GNIAZDO ZASILANIA DELL E6420 NVIDIA 0J90M8 RACHUNE (6541144892)

zakończona
25,00 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
  • Przesyłka kurierska
  • Paczka pocztowa priorytetowa
  • Paczka pocztowa ekonomiczna
  • lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
  • stan: używany

TOMLAP

Kontakt

Telefon:
+48 690 013 917

Email:
cichytableta@poczta.fm

Gadu-gadu:

Dane do płatności

Tomasz Kupczyk
ul. Odległa 6
63-400 Ostrów Wielkopolski
nr konta:
83 1050 1201 1000 0090 7393 1835

DO SPRZEDANIA

GNIAZDO ZASILANIA DO

DELL E6420

NVIDIA

0J90M8

SPRAWNE TESTOWANE

GWARANCJA ROZRUCHOWA

ZDJECIA PRZEDSTAWIAJĄ SPRZEDAWANY TOWAR

GWARANCJA ROZRUCHOWA

ZAPRASZAM NA INNE AUKCJE Z CZĘŚCIAMI DO LAPTOPÓW

ZA ZAKUPY NA KILKU AUKCJACH ZA PRZESYŁKE PŁACISZ TYLKO RAZ

wysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 20
Paczka pocztowa priorytetowa
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 20
Paczka pocztowa ekonomiczna
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 20
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 24,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 20
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
TomLap
Przymiejska, 69
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska
 
Firma: &nbsp;&nbsp;TomLap Tomasz Kupczyk <BR /> <BR />Organ, kt&oacute;ry zarejestrowa&#322; dzia&#322;alno&#347;&#263; gospodarcz&#261;: &nbsp;CEIDG <BR /> <BR />Adres przedsi&#281;biorstwa: 63-410 Gorzyce Wielkie ul Polna 1d <BR /> <BR />Adres do reklamacji: &nbsp;jak wy&#380;ej <BR /> <BR />Opis procedury reklamacji: <BR />1.Kupuj&#261;cy mo&#380;e sk&#322;ada&#263; Sprzedawcy reklamacje dotycz&#261;ce zawartej Umowy pod adresem cichytableta@poczta.fm, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. &nbsp; <BR />Poprawnie z&#322;o&#380;ona reklamacja powinna zawiera&#263; co najmniej: <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- imi&#281;, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- dat&#281; zawarcia Umowy stanowi&#261;cej podstaw&#281; reklamacji, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem &#380;&#261;dania Kupuj&#261;cego, <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- wszelkie okoliczno&#347;ci uzasadniaj&#261;ce reklamacj&#281;. <BR />Je&#380;eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj&#261; uzupe&#322;nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj&#261;cy zwraca si&#281; do sk&#322;adaj&#261;cego reklamacj&#281; o jej uzupe&#322;nienie we wskazanym zakresie. <BR />Sprzedaj&#261;cy rozpoznaje reklamacj&#281; w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid&#322;owej postaci. <BR />Odpowied&#378; na reklamacj&#281; wysy&#322;ana jest na podany przez Kupuj&#261;cego adres e-mail b&#261;d&#378; na adres poczty tradycyjnej. <BR /> <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy: <BR />W ci&#261;gu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub &ndash; w przypadku us&#322;ug &ndash; zawarcia umowy, Kupuj&#261;cy (konsument) mo&#380;e odst&#261;pi&#263; od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedaj&#261;cy zwr&oacute;ci wszystkie otrzymane od Kupuj&#261;cego p&#322;atno&#347;ci (z wyj&#261;tkiem dodatkowych koszt&oacute;w wynikaj&#261;cych z wybranego przez Pa&#324;stwa sposobu dostarczenia innego ni&#380; najta&#324;szy zwyk&#322;y spos&oacute;b dostarczenia oferowany przez nas), <BR /> <BR />Aby odst&#261;pi&#263; od umowy zawartej na Allegro, nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; Sprzedaj&#261;cemu stosowne o&#347;wiadczenie woli, pisz&#261;c na adres e-mail: cichytableta@poczta.fm . Kupuj&#261;cy mo&#380;e skorzysta&#263; ze wzoru odst&#261;pienia od umowy, podanego poni&#380;ej. Przesy&#322;k&#281; nale&#380;y nada&#263; na adres: 63-410 Gorzyce Wielkie ul Polna 1d. <BR /> <BR />Wz&oacute;r o&#347;wiadczenia o odst&#261;pieniu od umowy (o&#347;wiadczenie to nale&#380;y wype&#322;ni&#263; i odes&#322;a&#263; tylko w przypadku ch&#281;ci odst&#261;pienia od umowy): <BR /> <BR />[adres sprzedaj&#261;cego] <BR />Ja [imi&#281;, nazwisko kupuj&#261;cego] niniejszym informuj&#281; o moim odst&#261;pieniu od umowy sprzeda&#380;y nast&#281;puj&#261;cych rzeczy: [nazwy kupionych przedmiot&oacute;w], numery oferty w Allegro [numery] . <BR />Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiot&oacute;w [data] . <BR />Imi&#281; i nazwisko: [imi&#281; i nazwisko kupuj&#261;cego] <BR />Login Allegro: [login kupuj&#261;cego] <BR />Adres: [adres kupuj&#261;cego] <BR />Data: [data odst&#261;pienia od umowy] <BR />Podpis: [tylko je&#380;eli formularz jest wysy&#322;any w wersji papierowej] <BR /> <BR />Koszt zwrotu rzeczy: <BR />1. W przypadku odst&#261;pienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odes&#322;ania Towaru. <BR /> <BR />Brak mo&#380;liwo&#347;ci odst&#261;pienia od umowy: <BR />Prawo odst&#261;pienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przys&#322;uguje Kupuj&#261;cemu (konsumentowi) w odniesieniu do um&oacute;w: <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o &#347;wiadczenie us&#322;ug, je&#380;eli przedsi&#281;biorca wykona&#322; w pe&#322;ni us&#322;ug&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta, kt&oacute;ry zosta&#322; poinformowany przed rozpocz&#281;ciem &#347;wiadczenia, &#380;e po spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia przez przedsi&#281;biorc&#281; utraci prawo odst&#261;pienia od umowy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej cena lub wynagrodzenie zale&#380;y od waha&#324; na rynku finansowym, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie sprawuje kontroli, i kt&oacute;re mog&#261; wyst&#261;pi&#263; przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed&#322;ug specyfikacji konsumenta lub s&#322;u&#380;&#261;ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz ulegaj&#261;ca szybkiemu zepsuciu lub maj&#261;ca kr&oacute;tki termin przydatno&#347;ci do u&#380;ycia; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, kt&oacute;rej po otwarciu opakowania nie mo&#380;na zwr&oacute;ci&#263; ze wzgl&#281;du na ochron&#281; zdrowia lub ze wzgl&#281;d&oacute;w higienicznych, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; rzeczy, kt&oacute;re po dostarczeniu, ze wzgl&#281;du na sw&oacute;j charakter, zostaj&#261; nieroz&#322;&#261;cznie po&#322;&#261;czone z innymi rzeczami; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; napoje alkoholowe, kt&oacute;rych cena zosta&#322;a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda&#380;y, a kt&oacute;rych dostarczenie mo&#380;e nast&#261;pi&#263; dopiero po up&#322;ywie 30 dni i kt&oacute;rych warto&#347;&#263; zale&#380;y od waha&#324; na rynku, nad kt&oacute;rymi przedsi&#281;biorca nie ma kontroli; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej konsument wyra&#378;nie &#380;&#261;da&#322;, aby przedsi&#281;biorca do niego przyjecha&#322; w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je&#380;eli przedsi&#281;biorca &#347;wiadczy dodatkowo inne us&#322;ugi ni&#380; te, kt&oacute;rych wykonania konsument &#380;&#261;da&#322;, lub dostarcza rzeczy inne ni&#380; cz&#281;&#347;ci zamienne niezb&#281;dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst&#261;pienia od umowy przys&#322;uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us&#322;ug lub rzeczy; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- w kt&oacute;rej przedmiotem &#347;wiadczenia s&#261; nagrania d&#378;wi&#281;kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz&#281;towanym opakowaniu, je&#380;eli opakowanie zosta&#322;o otwarte po dostarczeniu; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o &#347;wiadczenie us&#322;ug w zakresie zakwaterowania, innych ni&#380; do cel&oacute;w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod&oacute;w, gastronomii, us&#322;ug zwi&#261;zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je&#380;eli w umowie oznaczono dzie&#324; lub okres &#347;wiadczenia us&#322;ugi; <BR /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- o dostarczanie tre&#347;ci cyfrowych, kt&oacute;re nie s&#261; zapisane na no&#347;niku materialnym, je&#380;eli spe&#322;nianie &#347;wiadczenia rozpocz&#281;&#322;o si&#281; za wyra&#378;n&#261; zgod&#261; konsumenta przed up&#322;ywem terminu do odst&#261;pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi&#281;biorc&#281; o utracie prawa odst&#261;pienia od umowy. <BR /> <BR />Obowi&#261;zek dostarczenia rzeczy bez wad: <BR />Firma TomLap Tomasz Kupczyk zobowi&#261;zuje si&#281; dostarczy&#263; rzecz bez wad, z wy&#322;&#261;czeniem wad wskazanych w ofercie sprzeda&#380;Masz już to wszystko w nowej wersji zakładki?