Hodowla i chów świń + Dobrostan trzody chlewnej (6482582785)

zakończona
99,90 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 6,00 zł
  • List polecony ekonomiczny 8,00 zł
  • Paczka pocztowa priorytetowa 11,00 zł
  • lokalizacja: Warszawa
  • czas wysyłki: natychmiast
  • stan: nowy
Nasze aukcje | Napisz do nas | O nas | Koszt wysyłki | Kontakt
Kontakt

E-mail: info@agroswiat.pl

Telefony:

22 226-67-76

512-223-991

500-45-4567

Fax.: 22-434-60-68
Formy płatności

Tradycyjny przelew na konto

Płacę z Allegro

Płatność przy odbiorze

Książki wysyłamy:

Pocztą Polską

Kurierem Opek

Nasze konta:
72114020040000320239­495364


50102055581111151500­300071

Koszt wysyłki

Bez względu na ilość zamówionych tytułów koszt wysyłki doliczany jest jednokrotnie i zależy od wagi książek.

Przedmiotem aukcji są dwie książki:

Hodowla i chów świń

plus Dobrostan trzody chlewnej

Tytuł Hodowla i chów świń
Autor pod redakcją Marka Babicza
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Rok wydania 2014
Liczba stron 296
Wymiary 170 x 240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7259-221-7

Postęp wiedzy w naukach przyrodniczych, a także rozwój technik i technologii przyczynił się do istotnych zmian w hodowli i chowie świń. Do praktyki hodowlanej zostały wprowadzone nowe elementy z zakresu biotechnologii rozrodu, genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz bioinformatyki. Dokonano również znaczących modyfikacji podstawowych zasad chowu świń. Obok specjalistycznej, intensywnej produkcji pojawiły się alternatywne metody chowu eko­logicznego, spełniającego nowe oczekiwania konsumentów. W opracowaniu zawarto aktualną wiedzę, która służy zarówno kształceniu, jak i unowocześnieniu hodowli i chowu świń. Niniejszy podręcznik autorzy kierują w szcze­gólności do studentów nauk przyrodniczych uczących się na kierunkach zootechnicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych, jak również do hodowców, producentów i osób związanych z branżą trzody chlewnej.

Niniejsza publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy na temat hodowli i chowu świń. Powstała dzięki współpracy doświadczonego zespołu naukowców, którzy w swo­ich działaniach koncentrują się na szerokim kręgu zagadnień dotyczących gatunku świni domowej. Informacje zawarte w książce służą usystematyzowaniu i uzupełnie­niu wiedzy, są również przydatne w praktycznej produkcji świń.

W rozdziałach dotyczących nowoczesnej hodowli uwzględniono zagadnienia bę­dące na etapie zaawansowanych badań naukowych. Znajdziemy tutaj m.in. genetyczną i cytogenetyczną charakterystykę świni domowej oraz opisy aktualnych typów użyt­kowych i ras utrzymywanych w Polsce. Wiele uwagi poświęcono stosowanym obecnie metodom doskonalenia świń w zakresie cech tucznych, rzeźnych i rozpłodowych. Omówiono także szereg zaawansowanych metod i technik biotechnologicznych wyko­rzystywanych w hodowli. Zaprezentowane osiągnięcia genomiki strukturalnej i funkcjo­nalnej oraz możliwości wykorzystania bioinformatyki w badaniach naukowych ukazują stan bieżący i kierunek prac nad doskonaleniem jednego z najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich.

Omawiając nowoczesne metody chowu świń, skoncentrowano się głównie na kwe­stiach praktycznych. Poruszone tematy dotyczą produkcji tuczników, obrotu stadem reprodukcyjnym, elementów dobrostanu, profilaktyki weterynaryjnej oraz efektywnego żywienia świń w poszczególnych grupach technologicznych. Wiele uwagi poświęcono również produkcji ekologicznej, która w ostatnich czasach nabiera coraz większego znaczenia, z uwagi na rosnące wymagania konsumentów co do jakości produktów po­chodzenia zwierzęcego.

Niniejsze opracowanie autorzy kierują w szczególności do studentów nauk przyrod­niczych, kształcących się na kierunkach zootechnicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych, jak również do hodowców, producentów i osób związanych z branżą trzody chlewnej.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE

1. WPROWADZENIE - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Systematyka świni domowej

Kariotyp świni domowej i techniki diagnostyki cytogenetycznej

Metody cytogenetyki molekularnej w analizie genomu świni domowej

Wykorzystanie markerów molekularnych w identyfikacji osobniczej i gatunkowej

Molekularna analiza filogenetyczna z wykorzystaniem genomu mitochondrialnego

2. CHARAKTERYSTYKA CYTOGENETYCZNA I GENETYCZNA ŚWINI DOMOWEJ

Systematyka świni domowej

Kariotyp świni domowej i techniki diagnostyki cytogenetycznej

Metody cytogenetyki molekularnej w analizie genomu świni domowej

Wykorzystanie markerów molekulamych w identyfikacji osobniczej i gatunkowej

Molekularna analiza filogenetyczna z wykorzystaniem genomu mitochondrialnego

3. TYPY UŻYTKOWE I RASY ŚWIŃ W HODOWLI KRAJOWEJ

Typy użytkowe świń

Rasy świń w hodowli i produkcji krajowej

Linie produkcyjne (hybrydowe) świń

Wykorzystanie badań molekularnych do oceny struktury genetycznej ras

4. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE ŚWIŃ

Cechy rozpłodowe

Wartość tuczna

Wartość rzeźna

5. DOSKONALENIE UŻYTKOWOŚCI ŚWIŃ

Krajowy program hodowlano-produkcyjn­y

Ocena wartości użytkowej świń

Ocena wartości hodowlanej świń

Metody selekcji

6. KRZYŻOWANIE ŚWIŃ

7. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH METOD W HODOWLI ŚWIŃ

Biotechnologiczne metody rozrodu świń

Mutacje chromosomowe i ich wpływ na płodność nosicieli. Monitoring cytogenetyczny knurów

Genomika strukturalna w hodowli świń

Badania ekspresji wybranych genów. Możliwości wykorzystania wyników w praktyce hodowlanej

Wykorzystanie biointormatyki w badaniach naukowych nad gatunkiem świni domowej

Nutrigenetyka i nutrigenomika w żywieniu świń

8. PRODUKCJA PROSIĄT I TUCZNIKÓW

Założenia produkcyjne gospodarstwa specjalizującego się w chowie świń

Kalkulacja kosztów produkcji trzody chlewnej

9. STADO REPRODUKCYJNE W GOSPODARSTWIE

Rasa loch i knurów

Podatność na stres

Elementy rozrodu loch i knurów

Metody zwiększania płodności potencjalnej i objawów rujowych

Główne wskaźniki użytkowości rozpłodowej loszek i loch

10. ŻYWIENIE ŚWIŃ

Żywienie loszek i loch

Żywienie knurów

Żywienie prosiąt i warchlaków

Żywienie tuczników

Środki żywienia świń

Systemy żywienia świń

Mieszanki przemysłowe dla świń

Woda w żywieniu świń

Dodatki paszowe

Zasady ekologicznego żywienia świń

11. BUDYNKI I ICH WYPOSAŻENIE

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOBROSTANU I OCHRONA ŚRODOWISKA W PRODUKCJI ŚWIŃ

Dobrostan w hodowli i chowie świń

Warunki dobrostanu poszczególnych grup produkcyjnych świń

Ocena dobrostanu świń

Charakterystyczne cechy behawioru świń

Zagospodarowanie odchodów i emisja zanieczyszczeń do środowiska z gospodarstw zajmujących się produkcją świń

13. PODSTAWY OCHRONY ZDROWIA ŚWIŃ

Zasady ochrony zdrowia świń

Ocena stanu zdrowia świń

Najważniejsze choroby świń uwarunkowane genetycznie

14. SKUP TUCZNIKÓW I OCENA ICH WARTOŚCI RZEŹNEJ

Obrót przedubojowy i ubój

Poubojowa klasyfikacja tusz wieprzowych

Wartość rzeźna świń

Systemy jakości mięsa wieprzowego w Polsce

15. ALTERNATYWNA PRODUKCJA ŚWIŃ

Ekologiczny chów świń

Produkcja tuczników ciężkich

Świnia domowa w agroturystyce i minizoo

Tytuł Dobrostan trzody chlewnej
Autor Stanisław Kondracki, Anna Rekiel, Krzysztof Górski
Wydawca PWRiL
Rok wydania 2014
Liczba stron 141
Wymiary 145 x 200 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-09-01150-7

Współczesne świnie wymagają opieki człowieka i zapewnienia im optymalnych warunków środowiskowych, umożliwiających osiągnięcie tzw. dobrostanu. Współcześnie dobrostan zwierząt nabiera coraz większego znaczenia ze względów zarówno etycznych, jak i produkcyjnych. W szczególności dotyczy to świń, gatunku wyspecjalizowanego i dobrze przystosowanego do produkcji mięsa. Intensywna produkcja wieprzowiny oznacza konieczność osiągania dużych wydajności przy bardzo intensywnym żywieniu i stosowaniu wydajnych technologii chowu.

Zwierzęta często zmuszone są funkcjonować na granicy możliwości fizjologicznych, co utrudnia utrzymanie stanu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Pojawiają się problemy z zapewnieniem dobrostanu. Jego brak odbija się negatywnie na wynikach produkcyjnych. Chore, osłabione lub zestresowane zwierzęta reagują obniżeniem wydajności. Złe traktowanie świń, podyktowane wyłącznie zamiarem osiągania celów produkcyjnych budzi zastrzeżenia natury etycznej, gdyż są to żywe zwierzęta, które czują, cierpią, przeżywają. Eskalacja intensyfikacji produkcji wieprzowiny nasila procesy pogarszania się dobrostanu świń i budzi sprzeciw wielu środowisk. Stąd też problematyka dobrostanu, a w szczególności dobrostanu świń, zyskuje na aktualności. Jest ona przedmiotem nie tylko rozważań etycznych, badań naukowych i zaleceń technologicznych, ale stała się również obiektem uregulowań prawnych.

Spis treści

Znaczenie dobrostanu w chowie świń 7

Pojęcie dobrostanu 9

Zabezpieczenia prawne dobrostanu trzody chlewnej 10

Dobrostan w ustawodawstwie światowym i unijnym 10

Dobrostan w ustawodawstwie polskim 12

Poziom dobrostanu i metody jego określania 14

Znaczenie dobrostanu dla zdrowia świń 18

Czynniki warunkujące dobrostan świń 23

6.1. System utrzymania a dobrostan świń 24

Wpływ intensywnych systemów utrzymania na poziom dobrostanu świń 25

Możliwości poprawy dobrostanu. Organizacja produkcji zgodnej z naturą gatunku 29

6.2.Działanie stresu - znaczenie eliminacji czynników stresowych dla dobrostanu świń 38

Stres i jego rodzaje. Wskaźniki stresu 38

Stres a produkcyjność świń 40

Stres a dobrostan. Behawioralne implikacje dobrostanu zwierząt 43

6.2.4. Eliminacja czynników stresogennych 44

6.3. Wpływ warunków transportu i obrotu przedubojowego na dobrostan świń 47

Postępowanie ze zwierzętami przed transportem 48

Metody załadunku i wyładunku świń 49

Transport. Przystosowanie się zwierząt do nowego otoczenia 50

6.4. Działania hodowlane i ich wpływ na zmiany wrażliwości świń na czynniki obniżające poziom dobrostanu 53

Doskonalenie ras, zmiany pokrojowo-konstytucy­jne 53

Dobór ras do produkcji intensywnej i ekstensywnej 54

Zabiegi zootechniczne 55

7. Mikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla dobrostanu świń 59

7.1. Warunki termiczno-wilgotnośc­iowe 61

Temperatura otoczenia 61

Wilgotność powietrza 65

7.2. Rola systemów ogrzewania i wentylacji w optymalizacji warunków termiczno-wilgotnośc­iowych chlewni 67

Bilans cieplny budynku. Systemy ogrzewania chlewni 68

Wentylacja chlewni i jej znaczenie dla dobrostanu świń 71

Znaczenie intensywności ruchu powietrza w chlewni 77

Zaburzenia termoregulacji organizmu a dobrostan świń 78

Zanieczyszczenia powietrza chlewni i ich wpływ na dobrostan świń 83

Wpływ oświetlenia na poziom dobrostanu świń 87

Znaczenie hałasu dla dobrostanu świń 90

Dobrostan a produkcyjność trzody chlewnej 91

Działania podejmowane w celu zapewnienia dobrostanu świń 94

10. Znaczenie zachowania naturalnego behawioru dla dobrostanu świń 98

10.1.Hierarchia stada a dobrostan świń 99

10.1.1. Wpływ człowieka na układ hierarchiczny w grupie i dobrostan świń 102

10.2. Zapobieganie agresji poprzez realizację potrzeb behawioralnych 105

10.3. Potrzeba realizacji instynktu macierzyńskiego i budowy gniazda 111

10.4. Znaczenie wybiegów i kąpieli błotnych 113

Rola człowieka w zapewnianiu dobrostanu świń 116

Dobrostan świń w świetle wymogów zasady wzajemnej zgodności 120

Powierzchnia kojców 120

Żywienie i pojenie 123

Postępowanie z lochami prośnymi i prosiętami oraz ze zwierzętami chorymi. Wykonywanie zabiegów na świniach 123

Kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta oraz nadzór i kontrola 125

Warunki środowiskowe w chlewni 125

Zapobieganie agresji 126

Podsumowanie 127

Wykaz ważniejszych haseł – definicje 129

Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 139

Piśmiennictwo 141

tem_hod
Dziękujemy za odwiedzenie naszych aukcji!
wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 16,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
List polecony ekonomiczny 8,00 zł
kolejna sztuka: 2,50 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 3 dni
Paczka pocztowa priorytetowa 11,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 6,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 19,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie 13,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 100
przybliżony czas realizacji: 1-2 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Książka wysyłana jest listem zwykłym na odpowiedzialność osoby kupującej.
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

AGROŚWIAT to księgarnia, której oferta przeznaczona jest dla ogrodników, hodowców zwierząt, lekarzy weterynarii, uczniów średnich szkół rolniczych i studentów akademii rolniczych, leśników oraz działkowców.

kontakt

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Odstąpienie od umowy Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument (klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), może w terminie 14 dni odstąpić od zakupu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem www.agroswiat.pl/formularz-zwrotu.pdf i przesłać je e-mailem na adres info@agroswiat.pl lub pocztą na adres AGROŚWIAT ul. Elegijna 35, 02-787 Warszawa. Nie wyklucza to możliwości złożenia dowolnego oświadczenia jednoznacznie informującego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Otrzymanie oświadczenie zostanie niezwłocznie potwierdzone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy na adres AGROŚWIAT ul. Elegijna 35, 02-787 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, księgarnia zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez księgarnię sposób dostarczenia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – koszt odesłania oraz zabezpieczenia towaru na czas transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas transportu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz umowy o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje zawsze po otrzymaniu rzeczy lub dostarczeniu przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

reklamacje

Reklamacja Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi e-mailem na adres info@agroswiat.pl lub pocztą na adres AGROŚWIAT ul. Elegijna 35, 02-787 Warszawa. Reklamowany towar należy odesłać na adres AGROŚWIAT ul. Elegijna 35, 02-787 Warszawa. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu towaru. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną -rękojmia, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez księgarnię. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru. Księgarnia w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna lub żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, może żądać usunięcia wady. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a księgarnia nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Księgarnia odpowiada za wady zakupionych towarów na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie UOKiK, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

pozostałe informacje

Właścicielem konta Allegro agroswiat_pl jest AGROŚWIAT Internetowa Księgarnia Rolnicza Mateusz Zdanowski, wpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 411518, nr NIP 951-212-93-80, nr Regon 140228200, z siedzibą w Warszawie przy ul. Elegijnej 35. Kupując na naszych aukcjach zezwalasz na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Wszystkie ceny na naszych aukcjach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena wyświetlana na aukcjach nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Dokładne koszty i sposoby dostawy i płatności podane są w opisie każdej aukcji.