Gleboznawstwo Ebook. (6483566773)

cena kup teraz
53,25 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Format
EPUB,MOBI
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
kwiecień 2015
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Opis eBooka

Pełny tytuł: Gleboznawstwo
Kompendium wiedzy o glebie opracowane według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.
Nowoczesny, ogólnopolski podręcznik gleboznawstwa. Zaprezentowano w nim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości oraz klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną metodykę oznaczania najważniejszych parametrów glebowych. Książka jest bogato ilustrowana (m.in. są fotografie najważniejszych typów gleb Polski).
W publikacji przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, zalecanych oraz wykorzystywanych w krajach Unii Europejskiej.
Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.

Spis treści

Przedmowa XIII1. Definicja i funkcje gleby w środowisku (krajobrazie) Andrzej Mocek 11.1. Definicja 11.2. Funkcje gleby 12. Geologiczne podstawy gleboznawstwa Jerzy Weber, Zbigniew Zagórski 32.1. Wprowadzenie 32.2. Miejsce Ziemi we Wszechświecie, jej powstanie i historia 32.3. Budowa Ziemi 92.4. Procesy geologiczne i cykl skalny 102.4.1. Magmatyzm 122.4.2. Metamorfizm 132.4.3. Wietrzenie 152.4.4. Erozja, transport, sedymentacja i diageneza 242.5. Podstawy mineralogii 272.5.1. Systematyka minerałów 282.5.2. Budowa i podział krzemianów 302.5.3. Charakterystyka najważniejszych minerałów skałotwórczych 322.5.4. Minerały ilaste i ich znaczenie 352.6. Skały magmowe 442.6.1. Budowa skał magmowych 442.6.2. Systematyka skał magmowych 452.6.3. Charakterystyka ważniejszych skał magmowych występujących w Polsce 492.7. Skały osadowe 532.7.1. Podział skał osadowych 542.7.2. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych luźnych 552.7.3. Charakterystyka ważniejszych skał okruchowych scementowanych 592.7.4. Charakterystyka ważniejszych skał pochodzenia chemicznego i organicznego 602.8. Skały metamorficzne 642.8.1. Budowa skał metamorficznych 642.8.2. Charakterystyka ważniejszych skał metamorficznych 653. Czynniki i procesy glebotwórcze Renata Bednarek, Stefan Skiba 683.1. Wprowadzenie 683.2. Wpływ poszczególnych czynników glebotwórczych na powstawanie i rozwój gleb 693.2.1. Organizmy żywe 693.2.2. Klimat 723.2.3. Materiały macierzyste (skały macierzyste) 733.2.4. Rzeźba terenu 743.2.5. Warunki wodne 763.2.6. Czas 773.2.7. Działalność człowieka 803.3. Istota procesu glebotwórczego i zjawiska składające się na proces glebotwórczy. 823.4. Elementarne (typologiczne) procesy glebotwórcze 833.4.1. Proces inicjalny 833.4.2. Proces darniowy 853.4.3. Proces brunatnienia 863.4.4. Proces lessiważu 873.4.5. Proces bielicowania 883.4.6. Proces rdzawienia 893.4.7. Proces glejowy 903.4.8. Proces torfienia 913.4.9. Proces murszenia 913.4.10. Proces wertylizacji 923.4.11. Proces ferralityzacji 933.4.12. Proces salinizacji (zasolenia) 943.4.13. Proces sołonizacji 963.4.14. Proces sołodyzacji 974. Morfologia gleb Cezary Kabała 994.1. Wprowadzenie 994.2. Pedon i profil glebowy 994.3. Główne poziomy glebowe (genetyczne) 1054.3.1. Miąższość gleby 1094.4. Barwa gleby 1104.5. Oglejenie gleby 1134.5.1. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych 1134.5.2. Identyfikacja oglejenia na podstawie barw redukcyjnych i oksydacyjnych 1144.6. Struktura gleby 1154.6.1. Struktury proste (nieagregatowe) 1154.6.2. Struktury agregatowe 1164.6.2.1. Struktury sferoidalne 1174.6.2.2. Struktury foremnowielościenne (blokowe) 1184.6.2.3. Struktury wrzecionowate 1184.6.2.4. Struktury dyskoidalne 1184.6.2.5. Struktury soczewkowe 1194.6.2.6. Stopień ukształtowania i trwałości struktury 1194.6.3. Struktury włókniste 1204.6.4. Stopnie rozkładu materiałów torfowych 1204.6.5. Stopnie rozkładu materiału organicznego w poziomach ektopróchnicznych 1214.7. Układ gleby 1224.7.1. Układ gleby w stanie suchym 1234.7.2. Układ gleby w stanie wilgotnym 1234.8. Nagromadzenia i wytrącenia substancji 1244.9. Zarys mikromorfologii gleb 1275. Właściwości fizyczne gleb Wojciech Owczarzak, Ryszard Dębicki, Andrzej Mocek 1315.1. Wprowadzenie 1315.2. Gleba jako układ trójfazowy 1315.3. Podział właściwości fizycznych gleb 1335.4. Podstawowe właściwości fizyczne gleb 1335.4.1. Skład granulometryczny gleb (uziarnienie) 1335.4.1.1. Frakcje granulometryczne 1335.4.1.2. Grupy granulometryczne 1355.4.1.3. Zgodność klasyfikacji uziarnienia gleb i utworów mineralnych według PTG (2008 r.) ze standardem USDA 1395.4.1.4. Kategorie ciężkości agrotechnicznej gleb według PTG (2008 r.) 1435.4.1.5. Interpretacja wyników analizy składu granulometrycznego (uziarnienia) 1435.4.1.6. Oznaczanie uziarnienia gleb w badaniach terenowych 1475.4.2. Powierzchnia właściwa gleb 1495.4.3. Gęstość gleb 1525.4.3.1. Gęstość fazy stałej 1525.4.3.2. Gęstość objętościowa 1545.4.4. Wilgotność gleby 1555.4.5. Porowatość gleb 1565.4.5.1. Porowatość ogólna 1565.4.5.2. Porowatość różnicowa 1585.4.6. Plastyczność 1595.4.7. Lepkość gleb 1605.4.8. Zwięzłość gleb 1615.4.9. Zmiany objętościowe gleby 1615.4.9.1. Uwagi wstępne 1615.4.9.2. Pęcznienie 1615.4.9.3. Kurczliwość 1635.4.9.4. Procesy mrozowe 1635.4.10. Struktura gleb 1645.4.10.1. Uwagi wstępne 1645.5. Funkcjonalne właściwości fizyczne gleb 1655.5.1. Obieg wody w przyrodzie 1655.5.1.1. Źródła, rodzaje i postaci wody glebowej 1685.5.1.2. Siły wiązania wody w glebie (potencjał wody glebowej) 1695.5.1.3. Pojemność wodna gleby (retencja wodna) 1725.5.1.4. Ruch wody w glebie 1745.5.1.4.1. Infiltracja 1745.5.1.4.2. Filtracja 1755.5.1.4.3. Podsiąk kapilarny 1775.5.1.5. Zapas wody glebowej 1785.5.1.6. Gospodarka wodna gleby 1805.5.1.6.1. Czynniki kształtujące gospodarkę wodną 1805.5.1.6.2. Bilans wodny gleb 1835.5.2. Powietrzne i cieplne właściwości gleb 1845.5.2.1. Właściwości powietrzne 1845.5.2.2. Właściwości cieplne 1876. Właściwości chemiczne gleb Sławomir Gonet, Halina Smal, Józef Chojnicki 1896.1. Wprowadzenie 1896.2. Materia organiczna gleb 1896.2.1. Podstawowe definicje, źródła i zawartość materii organicznej w glebach 1896.2.2. Substancje humusowe 1946.2.3. Funkcje i rola materii organicznej 1996.3. Odczyn, kwasowość i właściwości buforowe gleb 2016.4. Właściwości sorpcyjne gleb 2086.5. Skład chemiczny gleby 2166.5.1. Pierwiastki niezbędne do życia roślin 2166.5.2. Makroskładniki (azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka) 2176.5.3. Mikroskładniki (żelazo, mangan, cynk, miedź, bor, molibden, kobalt, chlor) 2267. Właściwości biologiczne i biochemiczne gleby Jan Kucharski, Wiesław Barabasz, Elżbieta J. Bielińska, Jadwiga Wyszkowska 2327.1. Wprowadzenie 2327.2. Drobnoustroje glebowe 2347.2.1. Wirusy 2347.2.2. Bakterie 2357.2.3. Grzyby 2407.2.4. Glony 2427.3. Mezo- i makrofauna 2427.4. Mikrobiologiczne przemiany materii organicznej w glebie 2487.5. Mikrobiologiczne przemiany azotu glebowego 2537.5.1. Wiązanie azotu 2537.5.2. Amonifikacja 2567.5.3. Immobilizacja 2587.5.4. Nitryfikacja 2597.5.5. Denitryfikacja 2617.6. Mikoryza 2627.7. Rola mikroorganizmów w przemianach fosforu, siarki, żelaza i manganu 2657.8. Mikroorganizmy i enzymy glebowe jako bioindykatory jakości i zdrowotności gleby 2728. Systematyka gleb Polski Jerzy Marcinek, Jolanta Komisarek 2818.1. Wprowadzenie 2818.2. Założenia do systematyki gleb 2828.2.1. Współczesna koncepcja gleby klasyfikowanej 2828.2.2. Poziomy i warstwy glebowe wyróżnione w systematyce gleb Polski 2838.2.3. Koncepcja indywiduum glebowego w klasyfikacji gleb 2848.2.4. Ogólne zasady systematyki gleb Polski 2858.3. Materiały, poziomy i właściwości diagnostyczne gleb klasyfikowanych 2878.3.1. Materiały glebowe 2878.3.1.1. Mineralne diagnostyczne materiały glebowe 2888.3.1.2. Organiczne diagnostyczne materiały glebowe 2898.3.2. Powierzchniowe poziomy diagnostyczne (epipedony) 2918.3.3. Podpowierzchniowe poziomy diagnostyczne (endopedony) 2948.3.4. Mineralne warstwy i podłoża w glebach organicznych 2978.3.5. Diagnostyczne właściwości gleb 2988.4. Klasyfikacja i identyfikacja taksonomicznych jednostek glebowych 3028.4.1. Opis wydzielonych jednostek taksonomicznych w systematyce gleb Polski 302Fotografie wybranych profili gleb Polski 3599. Geografia gleb świata Renata Bednarek, Stefan Skiba 3659.1. Wprowadzenie 3659.2. Charakterystyka gleb strefowych kuli ziemskiej w ujęciu geograficzno-genetycznym 3679.2.1. Gleby pasa polarnego 3679.2.1.1. Gleby obszaru arktyczno-antarktycznego 3679.2.1.2. Gleby obszaru tundrowego 3699.2.2. Gleby pasa umiarkowanie chłodnego 3739.2.2.1. Gleby marzłociowej strefy tajgi 3739.2.2.2. Gleby bezmarzłociowej strefy tajgi 3749.2.2.2.1. Gleby podstrefy tajgi północnej 3759.2.2.2.2. Gleby podstrefy tajgi środkowej 3759.2.2.2.3. Gleby podstrefy tajgi południowej 3779.2.3. Gleby pasa umiarkowanie ciepłego 3789.2.3.1. Gleby strefy wilgotnej 3789.2.3.2. Gleby strefy przejściowej 3809.2.3.3. Gleby strefy suchej 3849.2.4. Gleby pasa subtropikalnego 3859.2.4.1. Gleby strefy wilgotnej 3859.2.4.2. Gleby strefy przejściowej 3879.2.4.3. Gleby strefy suchej 3899.2.5. Gleby pasa tropikalnego 3929.2.5.1. Gleby strefy wilgotnej 3929.2.5.2. Gleby strefy przejściowej 3949.2.5.3. Gleby strefy suchej 3979.3. Charakterystyka ważniejszych gleb śródstrefowych (intrazonalnych) kuli ziemskiej 3989.3.1. Takyry 3999.3.2. Andosole (gleby wulkaniczne) 3999.3.3. Gleby mangrowe (namorzynowe) 4019.3.4. Podbieły 4029.4. Charakterystyka ważniejszych gleb niestrefowych (azonalnych) kuli ziemskiej 4039.4.1. Plaggosole 4039.4.2. Heilutu 4039.4.3. Terra preta 4049.4.4. Gleby chinampa (czinampa) 4059.5. Gleby świata w ujęciu amerykańskiej klasyfikacji gleb 4059.6. Gleby świata w ujęciu klasyfikacji gleb WRB (World Reference Base for Soil Resources 2007) 4089.7. Geografia gleb Polski 4119.7.1. Specyficzne cechy pokrywy glebowej Polski 4119.7.2. Główne prawidłowości w geograficznym rozmieszczeniu gleb w Polsce 4139.7.2.1. Gleby terenów nizinnych i wyżynnych 4139.7.2.2. Gleby terenów górskich 4189.7.2.2.1. Gleby Sudetów 4199.7.2.2.2. Gleby Karpat 41910. Podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb Piotr Skłodowski, Bolesław Bieniek, Anna Bielska 43010.1. Technika terenowych prac gleboznawczych 43210.2. Kartografia gleb siedlisk leśnych 43910.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb 44110.3.1. Klasyfikacja gruntów ornych 44710.3.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych 45110.3.3. Klasyfikacja gleb pod lasami 45510.3.4. Klasyfikacja gruntów pod wodami 45910.3.5. Klasyfikacja nieużytków 45910.3.6. Klasyfikacja gruntów zrekultywowanych 46010.3.7. Treść map klasyfikacyjnych (glebowo-bonitacyjnych) 46210.3.8. Współczynniki przeliczeniowe i wskaźniki bonitacji gleb 46510.4. Klasyfikacja glebowo-rolnicza 46710.4.1. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych 46710.4.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych 47410.4.3. Treść map glebowo-rolniczych 47510.4.4. Aneks do mapy glebowo-rolniczej 47510.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 47810.5.1. Wycena gleb 48010.5.2. Wycena agroklimatu 48210.5.3. Wycena rzeźby terenu 48210.5.4. Wycena stosunków wodnych 48311. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb Anna Karczewska, Stanisław Baran, Mirosława Gilewska 48511.1. Wprowadzenie 48511.2. Główne zagrożenia i mechanizmy degradacji gleb w świetle Strategii Tematycznej Ochrony Gleb Unii Europejskiej 48611.2.1. Erozja 48611.2.1.1. Erozja wodna 48711.2.1.2. Erozja wietrzna 49111.2.2. Spadek zawartości materii organicznej w glebach 49211.2.3. Zanieczyszczenie gleb (lokalne oraz rozproszone) 49311.2.4. Zasklepianie gleb 49711.2.5. Zagęszczanie gleb 49811.2.6. Utrata bioróżnorodności gleb 50011.2.7. Zasolenie gleb 50111.2.8. Powodzie i osuwiska ziemi 50211.3. Zagrożenie gleb degradacją na świecie 50311.4. Zagrożenia i degradacja gleb w Polsce 50411.4.1. Wyłączenia gleb z użytkowania 50411.4.2. Erozja wodna i wietrzna w Polsce 50411.4.3. Degradacja geomechaniczna 50611.4.4. Degradacja hydrologiczna 51011.4.5. Degradacja chemiczna 51311.4.5.1. Zakwaszenie gleb 51311.4.5.2. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi 51411.4.5.3. Podatność magnetyczna gleb jako wskaźnik zanieczyszczenia 52011.5. Ochrona gleb 52011.5.1. Ochrona gleb w prawodawstwie polskim 52111.6. Rekultywacja terenów zdegradowanych 52311.6.1. Ogólne założenia rekultywacji 52411.6.2. Kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych 52411.6.3. Fazy rekultywacji 52511.7. Rekultywacja i zagospodarowanie wybranych terenów zdegradowanych geomechanicznie 52611.7.1. Zwałowiska górnictwa węgla brunatnego 52611.7.2. Hałdy górnictwa węgla kamiennego 53011.7.3. Kamieniołomy, piaskownie i żwirownie 53211.7.4. Składowiska odpadów poflotacyjnych rud metali 53511.8. Wybrane zagadnienia z zakresu rekultywacji (remediacji) gleb zdegradowanych chemicznie 53711.8.1. Wapnowanie - metoda rekultywacji gleb zakwaszonych 53711.8.2. Wybór strategii remediacji. Metody unieruchamiania i usuwania zanieczyszczeń 53811.8.3. Zasady remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi 53811.8.4. Znaczenie i zasady stosowania materii organicznej w rekultywacji 54011.8.5. Przykłady metod dekontaminacji gleb 54111.8.6. Metody fitoremediacji w rekultywacji gleb 543Literatura 547Indeks 558

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.