* UWAGA: Ostatnie kwalifikacje związane z usługą Standard Allegro przeprowadzone zostaną 10 lipca. Usługa przestanie być aktywna od 10 sierpnia.

 

Spis treści
Regulamin usługi Standard Allegro
Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI
1.1.

Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wszystkich poniżej określonych kryteriów dotyczących Konta i Oferty.

Kryteria dotyczące Konta:

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100.
2. Liczba otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 20 w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
3.

Średnie wartości graficznych ocen sprzedaży uzyskanych przez Użytkownika w ciągu ostatnich 2 miesięcy, po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku, na poziomie minimum:

 • Czas realizacji zamówienia: 5,0 punktów (oceny niższe niż 4,0 są wliczane tylko wtedy, gdy Kupujący wybierze powód „dostawa przedmiotu trwała długo z winy Sprzedającego”).
 • Koszt wysyłki: 5,0 punktów.
 • Zgodność przedmiotu z opisem: 5,0 punktów.
 • Kontakt ze sprzedającym: 5,0 punktów.
W przypadku Kont, które uzyskają kwalifikację do uczestnictwa w usłudze Standard Allegro w kwietniu i/lub maju 2017 roku, kryteria określone w niniejszym punkcie nie będą obowiązywać podczas kolejnych kwalifikacji.
4. Brak ostrzeżenia z powodu naruszeń w „Wiadomości dla Kupującego” w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
5. Brak ostrzeżenia z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro wyrażonych w art. 13.3, a także punktach 4 i 9 artykułu 1 Załącznika nr 2 do tego dokumentu – w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
6.
Brak ostrzeżenia z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro wyrażonych w artykule 2 Załącznika nr 2 do tego dokumentu – w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
7. Brak zawieszenia Konta z powodu naruszenia zapisów Regulaminu Allegro - w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
8. Mniej niż 3 spory zakończone jako nierozstrzygnięte lub dyskusje zakończone jako nierozwiązane  - w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
9.
Użytkownik zarejestrowany jako Konto Firma.


1.2.
Warunkiem oznaczenia Oferty ikoną Standardu Allegro jest:

a. dodanie w formularzu sprzedaży opcji Miniaturka i Wysyłka w ciągu,

b. udostępnienie płatności za pomocą usługi PayU,

c. rezygnacja z opcji Cena minimalna.

1.3.

Aby w danej kategorii wystawić Towar w ramach Oferty z ikoną usługi Standard Allegro, Użytkownik musi posiadać co najmniej 10 ocen sprzedaży uzyskanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy w odpowiedniej kategorii głównej. W przypadku kategorii RTV i AGD, Komputery oraz Telefony i Akcesoria minimalna liczba 10 ocen dotyczy przedmiotów sprzedanych w kategoriach drugiego rzędu.
Artykuł 2. WYŁĄCZENIA
2.1.
Usługa Standard Allegro nie obejmuje Ofert wystawionych:

a. przez użytkowników kont Junior,

b. w serwisach zagranicznych,

c. w kategoriach: Wakacje i Nieruchomości, Usługi oraz:

 • Internet: Komputery › Internet,
 • Samochody: motoAllegro › Samochody,
 • Motocykle: motoAllegro › Motocykle,
 • Maszyny budowlane: motoAllegro › Maszyny budowlane,
 • Maszyny rolnicze: motoAllegro › Maszyny rolnicze,
 • Inne pojazdy i łodzie: motoAllegro › Inne pojazdy i łodzie,
 • Przyczepy, naczepy: motoAllegro › Przyczepy, naczepy,
 • Wózki widłowe: motoAllegro › Wózki widłowe,
 • Żywe zwierzęta: Dom i ogród › Zwierzęta › Żywe zwierzęta

d. w kategoriach, w których sprzedawane przedmioty wysyłane są drogą elektroniczną:

 • Telefony i Akcesoria > Pre-paid,
 • Gry > Gry online (MMO),
 • Gry > Konsole i automaty > Microsoft Xbox 360 › Zdrapki,
 • Komputery > Internet.
2.2.
Usługa Standard Allegro nie obejmuje Ofert charytatywnych.
Artykuł 3. OPIS USŁUGI
3.1.
Usługa Standard Allegro wyróżnia Oferty Użytkowników, którzy spełniają wysokie standardy obsługi Kupujących.
3.2.
Prowadzone przez serwis Allegro kwalifikacje do uczestnictwa w usłudze Standard Allegro odbywają się raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt.3.3 . Z przyczyn technicznych dzień kwalifikacji może ulec zmianie.
3.3.
Weryfikacja Użytkownika obejmuje dane z 2 poprzednich miesięcy kalendarzowych. Koniec weryfikacji przypada na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
3.4.
Użytkownik spełniający kryteria, o których mowa w art. I, ma możliwość wyróżniania swoich Ofert ikoną Standardu Allegro w okresie od 10 dnia miesiąca, w którym spełnił kryteria, do 9 dnia miesiąca następnego.
3.5.
O wynikach kwalifikacji Użytkownicy są informowani drogą e-mailową. Informację o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów z art. I mogą znaleźć również w Moim Allegro.
3.6.
Zakwalifikowani wcześniej Użytkownicy niespełniający w ostatnim dniu weryfikacji warunków i kryteriów, o których mowa w art. I, tracą możliwość oznaczania Ofert ikoną Standardu Allegro od 10 dnia miesiąca następnego.
3.7.
Zakwalifikowani Użytkownicy, w przypadku Ofert wyróżnionych ikoną "Standard Allegro", otrzymują dodatkowo rabat odnoszący się do wysokości opłaty nominalnej określonej w ramach opcji dodatkowych wyróżnienia a także pakietu Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie, o których mowa w punktach A i B części IV Załącznika 4 Regulaminu Allegro. Rabat ten wynosi odpowiednio:

20% - przy czym Użytkownik zostanie objęty przedmiotowym rabatem po drugich następujących po sobie kwalifikacjach (drugim kolejnym spełnieniu kryteriów);

40% - przy czym Użytkownik zostanie objęty przedmiotowym rabatem po trzecich i kolejnych następujących po sobie kwalifikacjach (trzecim kolejnym spełnieniu kryteriów).

Artykuł 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
4.1.
Po zakwalifikowaniu Użytkownika do usługi Standard Allegro otrzymuje on dostęp do priorytetowej obsługi prowadzonej przez serwis Allegro drogą e-mailową oraz możliwość wyróżniania Ofert ikoną Standardu Allegro.
4.2.
Możliwość wyróżniania Ofert Użytkownika ikoną Standardu Allegro jest bezpłatna.

4.3.
Użytkownik może oznaczyć Ofertę ikoną Standardu Allegro, używając do tego wyłącznie narzędzi udostępnionych w Moim Allegro. Korzystanie z oznaczeń lub nazwy usługi Standard Allegro w innej postaci jest zabronione.
4.4.
Korzystając z usługi Standard Allegro, Użytkownik posiada dostęp do wyników weryfikacji dokonanej przez serwis Allegro. Wyniki te prezentowane są w Moim Allegro.
4.5.
Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Standard Allegro, pod warunkiem, że w momencie rezygnacji nie ma wystawionych Ofert oznaczonych ikoną Standardu Allegro.
4.6.
Wszelkie czynności prowadzone przez Użytkownika w ramach serwisu Allegro nie mogą działać na szkodę Kupujących. W szczególności Użytkownik musi przestrzegać polityki zwrotów i reklamacji zgodnie z Regulaminem Allegro oraz przepisami prawa.
4.7.
Użytkownik, którego część Oferty jest wyróżniona ikoną Standardu Allegro, zobowiązany jest do zadbania o najwyższy standard obsługi także w przypadku Oferty, które nie zostały wyróżnione.
Artykuł 5. ROLA ALLEGRO
5.1.
Ocena jakości procesu zakupowego pozostaje po stronie Kupujących, jednak serwis Allegro zastrzega sobie prawo do wydania ostatecznej decyzji o nadaniu Użytkownikowi uprawnień do oznaczania Oferty ikoną Standardu Allegro.
5.2.
Jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu Allegro oraz zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, Serwis Allegro ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość oznaczania wszystkich lub części Oferty ikoną Standardu Allegro, a także wykluczyć czasowo możliwość skorzystania z usługi Standard Allegro.
5.3.
Użytkownik ma prawo odwołać się drogą e-mailową do serwisu Allegro od decyzji o blokadzie, o której mowa w pkt. 5.2.,w terminie 14 dni od otrzymania informacji o blokadzie.
5.4.
Serwis Allegro rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Informację o decyzji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową na adres e-mail przypisany do Konta.
Artykuł 6. ZMIANY REGULAMINU I ZASTRZEŻENIA
6.1.
Serwis Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usługi Standard Allegro. Zmiana zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez serwis Allegro, który nie może być krótszy niż 2 miesiące od momentu ogłoszenia zmian.
6.2.
Serwis Allegro zastrzega sobie prawo do dokonania natychmiastowej zmiany niniejszego Regulaminu w sytuacjach wyjątkowych i nagłych wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych w ramach serwisu Allegro. Użytkownicy będą informowani o takich zmianach tak szybko, jak to możliwe.
6.3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.