Spis treści
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
GRUPA ALLEGRO
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796, o numerze identyfikacji podatkowej NIP:5272525995
ALLEGRO
prowadzona przez Grupę Allegro w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro
TOWAR
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem
UŻYTKOWNIK
podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro na zasadach określonych w Regulaminie
SPRZEDAJĄCY
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Allegro niezależnie od rodzaju Transakcji
LICYTANT
Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej
KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Allegro niezależnie od rodzaju Transakcji
TRANSAKCJE
procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3.  Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"
KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Grupę Allegro pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro
REJESTRACJA
procedura zakładania Konta
REGULAMIN
niniejszy Regulamin Allegro
Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ALLEGRO
2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem Zasad Konta Junior, których treść stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu.
2.2.
Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Allegro działalności gospodarczej w celu Rejestracji powinny wybrać jeden z 3 sposobów jej dokonania:

a. Rejestracja pełna, której dokonanie umożliwia zawarcie umowy sprzedaży. W celu jej dokonania należy przed dokonaniem pierwszego zakupu lub podczas Aktywacji Konta uzupełnić dane poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Allegro (login) oraz hasła (Konta Zwykłe);
b. Rejestracja uproszczona - polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail, daty urodzenia i wybranego hasła oraz dokonanie potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji;

2.3.
Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Allegro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., apteki ogólnodostępnej, punktu sprzedaży alkoholu, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Allegro, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Allegro (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa) i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane (Konta Firma). Obowiązek przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w  Polsce i którzy  po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym.

a.W celu Rejestracji apteki ogólnodostępnej do dokumentów, o których mowa w niniejszym artykule, należy dołączyć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydane przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz umieścić na stronie „Informacje od Sprzedającego” odnośnik do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.

b.W celu Rejestracji punktu sprzedaży alkoholu do dokumentów, o których mowa niniejszym artykule, należy dołączyć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa, wydane przez uprawniony organ oraz zwrócić się do Grupy Allegro o nadanie stosownego statusu Kontu użytkownika.

2.4.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem, który nabywa Towary  na zasadach opisanych w art. 2.17. następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.
2.5.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 9 do Regulaminu Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Allegro, w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar.
2.6.
Grupa Allegro może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Allegro przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.. W przypadku tych Kont Firma, które zgodnie z artykułem 2.3. zobowiązane są do przesłania kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie, niedołączenie przez Użytkownika podczas Rejestracji wymaganych kopii dokumentów  lub ich negatywna weryfikacja przez Grupę Allegro powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży w ramach Allegro na Koncie o statusie Konta Firma. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów dołączonych podczas Rejestracji Konto Firma zostanie wyróżnione specjalną ikoną, widoczną dla wszystkich odwiedzających Allegro.
2.7.
W wyniku prawidłowej Rejestracji Grupa Allegro tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, tak długo jak nie występuje w charakterze Sprzedającego, nie jest zobowiązany do utworzenia własnego loginu, w takim przypadku login generowany jest automatycznie w postaci ciągu znaków. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Allegro loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika może pełnić podany przez niego adres e-mail. Użytkownik, który powiązał Konto w Allegro z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect.
2.8.
Logowanie do serwisu Allegro za pośrednictwem WebAPI oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu Allegro.
2.9.
Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Allegro. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług Allegro, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji pełnej Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
2.10.
Użytkownik, który dokonał Rejestracji uproszczonej, ale nie dokonał Rejestracji pełnej może korzystać z Allegro, jednak nie może zawierać umów sprzedaży. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Allegro, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z wystawianiem Towarów. Użytkownik,  który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta  może wystawić komentarz w formie opisowej i oceny przebiegu transakcji, jednakże będzie on widoczny wyłącznie dla stron Transakcji. Komentarze takiego Użytkownika staną się widoczne dla wszystkich Użytkowników Allegro oraz zostaną wliczone do ogólnej punktacji w systemie komentarzy, jeśli Użytkownik w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia ich wystawienia dokona pełnej aktywacji Konta.
2.11.
Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Allegro musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta wybierając jeden z czterech sposobów udostępnianych przez Allegro:

a.Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących z Allegro i udostępniających tzw. "szybkie płatności" i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł, Allegro dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika. Wpłata zostanie w całości zwrócona, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika, na jego rachunek bankowy lub zostanie zaksięgowana na poczet kosztów korzystania z Allegro (na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta).

b. Zapłata za zakupiony przedmiot za pomocą systemu PayU - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących z Allegro, udostępniających tzw. "szybkie płatności" i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony przedmiot w formie przelewu elektronicznego w ramach usługi PayU, Allegro dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika.

c. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym- w przypadku gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z PayU lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł na rachunek bankowy wskazany przez Grupę Allegro, Allegro dokona pełnej aktywacji Konta Użytkownika. Wpłata zostanie w całości zwrócona, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika, na jego rachunek bankowy lub zostanie zaksięgowana na poczet kosztów korzystania z Allegro (na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego Konta).

Jeżeli Użytkownik Konta Firma dokonał pełnej aktywacji  konta za pomocą listu z kodem aktywacji  bądź siedziba jego przedsiębiorstwa mieści się w kraju innym niż Polska, pomimo dokonania pełnej aktywacji Konta, o której mowa powyżej, uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Allegro w momencie przesłania kopii dokumentów, o których mowa w art. 2.1. oraz 2.6. i ich pozytywnej weryfikacji przez Grupę Allegro.

2.12.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

b. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Allegro,

d. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

2.13.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w specjalnym formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta Zwykłego przynajmniej raz skorzystał z usługi PayU lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Grupy Allegro.

Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Allegro.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
2.14.
Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że

a. Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części

b. za zgodą Allegro Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi

2.15.
Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Allegro w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Transakcji jest zagrożone.
2.16.
Grupa Allegro może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
2.17.
Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 2.1 może nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza, poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy i numeru telefonu komórkowego. Podany adres e-mail wymaga potwierdzenia poprzez przepisanie w odpowiednim formularzu kodu z otrzymanej wiadomości e-mail.
2.18.
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Allegro.

II. TRANSAKCJE
Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI
3.1.
Grupa Allegro, jako operator Allegro, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Grupa Allegro nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
3.2.
W ramach Allegro można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

a. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa,

b. Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.4. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,

c. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,

d. Transakcja specjalna, która oznacza Transakcję wystawioną wyłącznie przez Grupę Allegro lub podmiot upoważniony do wystawienia Transakcji specjalnej na podstawie umowy z Grupą Allegro,

3.3.
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.
3.4.
W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.
3.5.
Proponowane przez Użytkowników ceny (z wyjątkiemTransakcji z opcją "cena minimalna"), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Allegro.
3.6.
Celem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, Transakcji w kategorii „Wakacje” oraz Transakcji w kategorii „Motoryzacja”, w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady” (z wyjątkiem wszystkich podkategorii zawierających nowe motocykle i nowe quady), „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy", Transakcji w kategorii "Usługi" oraz Transakcji w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.
3.7.
Transakcje, o których mowa w art. 3.6. nie mogą być wieloprzedmiotowe.
3.8.
W Transakcjach specjalnych Sprzedający może ograniczyć dostęp do Transakcji poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w niej wyłącznie zaproszonych przez niego Użytkowników lub Użytkowników zweryfikowanych pod kątem spełniania kryteriów określonych przez Sprzedającego bądź przepisy obowiązującego prawa. Do celów realizacji omawianej Transakcji, z uwagi na ich szczególny charakter, prawa i obowiązki Sprzedających lub Kupujących zawarte w opisach tych Transakcji, mogą być ukształtowane w sposób inny, niż w Regulaminie.
Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE
4.1.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
4.2.
Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4.3.
Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
4.4.
Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
5.1.
Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.
5.2.
Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu Transakcji oraz od której zleca jej publikację Grupie Allegro. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Allegro.
5.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.
5.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
5.5.
Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.
5.6.
Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Transakcji, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5.7.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.
5.8.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości zapłaty przelewem na rachunek bankowy.  Sprzedający ma możliwość określenia dodatkowego sposobu płatności za Towar przy odbiorze. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar, w ramach usługi płatniczej, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku Nr 8 do Regulaminu.
Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI
6.1.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
6.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu nazwy jego Konta (loginu).
6.3.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Allegro zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą na Allegro. Użytkownik, który dokonał Rejestracji uproszczonej, ale nie dokonał Rejestracji pełnej może w ciągu jednego dnia zadać Sprzedającemu tylko trzy pytania związane z jego ofertą na Allegro. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
6.4.
Przystępując do Transakcji licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy każdorazowo od wysokości najwyższej oferowanej w danej chwili ceny, zgodnie z poniższą tabelą:
Najwyższa oferowana cena w danej chwili Kwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł 0,50 zł
25,00 - 99,99 zł 1,00 zł
100,00 - 249,99 zł 2,50 zł
250,00 - 499,99 zł 5,00 zł
500,00 - 999,99 zł 10,00 zł
1.000,00 - 2.499,99 zł 25,00 zł
2.500,00 - 4.999,99 zł 50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł
Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.
6.5.
W trakcie Transakcji licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
6.6.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.
6.7.
Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub

c. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego,

d. w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w art. 6.10.

6.8.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej  Transakcji.
6.9.
Zakończenie  Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:

a. w  Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,

b. w  Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,

c. z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.10.

d. w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz na podstawie decyzji Grupy Allegro w sytuacjach opisanychw art. 8.3.

6.10.
Sprzedający może w każdym czasie zamknąć  Transakcję, wówczas zwycięzców  Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.
6.11.
Oprócz ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.
6.12.
Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się  Transakcje, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY
7.1.

Jeżeli w chwili zakończenia  Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu  uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu  Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.
7.2.
Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
7.3.
Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy.
7.4.
Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje przekazane Allegro przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
7.5.
Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w art. 7.4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące Wiadomością dla Kupującego. Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:

a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż, z wyjątkiem adresów WWW stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład Grupy Allegro,

b. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza Allegro,

c. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem  Transakcji,

d. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza Allegro.

Grupa Allegro może usunąć Wiadomość dla Kupującego, jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię Allegro bądź innego Użytkownika.
7.6.
Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.
7.7.
Sprzedający w ramach Kont Firma zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.
7.8.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca w opisie Transakcji zataił podstępnie wadę przed Kupującym. Jeżeli Kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.
7.9.
W  Transakcjach dotyczących sprzedaży Towarów w kategorii „Wina” właściwym miejscem zawarcia umowy jest adres punktu sprzedaży alkoholu wskazany przez Sprzedającego.
Artykuł 8. ROLA ALLEGRO
8.1.
Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Grupa Allegro w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
8.2.
Grupa Allegro nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.
8.3.
Grupa Allegro może usunąć  Transakcję lub zakończyć przed czasem Transakcję wyłącznie z opcją Kup Teraz w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Allegro. Wskutek usunięcia  Transakcji informacje dotyczące tej  Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie  Transakcji) przestają być dostępne w Allegro, dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie  Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem  Transakcji, od momentu usunięcia  Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.
Wskutek zakończenia Transakcji przed czasem oferty złożone do czasu zakończenia Transakcji zachowują ważność a wystawianie komentarzy do Transakcji jest możliwe.
8.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Grupa Allegro może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro,

d. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami,

e. uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

f. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Grupy Allegro lub innych Użytkowników.
8.5.
W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy Allegro i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie  Transakcje, w których Użytkownik wystawił Towary, zostają usunięte. Wynik  Transakcji, w których Użytkownik uczestniczył w chwili zawieszenia Konta jako Licytant, ustala się zgodnie z art. 6.10.
8.6.
Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Grupy Allegro. Grupa Allegro może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.
Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE
9.1.
Usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.
9.2.
Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
9.3.
Użytkownikom Kont Firma wystawiane są faktury. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Zasady wystawiania faktur i ich przesyłania reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu.
9.4.
Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.
9.5.
Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy PayU S.A. wskazany na jego Koncie.
Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
10.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Allegro powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
10.2.
Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej w ramach Transakcji, a jeżeli powstał, co do tego spór i jest prowadzony w ramach narzędzi udostępnionych w Allegro, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w terminie 24 godzin od skierowania zarzutu przez drugą stronę - jeżeli towar wysłany miał być drogą elektroniczną albo 72 godzin - w pozostałych przypadkach.
10.3.
Liczba sporów, o których mowa w art. 10.2, zakończonych jako nierozstrzygnięte u Sprzedającego, który w ciągu ostatnich 60 dni zawarł więcej niż 1000 umów w ramach Transakcji, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów. Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni Sprzedający zawarł mniej niż 1000 umów, liczba sporów zakończonych jako nierozstrzygnięte w tym okresie nie może przekroczyć dwóch.
10.4.
Za spór zakończony jako nierozstrzygnięty uznawany jest spór transakcyjny założony przez Kupującego w ramach "Centrum Sporów", zakończony jako nierozstrzygnięty automatycznie po 30 dniach lub wcześniej decyzją Kupującego oraz spór rozpoczęty w ramach narzędzia "Wsparcie pozakupowe", w którym Kupujący zmienił status na „dyskusja nierozwiązana”.
10.5.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Allegro umowach.
10.6.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje,   dostępne na stronach internetowych Serwisu Allegro stanowią przedmiot praw wyłącznych Grupy Allegro lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
10.7.
Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Allegro materiałów wymaga każdorazowo zgody Grupy Allegro Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy Allegro Sp. z o.o. oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Allegro w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Allegro, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
Artykuł 11. SYSTEM KOMENTARZY
11.1.
W ramach Allegro Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj.graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Jeżeli Transakcja zakończyła się przybiciem albo miało miejsce skorzystanie z opcji Kup Teraz, Kupujący może jednokrotnie wystawić komentarz Sprzedającemu, a Sprzedający –Kupującemu, z zastrzeżeniem art. 8.3. zd. 3 oraz art. 11.4. zd. 2. Użytkownik, który otrzymał komentarz może go jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź (nie dotyczy to komentarzy w formie graficznej oceny sprzedaży). Wystawienie komentarza nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący dokonał zakupu na zasadach opisanych w Art 2.15.
11.2.
Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Allegro. Unieważnione komentarze, o których mowa w art. 11.7., widoczne są jako przekreślone.
11.3.
Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.
11.4.
Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny. Komentarz w formie graficznej pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 prawidłowość realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów: zgodność Towaru z opisem, kontakt ze Sprzedającym, czas realizacji zamówienia, koszt wysyłki.
11.5.
Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; z wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,

c. adresów stron internetowych,

d. treści o charakterze reklamowym.

11.6.
Grupa Allegro nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Grupa Allegro usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Grupa Allegro może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy:

a. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 11.5.,

b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

c. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),

d. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,

e. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.

11.7.
Wystawione komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanej Transakcji (w tym zawartej w jej skutek umowy), wyrażoną przy użyciu udostępnionych w tym celu na stosownej stronie Allegro formularzy. Komentarze zostaną unieważnione jeżeli:

a. wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.:

  • 120 dni od zakończenia Transakcji lub
  • 30 dni od wystawienia komentarza,

b. drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tej samej Transakcji. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danej Transakcji tylko raz.
11.8.
Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności poprzez podwyższanie lub zaniżanie liczby punktów za pozytywne komentarze.
Artykuł 12. SERWISY ZAGRANICZNE
12.1.
Na zasadach opisanych w niniejszym artykule Użytkownicy mogą za pośrednictwem Allegro korzystać z usług świadczonych poza terytorium Polski, w ramach innych platform handlowych on-line (serwisy zagraniczne) prowadzonych przez Grupę Allegro bądź podmioty należące do grupy kapitałowej Grupy Allegro. Pełna lista serwisów zagranicznych, do których dostęp mają Użytkownicy Allegro dostępna jest tutaj
12.2.
Użytkownicy, podając swoją nazwę (login)/adres e-mail i hasło, o których mowa w art. 2.7., mogą logować się w serwisie zagranicznym, wystawiać Towary (rozpoczynać Transakcje) oraz brać udział w Transakcjach prowadzonych w tym serwisie.
12.3.
Wszelkie czynności związane z Transakcjami prowadzonymi w serwisie zagranicznym powinny być zgodne z regulaminem tego serwisu, z zastrzeżeniem art. 12.4., oraz prawem, któremu podlega działalność tego serwisu.
12.4.
Wszelkie opłaty i prowizje przewidziane w regulaminie serwisu zagranicznego Użytkownik uiszcza na rzecz Grupy Allegro, przy czym należne kwoty przeliczane są na złote polskie według dziennego kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w chwili naliczenia danej opłaty lub prowizji.
12.5.
Jeżeli Użytkownik, wystawiając Towar w Transakcji w Allegro, gwarantuje możliwość wysłania Towaru za granicę, wówczas strona tej Transakcji jest widoczna dla Użytkowników serwisów zagranicznych korzystających z wyszukiwarek tych serwisów.
12.6.
Na zasadach analogicznych do opisanych w niniejszym artykule Użytkownicy serwisów zagranicznych mogą, za pośrednictwem tych serwisów, korzystać z usług świadczonych w ramach Allegro.
III. USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI
Artykuł 13. INNE USŁUGI
Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z Transakcjami i Allegro. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU
14.1.
Grupa Allegro może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Allegro. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Allegro zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
14.2.
Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Allegro licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Allegro. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Grupą Allegro ze skutkiem określonym w art. 14.1.
Artykuł 15. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
15.1.
Podane przez Użytkowników dane osobowe Grupa Allegro zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
15.2.
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
15.3.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Grupy Allegro w związku z korzystaniem z Allegro, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Grupy Allegro informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie powyżej wskazanych informacji w celach komercyjnych polegających na reklamowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro.

15.4.
Zakończone transakcje mogą być publikowane w subdomenie archiwum.allegro.pl. Grupa Allegro nie zapewnia, ani nie gwarantuje pełnego i kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych transakcjach, a informacje publikowane mają jedynie charakter poglądowy.

Artykuł 16. ROZWIĄZANIE UMOWY
16.1.
Świadczenie usług w ramach Allegro ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w art.16.2 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Grupą Allegro (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 16.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

a. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,

b. Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Grupy Allegro i sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji.

16.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Grupę Allegro za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 16.1.
16.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Allegro, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Allegro bez uprzedniej zgody Grupy Allegro.
16.4.
Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Grupą Allegro (dotyczącej określonego Konta) odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.
Artykuł 17. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
17.1.
Użytkownik może kontaktować się z Grupą Allegro w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a.    pisemnej na adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,
b.    za pomocą odnośnika "Pomoc" w Centrum Pomocy, dostępnego na stronie głównej Allegro, po wybraniu tematu korespondencji w formularzu kontaktowym

17.2.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Grupę Allegro lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

17.3.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

17.4.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa Allegro zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

17.5.
Grupa Allegro rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.


17.6.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Grupa Allegro może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
Artykuł 18. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Allegro będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

Artykuł 19. ZAŁĄCZNIKI
19.1.
Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
19.2.
Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Allegro. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.
Artykuł 20. WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.