HISTORIA ROŚLINNOŚCI INTERGLACJAŁ GEOLOGIA POLSKA (6542573661)

zakończona
24,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • List polecony ekonomiczny 9,00 zł
 • lokalizacja: Gliwice
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowy
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2009
 • kondycja: bez śladów używania

Małgorzata Nita

STRATYGRAFIA PYŁKOWA

I HISTORIA ROŚLINNOŚCI

INTERGLACJAŁU MAZOWIECKIEGO

I STARSZEJ CZĘŚCI ZLODOWACENIA LIWCA

W ZACHODNIEJ I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WYŻYN POLSKICH

wyd. 2009 r., stron 158, bibliografia, plansze, wkładki, tab., mapki,
krzywe pyłkowe, diagramy, (część jako rozkładane załączniki pod opaską),
miękka oprawa foliowana, duży format ok. A-4

Niski nakład !!!

Jest to opracowanie monograficzne poświęcone przemianom roślinności i klimatu
w interglacjale mazowieckim i starszej części zlodowacenia Liwca
na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich.
Krajobraz leśny tej części Polski był zróżnicowany lokalnie,
co dokumentują bogate dane pyłkowo-sporowe z 12 profili osadów organicznych.
Dane te, a także skład szczątków makroskopowych roślin oraz różnorodność
zielenic z rodzaju Pediastrum podkreślają też wyraźne zmiany trofii w niektórych jeziorach.

WSTĘP

Interglacjał mazowiecki (Mindel-Riss, holsztyński, Hoxnian, Praclaux, lichwiński, aleksandryjski)
jest ciepłym piętrem środkowego plejstocenu, korelowanym z 11 poziomem tlenowym
w rdzeniach głębokomorskich (SHACKLETON, OPDYKE, 1973).
Według różnych autorów czas jego trwania szacowano od 15—16 tys. lat (MÜLLER, 1974)
do 200 tys. lat (RÓŻYCKI, 1978). Nowsze badania wskazują na około 20—50 tys. lat
(MOJSKI, 1993; KRUPIŃSKI 1995 a; WOJTANOWICZ, 1995).
Osady organiczne interglacjału mazowieckiego są znane z wielu stanowisk w Europie,
np. Marks Tey (TURNER, 1970; ROWE i in., 1999), Tye Green (BOREHAM i in., 1999),
Praclaux Crater (BEAULIEU, REILLE, 1995; REILLE, BEAULIEU, 1995; REILLE i in., 2000),
Pritzwalk i Granzin (ERD, 1970), Tornskov (ANDERSEN, 1963).
Historia badań palinologicznych osadów tego interglacjału ma też swoją długą historię w Polsce.
Pomimo tego, że stanowiska osadów organicznych są licznie udokumentowane na terenie naszego kraju,
większość opracowań nie ma wystarczająco gęstego opróbowania profilów, które
pozwalałyby na szczegółowe interpretacje i porównania między różnymi regionami kraju.
Jedynym obszarem, dla którego wykonano szczegółowe badania osadów organicznych
tego interglacjału, jest Podlasie. Liczne sukcesje pyłkowe zostały tam udokumentowane przez
KRUPIŃSKIEGO (1988 a,b, 1993, 1995 a,b,c, 1996 a,b, 1997, 2000), KRUPIŃSKIEGO, LINDNERA (1991),
KRUPIŃSKIEGO, NITYCHORUKA (1991), KRUPIŃSKIEGO i in. (1986, 1988) oraz, w mniejszym zakresie,
przez BIŃKĘ, NITYCHORUKA (1995, 1996) oraz BIŃKĘ i in. (1996, 1997).
Szczegółowego opracowania doczekało się też stanowisko Brus we wschodniej Polsce
(PIDEK, 2003) oraz kilka innych, np. Wylezin (DYAKOWSKA, 1953), zbadany powtórnie przez
KRUPIŃSKIEGO i in. (2004 b). Liczne prace powstały w połowie XX wieku, a więc w okresie,
w którym pyłek Taxus nie był oznaczany. Mimo wielu, bo około 70 stanowisk wraz z opracowaniami
ekspertyzowymi (MAMAKOWA, 2003), stopień poznania sukcesji interglacjału mazowieckiego,
zwłaszcza na niektórych obszarach, wcale nie jest wystarczający.
W większości prac brak też opracowań szczątków makroskopowych roślin. Analiza ta jest ważnym
uzupełnieniem analizy pyłkowej, ponieważ pozwala na oznaczenie wielu taksonów do poziomu gatunku,
również takich, które nie są oznaczane w analizie pyłkowej, oraz jest dobrym wskaźnikiem
obecności danego taksonu in situ (TOBOLSKI, AMMANN, 2000).
Istotnym zagadnieniem w historii przemian roślinności są badania osadów organicznych zlodowacenia,
które nastąpiło po interglacjale mazowieckim.
Nazwa tego zlodowacenia, a przede wszystkim sposób jego ujmowania jest w chwili obecnej przedmiotem
szerokiej dyskusji. W niniejszej pracy oparto się na podziale stratygraficznym czwartorzędu,
zaproponowanym przez LINDNERA (1984, 1992), który starszy, przedmaksymalny stadiał w obrębie
zlodowacenia środkowopolskiego (G III-2 według RÓŻYCKIEGO, 1972; modliński według BARANIECKIEJ,
1984) określił mianem zlodowacenia liwca. Zlodowacenie to obecnie uznaje wielu geologów
i palinologów (BARANIECKA, 1990; LINDNER, 2005; LINDNER, MARCINIAK, 2008; LINDNER, MARKS, 1995,
1999; LINDNER i in., 1995, 2002 a,b, 2004; LISICKI, 2003; MAMAKOWA, 2003; BER, 2000, 2006; BER i in., 2005).
Jego wydzielanie jest też zgodne z wytycznymi zawartymi w obecnie obowiązującej Instrukcji
do „Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000” (2004). Nazwa i ranga tej jednostki
została utrzymana również w najnowszym podziale stratygraficznym plejstocenu, zaproponowanym
przez BERA i in. (2007), w którym interglacjał mazowiecki (mazowsze) i zlodowacenie liwca
stanowią najstarszą część kompleksu środkowopolskiego.

Nie wszyscy badacze czwartorzędu akceptują jednak przytoczone tu poglądy.
W podziale stratygraficznym, proponowanym przez MOJSKIEGO (1993, 2005),
zlodowacenie liwca nie jest wydzielane, stadiał przedmaksymalny, stadiał maksymalny
(zlodowacenie odry s.s.) i stadiał warty są zaliczane do zlodowacenia odry.
Podobne poglądy odnośnie do rangi wymienionych jednostek wyraża między innymi KRUPIŃSKI (1995 a)
oraz WINTER, URBAŃSKI (2007).
Mimo wielu lat badań tylko nieliczne stanowiska osadów organicznych mają udokumentowaną
sukcesję pyłkową starszej części zlodowacenia, które nastąpiło po interglacjale mazowieckim.
Najpełniej osady glacjalne są wykształcone w Ossówce i Hrudzie (KRUPIŃSKI, 1995 a, 2000),
zarejestrowano je także między innymi w stanowisku Nowiny Żukowskie (DYAKOWSKA, 1952),
Adamówka (BIŃKA i in., 1987), Poznań (WINTER, 1991), Krzyżewo (JANCZYK-KOPIKOWA, 1996),
Kaliłów (BIŃKA, NITYCHORUK, 1996), Przasnysz (MAMAKOWA, 1998), Konieczki (NITA, 1999)
i Brus (PIDEK, 2003).
Niniejsza praca jest kontynuacją badań prowadzonych na terenie południowej Polski
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Efektem tych zainteresowań było opracowanie
między innymi flor interglacjału mazowieckiego z Konieczek (NITA, 1999),
położonych na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej­.
Sukcesja pyłkowa miała tam wiele interesujących cech, które odbiegały nieco od sukcesji
stratotypowych. Jedną z nich były np. wyjątkowo wysokie wartości pyłku cisa (Taxus).
Celem autorki było opracowanie innych flor tego interglacjału i sprawdzenie,
czy tak wysokie wartości pyłku Taxus są tylko cechą lokalną, czy też są może typowe
dla całego obszaru Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej­.
Inną cechą sukcesji z Konieczek był dość gwałtowny wzrost udziału pyłku brzozy (Betula
alba t.) w schyłkowej części świerkowo-olszowego odcinka profilu przed pojawieniem się
pyłku Taxus, duża rola brzozy w środkowej fazie intrainterglacjalneg­o ochłodzenia,
a także bardzo wyraźny spadek wartości pyłku graba (Carpinus) w starszej części III okresu
pyłkowego według podziału JANCZYK-KOPIKOWEJ (1991).
W trakcie zbierania materiałów nadarzyła się okazja rozszerzenia obszaru badań o stanowisko
Białe Ługi, położone w południowej części Wyżyny Kieleckiej, w Górach Świętokrzyskich.
Już niemal w ostatniej chwili otworzyła się możliwość pobrania prób z terenu miasta Katowice,
a więc z obszaru silnie zurbanizowanego i niemożliwego do penetracji za pomocą
wierceń geologicznych w inny sposób, jak tylko przy okazji prac budowlanych.
Pozwoliło to na dalsze poszerzenie terenu badań o Wyżynę Śląską.

W niniejszej pracy jest używany termin „czwartorzęd”, ponieważ po latach dyskusji
nazwa ta została utrzymana (BER, MARKS, 2004; BER i in., 2007; MARKS, 2005, 2006, 2007).

SPIS TREŚCI :

1. Wstęp

2. Obszar badań

2.1. Wyżyna Śląsko-Krakowska
2.1.1. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
2.1.2. Wyżyna Śląska
2.2. Wyżyna Małopolska
2.2.1. Wyżyna Kielecka

3. Metody badań

3.1. Pobieranie prób
3.2. Analiza osadu
3.3. Analiza pyłkowa
3.4. Analiza szczątków makroskopowych roślin
3.5. Prezentacja wyników

4. Lokalna stratygrafia pyłkowa

4.1. Lokalne poziomy pyłkowe
4.2. Korelacja lokalnych poziomów pyłkowych

5. Historia roślinności lądowej na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich

5.1. Interglacjał mazowiecki
5.1.1. I okres pyłkowy
5.1.2. II okres pyłkowy
5.1.3. III okres pyłkowy
5.1.4. IV okres pyłkowy
5.2. Zlodowacenie liwca

6. Historia roślinności wodnej i szuwarowej

6.1. Stanowisko Raków
6.2. Stanowisko Malice
6.3. Stanowisko Wielki Bór
6.4. Stanowisko Katowice
6.5. Stanowisko Białe Ługi

7. Wahania poziomu wody w jeziorach

8. Korelacja lokalnych poziomów pyłkowych z regionalnymi poziomami pyłkowymi według KRUPIŃSKIEGO (2000)

9. Uwagi o klimacie interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca na podstawie danych paleobotanicznych

9.1. Interglacjał mazowiecki
9.2. Zlodowacenie liwca

10. Wnioski

Podziękowania

Literatura

Plansze

Summary
Zusammenfassung


KAŻDY OFEROWANY NA NASZYCH AUKCJACH EGZEMPLARZ
JEST SPRAWDZANY W CELU WYKLUCZENIA EWENTUALNYCH
DEFEKTÓW DRUKARSKICH !


ZAPRASZAM DO PRZEJRZENIA OFERTY KSIĘGARNI E-KODEKS
NA AUKCJACH ALLEGRO !!!


W przypadku dodatkowych pytań proszę przesłać wiadomość.


Odbiór osobisty w Księgarni E-KODEKS jest możliwy wyłącznie

w Punkcie Dystrybucyjnym

Gliwice ul. Czapli 9

po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Na życzenie książki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej

(list polecony ekonomiczny lub list polecony priorytetowy, a powyżej 2 kg jako paczka pocztowa).

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • BRE BANK SA 50 1140 2004 0000 3002 7223 0545
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony ekonomiczny 9,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 4 dni
Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Odbiór osobisty w Księgarni E-KODEKS jest możliwy wyłącznie w Punkcie Dystrybucyjnym

Gliwice ul. Czapli 9

po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Na życzenie przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny lub list polecony priorytetowy, a powyżej 2 kg jako paczka pocztowa).

dane sprzedawcy

KSIĘGARNIA E-KODEKS OFERUJE WYSELEKCJONOWANE KSIĄŻKI NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW. NIE ZAJMUJEMY SIĘ RECYKLINGIEM I PONOWNYM WPROWADZANIEM NA RYNEK MATERIAŁÓW Z ODZYSKU.OFERUJEMY PAŃSTWU KSIĄŻKI NIEUŻYWANE ORAZ NOWE PROSTO Z WYDAWNICTW, SKŁADÓW KSIĘGARSKICH, DRUKARŃ ORAZ BEZPOŚREDNIO OD AUTORÓW. KAŻDY OFEROWANY EGZEMPLARZ JEST SPRAWDZANY W CELU WYKLUCZENIA EWENTUALNYCH DEFEKTÓW DRUKARSKICH ! OBECNIE NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM ! Odbiór osobisty w Księgarni E-KODEKS jest możliwy wyłącznie w Punkcie Dystrybucyjnym Gliwice ul. Czapli 9 po wcześniejszym ustaleniu terminu tel. 733589538 JESTEŚMY ZAREJESTROWANĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLATEGO WSZYSTKIE WPŁATY NALEŻY PRZELAĆ NA PODANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE : mBank Nr konta : 50 1140 2004 0000 3002 7223 0545 Nr konta w formacie IBAN : PL 50 1140 2004 0000 3002 7223 0545 NA ŻYCZENIE WYSTAWIAMY RACHUNEK FIRMOWY ZAPRASZAMY DO REGULARNEGO ODWIEDZANIA NASZYCH AUKCJI I ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ !

kontakt

 • (+48) 733589538
  Księgarnia E-KODEKS Gliwice ul. Czapli 9 (wizyta i odbiór osobisty po ustaleniu terminu)

pozostałe informacje

W przypadku zakupów na więcej niż 1 aukcji, koszty łącznej wysyłki nie sumują się ! Zależne są wyłącznie od masy przesyłki. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o zakończeniu zakupów i chwilę cierpliwości w oczekiwaniu na naszą odpowiedź o łącznym koszcie wysyłki. Standardowo wysyłamy przesyłką rejestrowaną ekonomiczną (list polecony, paczka pocztowa itp.) zgodnie z kosztem podanym w każdej aukcji. W sprawach pilnych i na życzenie (po dopłacie) wysyłamy również przesyłki priorytetowe. Koszt wysyłki zagranicznej jest w razie potrzeby indywidualnie wyliczany na podstawie masy przesyłki i kraju docelowego. W sprawach bardzo pilnych zalecamy kontakt telefoniczny !