priorytetowa
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 10
Paczka pocztowa ekonomiczna
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 10
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 24,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
TomLap
Przymiejska, 69
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska
 
Firma: &nbsp;&nbsp;TomLap Tomasz Kupczyk <BR /> <BR />Organ, kt&oacute;ry zarejestrowa&#322; dzia&#322;alno&#347;&#263; gospodarcz&#261;: &nbsp;CEIDG <BR /> <BR />Adres przedsi&#281;biorstwa: 63-410 Gorzyce Wielkie ul Polna 1d <BR /> <BR />Adres do reklamacji: &nbsp;jak wy&#380;ej <BR /> <BR />Opis procedury reklamacji: <BR />1.Kupuj&#261;cy mo&#380;e sk&#322;ada&#263; Sprzedawcy reklamacje dotycz&#261;ce zawartej Umowy pod adresem cichytableta@poczta.fm, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. &nbsp; <BR />Poprawnie z&#322;o&#380;ona reklamacja powinna zawiera&#263; co najmniej: <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- imi&#281;, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- dat&#281; zawarcia Umowy stanowi&#261;cej podstaw&#281; reklamacji, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem &#380;&#261;dania Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- wszelkie okoliczno&#347;ci uzasadniaj&#261;ce reklamacj&#281;. <BR />Je&#380;eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj&#261; uzupe&#322;nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj&#261;cy zwraca si&#281; do sk&#322;adaj&#261;cego reklamacj&#281; o jej uzupe&#322;nienie we wskazanym zakresie. <BR />Sprzedaj&#261;cy rozpoznaje reklamacj&#281; w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid&#322;owej postaci. <BR />Odpowied&#378; na reklamacj&#281; wysy&#322;ana jest na podany przez Kupuj&#261;cego adres e-mail b&#261;d&#378; na adres poczty tradycyjnej. <BR /> <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy: <BR />W ci&#261;gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub &ndash; w przypadku us&#322;ug &ndash; zawarcia umowy, Kupuj&#261;cy (konsument) mo&#380;e odst&#261;pi&#263; od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj&#261;cy zwr&oacute;ci wszystkie otrzymane od Kupuj&#261;cego p&#322;atno&#347;ci (z wyj&#261;tkiem dodatkowych koszt&oacute;w wynikaj&#261;cych z wybranego przez Pa&#324;stwa sposobu dostarczenia innego ni&#380; najta&#324;szy zwyk&#322;y spos&oacute;b dostarczenia oferowany przez nas), <BR /> <BR />Aby odst&#261;pi&#263; od umowy zawartej na Allegro, nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; Sprzedaj&#261;cemu stosowne o&#347;wiadczenie woli, pisz&#261;c na adres e-mail: cichytableta@poczta.fm . Kupuj&#261;cy mo&#380;e skorzysta&#263; ze wzoru odst&#261;pienia od umowy, podanego poni&#380;ej. Przesy&#322;k&#281; nale&#380;y nada&#263; na adres: 63-410 Gorzyce Wielkie ul Polna 1d. <BR /> <BR />Wz&oacute;r o&#347;wiadczenia o odst&#261;pieniu od umowy (o&#347;wiadczenie to nale&#380;y wype&#322;ni&#263; i odes&#322;a&#263; tylko w przypadku ch&#281;ci odst&#261;pienia od umowy): <BR /> <BR />[adres sprzedaj&#261;cego] <BR />Ja [imi&#281;, nazwisko kupuj&#261;cego] niniejszym informuj&#281; o moim odst&#261;pieniu od umowy sprzeda&#380;y nast&#281;puj&#261;cych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiot&oacute;w], numery oferty w Allegro [numery] . <BR />Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiot&oacute;w [data] . <BR />Imi&#281; i nazwisko: [imi&#281; i nazwisko kupuj&#261;cego] <BR />Login Allegro: [login kupuj&#261;cego] <BR />Adres: [adres kupuj&#261;cego] <BR />Data: [data odst&#261;pienia od umowy] <BR />Podpis: [tylko je&#380;eli formularz jest wysy&#322;any w wersji papierowej] <BR /> <BR />Koszt zwrotu rzeczy: <BR />1. W przypadku odst&#261;pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes&#322;ania Towaru. <BR /> <BR />Brak mo&#380;liwo&#347;ci odst&#261;pienia od umowy: <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przys&#322;uguje Kupuj&#261;cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um&oacute;w: <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o &#347;wiadczenie us&#322;ug, je&#380;eli przedsi&#281;biorca wykona&#322; w pe&#322;ni us&#322;ug&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta, kt&oacute;ry zosta&#322; poinformowany przed rozpocz&#281;ciem &#347;wiadczenia, &#380;e po spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia przez przedsi&#281;biorc&#281; utraci prawo odst&#261;pienia od umowy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej cena lub wynagrodzenie zale&#380;y od waha&#324; na rynku finansowym, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie sprawuje kontroli, i kt&oacute;re mog&#261; wyst&#261;pi&#263; przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed&#322;ug specyfikacji konsumenta lub s&#322;u&#380;&#261;ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz ulegaj&#261;ca szybkiemu zepsuciu lub maj&#261;ca kr&oacute;tki termin przydatno&#347;ci do u&#380;ycia; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, kt&oacute;rej po otwarciu opakowania nie mo&#380;na zwr&oacute;ci&#263; ze wzgl&#281;du na ochron&#281; zdrowia lub ze wzgl&#281;d&oacute;w higienicznych, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; rzeczy, kt&oacute;re po dostarczeniu, ze wzgl&#281;du na sw&oacute;j charakter, zostaj&#261; nieroz&#322;&#261;cznie po&#322;&#261;czone z innymi rzeczami; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; napoje alkoholowe, kt&oacute;rych cena zosta&#322;a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda&#380;y, a kt&oacute;rych dostarczenie mo&#380;e nast&#261;pi&#263; dopiero po up&#322;ywie 30 dni i kt&oacute;rych warto&#347;&#263; zale&#380;y od waha&#324; na rynku, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie ma kontroli; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej konsument wyra&#378;nie &#380;&#261;da&#322;, aby przedsi&#281;biorca do niego przyjecha&#322; w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je&#380;eli przedsi&#281;biorca &#347;wiadczy dodatkowo inne us&#322;ugi ni&#380; te, kt&oacute;rych wykonania konsument &#380;&#261;da&#322;, lub dostarcza rzeczy inne ni&#380; cz&#281;&#347;ci zamienne niezb&#281;dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst&#261;pienia od umowy przys&#322;uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us&#322;ug lub rzeczy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; nagrania d&#378;wi&#281;kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o &#347;wiadczenie us&#322;ug w zakresie zakwaterowania, innych ni&#380; do cel&oacute;w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod&oacute;w, gastronomii, us&#322;ug zwi&#261;zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je&#380;eli w umowie oznaczono dzie&#324; lub okres &#347;wiadczenia us&#322;ugi; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o dostarczanie tre&#347;ci cyfrowych, kt&oacute;re nie s&#261; zapisane na no&#347;niku materialnym, je&#380;eli spe&#322;nianie &#347;wiadczenia rozpocz&#281;&#322;o si&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi&#281;biorc&#281; o utracie prawa odst&#261;pienia od umowy. <BR /> <BR />Obowi&#261;zek dostarczenia rzeczy bez wad: <BR />Firma TomLap Tomasz Kupczyk zobowi&#261;zuje si&#281; dostarczy&#263; rzecz bez wad, z wy&#322;&#261;czeniem wad wskazanych w ofercie sprzeda&#380;Masz już to wszystko w nowej wersji zakładki?